IX SESJA RADY GMINY ROPA

NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 25 CZERWCA
2019 R. O GODZ. 10.00 W ŚWIETLICY URZĘDU GMINY
W ROPIE, ODBĘDZIE SIĘ IX SESJA RADY GMINY ROPA.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Debata nad raportem o stanie Gminy Ropa za 2018 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ropa.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Ropa

za 2018 rok.

7a. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ropa za 2018 rok oraz sprawozdań finansowych.

7b. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Ropa za 2018 rok.

7c. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ropa za 2018 r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium.

7d. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ropa,
7e. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ropa za 2018r.,
7f. Ocena sprawozdania i debata nad absolutorium.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2018r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2019 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa nr III/15/19.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ropa.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorlickiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ropa.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej drogę, położonej w Klimkówce.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka.

17. Zapytania dotyczące sprawozdania Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

18. Zatwierdzenie protokołu z VII i VIII sesji Rady Gminy Ropa.

19. Wolne wnioski i zapytania.

20. Zakończenie sesji.

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych sprawami gminy zapraszam
do udziału w sesji.

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Ropa

                                                                                           (-) Bogusław Łukaszyk