Ogłoszenie Wójta Gminy Ropa

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

Ropa, dnia 12.02.2019 r.

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa – Etap I,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa – Etap II,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Łosie – Etap I,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Łosie – Etap II,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1945 z późń. zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.  z 2018 r., poz. 2081), oraz uchwał:
- Nr XXXV/253/18 Rady Gminy Ropa z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa zmienionej uchwałą Nr IV/28/19 Rady Gminy Ropa z dnia 29 stycznia 2019 r.
- Nr XXXV/254/18 Rady Gminy Ropa z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Łosie zmienionej uchwałą Nr XXXVII/271/18 Rady Gminy Ropa z dnia 2 sierpnia 2018 r. oraz uchwałą Nr IV/29/19 Rady Gminy Ropa z dnia 29 stycznia 2019 r.
- Nr XXXV/256/18 Rady Gminy Ropa z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa – Etap I oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa – Etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Łosie – Etap I oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Łosie – Etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 20.02.2019 r. do 14.03. 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa, w godzinach pracy Urzędu.
Granice obszarów objętych projektami zmian miejscowych planu zagospodarowania przestrzennego przedstawiają załączniki graficzne zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ropa, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmian miejscowego planu odbędzie się w Urzędzie Gminy Ropa, Ropa 733 w dniu 12.03.2019 r. o godz. 9.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmian miejscowych planów, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektów zmian planów należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ropa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.03.2019 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 29.03.2019 r., w formie pisemnej do Wójta Gminy Ropa, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: apasson@eu-ropa.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Ropa.


Wójt Gminy Ropa