Informacje dla przedsiębiorców

 

Działalność Gospodarcza (CEIDG)

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

 

Zakres świadczonej usługi przez gminę


Przyjęcie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na formularzu CEIDG-1 w formie papierowej oraz przekształcenie go na formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG.

Wymagane dokumenty do załatwienia
1. Wniosek o wpis do CEIDG-1 (aktualne formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl lub w Urzędzie Gminy w Ropie- pokój nr  8 )

*             CEIDG-1 wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

*             CEIDG-MW dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej

*             CEIDG-RD wykonywana działalność gospodarcza

*             CEIDG-RB informacja o rachunkach bankowych

*             CEIDG-S.C. udział w spółkach cywilnych

*             CEIDG-PN udzielenie pełnomocnictwa

*             CEIDG-POPR formularz do wykonywania korekt

Instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1
2. Dowód tożsamości – do wglądu
3. W przypadku załatwienia sprawy za pośrednictwem pełnomocnika, pełnomocnictwo upoważniające do złożenia wniosku.
4. Wniosek przesłany do Urzędu Gminy w Ropie listem poleconym powinien być opatrzony notarialnym poświadczeniem podpisu wnioskodawcy.

Miejsce i tryb złożenia dokumentów
1. Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć drogą elektroniczną bezpośrednio na stronie CEIDG (www.ceidg.gov.pl)
2. Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony w formie papierowej w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy:

  • osobiście, wówczas organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy i potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku,
  • wysłany listem poleconym, wówczas wniosek opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona musi być przez notariusza.

3. W przypadku wyboru Urzędu Gminy w Ropie wniosek należy złożyć w pokoju nr 8 lub w sekretariacie Urzędu.

Opłaty
1. Wniosek o wpis do CEIDG nie podlega opłacie skarbowej.
2. W przypadku załatwienia sprawy za pośrednictwem pełnomocnika:

małżonka, zstępnym (dziecko, wnuk), wstępnym (rodzice), rodzeństwo – nie podlega opłacie skarbowejw innych przypadkach (art.5 ustawy o opłacie skarbowej) – opłata skarbowa w wysokości 17,- zł.

Opłaty należy dokonać na konto BS Gorlice Nr   61 8795 0005 2001 0019 3858 0004

 

Sposób i termin załatwienia

1. Przekształcenie wniosku z formy papierowej na formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG następuje następnego dnia roboczego od daty wpływu wniosku.
2. W przypadku, gdy złożony wniosek okaże się niepoprawny, Wójt Gminy Ropa wezwie przedsiębiorcę do jego uzupełnienia lub skorygowania.

 

Tryb odwoławczy
Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku nie obejmują dokonania wpisu do CEIDG. Od czynności tych nie przysługują środki odwoławcze, gdyż organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

 

Dodatkowe informacje
1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników może zawiesić działalność gospodarczą na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub od dnia wskazanego w tym wniosku, nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

3. Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o:

zmianę wpisu - w terminie 7 dni od dnia zmiany powstałej po dniu dokonania wpisu:

wykreślenie wpisu - w terminie 7 dni od dnia trwania trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej –

 zawieszenie lub wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

4. Urząd Gminy w Ropie nie będzie wydawał zaświadczeń przedsiębiorcom figurującym w CEIDG, zaświadczenia o wpisie do CEIDG nie będą miały formy pisemnej, ale formę dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG, a informacje o przedsiębiorcy będą ogólnie dostępne na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl.

Zaświadczenia  w formie papierowej będą wydawane jedynie na żądanie tych przedsiębiorców, którzy zakończyli swoją działalność gospodarczą przed 31 grudnia 2011r.