Geodezja i kartografia

Zarządzenie Nr 54/19 Wójta Gminy Ropa z dnia 17.06.2019r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 30/19 Wójta Gminy Ropa z dnia 18.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.):

Zarządzenie 29/19 Wójta Gminy Ropa z dnia 8.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie i dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie 29/19 Wójta Gminy Ropa z dnia 8.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie i dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 19/19 Wójta Gminy Ropa z dnia 15 lutego 2019

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Ogłoszenie Wójta Gminy Ropa

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ROPA

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ROPA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa, - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Łosie, - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka. Prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa we wsi Ropa, Łosie oraz Klimkówka

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ropa Uchwał: