Geodezja i kartografia

Zarządzenie 29/19 Wójta Gminy Ropa z dnia 8.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie i dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie 29/19 Wójta Gminy Ropa z dnia 8.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie i dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 19/19 Wójta Gminy Ropa z dnia 15 lutego 2019

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Ogłoszenie Wójta Gminy Ropa

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ROPA

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ROPA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa, - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Łosie, - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka. Prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa we wsi Ropa, Łosie oraz Klimkówka

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ropa Uchwał: