Zarządzenie 29/19 Wójta Gminy Ropa z dnia 8.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie i dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie 29/19 Wójta Gminy Ropa z dnia 8.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie i dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.):


§1

1.    Przeznaczam do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomość stanowiącą własność Gminy Ropa, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.    Przeznaczam do oddania w użyczenie część nieruchomości stanowiącą własność Gminy Ropa, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§2

1.    Wykazy o których mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Ropa i Biuletynie Informacji Publicznej.
2.    Informacja o wywieszeniu wykazów podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.


§3

Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Gminy Ropa.


§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.