Zarządzenie Nr 30/19 Wójta Gminy Ropa z dnia 18.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.):

§1

Przeznaczam do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiące własność Gminy Ropa, położone w miejscowościach Ropa, Łosie, opisane w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

1.    Wykaz o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Ropa i Biuletynie Informacji Publicznej.
2.    Informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.


§3

Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Gminy Ropa.


§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.