Zarządzenie Nr 115/20 Wójta Gminy Ropa z dnia 28.05.2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie zamiany

 

Zarządzenie Nr 115/20
Wójta Gminy Ropa
z dnia 28.05.2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie zamiany

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz uchwały Nr VII/52/19 Rady Gminy Ropa z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości zarządzam, co następuje:

 

§ 1

  1. Przeznaczam do zbycia w formie zamiany z osobą fizyczną działkę nr 209/4 o powierzchni 0,43 ha, położoną w Klimkówce, własność Gminy Ropa, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

  1. Wykaz o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Ropa i Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                     WÓJT GMINY ROPA

                                                                                                            (-) Karol Górski