Zarządzenie Nr 125/20 Wójta Gminy Ropa z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

 

Zarządzenie Nr 125/20
Wójta Gminy Ropa
z dnia 21 lipca 2020 r .

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zm.):

 

§ 1

Przeznaczam do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiące własność Gminy Ropa, położone w miejscowościach Łosie i Klimkówka, opisane w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

  1. Wykaz o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Ropa i Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  WÓJT GMINY ROPA

                                                                                                         (-) Karol Górski