PROJEKT „UCZYMY SIĘ AKTYWNIE” W GMINIE ROPA

Gmina Ropa w latach 2017-2018 realizuje projekt pn. „Uczymy się aktywnie”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W ramach przeprowadzonych przetargów nastąpiło doposażenie szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych w narzędzia i urządzenia technologii informacyjno-komunikacyjnych i pomoce dydaktyczne. Sale lekcyjne zostały dostosowane i wyposażone w niezbędne pomoce i narzędzia dydaktyczne w tym. m.in. w tablice interaktywne, tablety, laptopy, oprogramowanie edukacyjne oraz pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych.

Uczestnikami projektu jest 435 uczniów uczących się w szkołach - Szkole Podstawowej nr 1 w Ropie (z oddziałami gimnazjalnymi) oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Ropie oraz 46 nauczycieli realizujących to kształcenie.

Działania szkoleniowe przewidziane w projekcie objęły przygotowanie kadry nauczycielskiej  - 46 nauczycieli do realizacji zajęć dla uczniów, w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz 12 nauczycieli z zakresu metod nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, w tym praca metodą eksperymentów. Szkolenia dla nauczycieli przeprowadził Partner Projektu firma ALDEO Systemy Zarządzania Spółka z o.o. z Rzeszowa.


Dzięki dofinansowaniu projektu realizowane są dla uczniów zajęcia pozalekcyjne z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i kompetencji informatycznych w formie zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających dla uczniów zdolnych i wycieczek edukacyjnych. Zajęcia dla uczniów rozpoczęły się od lutego 2017r. i odbywają się przy wykorzystaniu narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania (tj. metoda eksperymentu).  Zajęcia prowadzone są w grupach, do których uczniowie zostali zakwalifikowani po przeprowadzeniu rekrutacji w poszczególnych szkołach. Podział na grupy umożliwia zarówno prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jak i rozwijających, co sprawi, że możliwe będzie osiągnięcie podstawowego celu projektu tj. wzrost efektywności  i atrakcyjności kształcenia w naszych szkołach.