Remont dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

ZPD.271.12.2018                                                                     Ropa, dnia 20.11.2018 r.

 

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa”, który obejmuje zadania:

1) Remont drogi gminnej nr 271244 K Garwaszówka - Wawrzka w miejscowości
    Ropa, w km 1+310 – 2+290.

2) Remont drogi gminnej nr 271294 K Centrum – Dół Za Wodą w miejscowości Ropa,
    w km 0+630 – 2+050.

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp podaje informacje dot. otwarcia ofert:

1. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
    632.480,76 zł (brutto), z czego:
- na Zadanie nr 1 – 258.262,98 zł,
- na Zadanie nr 2 – 374.217,78 zł,

2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
    W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 2 oferty.

2.1. OFERTA Nr 1 - Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając,
                                  34-608 Kamienica 477.


ZADANIE NR 1 – cena brutto: 299.852,29 zł, termin wykonania zamówienia: 07.12.2018 r., okres gwarancji: 60 miesięcy.
ZADANIE NR 2 – cena brutto: 418.520,29 zł, termin wykonania zamówienia: 07.12.2018 r., okres gwarancji: 60 miesięcy.

2.2. OFERTA Nr 2 - Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "GODROM" Sp. z o.o.
                                  ul. Zakole 9, 38-300 Gorlice.


ZADANIE NR 1 – cena brutto: 260.607,48 zł, termin wykonania zamówienia: 07.12.2018 r., okres gwarancji: 60 miesięcy.
ZADANIE NR 2 – cena brutto: 377.614,92 zł, termin wykonania zamówienia: 07.12.2018 r., okres gwarancji: 60 miesięcy.

                                                                                              WÓJT GMINY ROPA

                                                                                                   (-) Jan Morańda

 


ZPD.271.12.2018                                                               Ropa, dnia 20.11.2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wójt Gminy Ropa, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) informuje o wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty drogowe pn.: „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa”, który obejmuje zadania:

  1. Remont drogi gminnej nr 271244 K Garwaszówka - Wawrzka w miejscowości
    Ropa, w km 1+310 – 2+290.
  2. Remont drogi gminnej nr 271294 K Centrum – Dół Za Wodą w miejscowości Ropa,
    w km 0+630 – 2+050.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 ważne oferty, złożone przez firmy:

1. Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając, 34-608 Kamienica 477.

2. Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe GODROM Sp. z o.o.,  ul. Zakole 9, 38-300 Gorlice

Po dokonaniu ich oceny, oferta firmy: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe GODROM Sp. z o.o.,  ul. Zakole 9, 38-300 Gorlice (oferta nr 2) została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

Wybrana oferta zawiera 2 zadania będące przedmiotem postępowania i jest ofertą najkorzystniejszą dla obydwu zadań, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru, tj.:

ZADANIE NR 1
a)
kryterium „cena” – w trakcie oceny uzyskała ona 60,00 % punktacji,
b) kryterium „okres gwarancji”, w toku oceny uzyskała ona 40,00 % punktacji  (60 miesięcy).
Łączna ilość uzyskanych punktów dla oferty nr 2- dla zadania nr 1 wynosi: 100 %.
ZADANIE NR 2
a)
kryterium „cena” – w trakcie oceny uzyskała ona 60,00 % punktacji,
b) kryterium „okres gwarancji”, w toku oceny uzyskała ona 40,00 % punktacji  (60 miesięcy).
Łączna ilość uzyskanych punktów dla oferty nr 2- dla zadania nr 2 wynosi: 100 %.

Drugą ze złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert, jest oferta firmy:
Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając, 34-608 Kamienica 477.
(oferta nr 1).

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, złożona oferta została oceniona w następujący sposób:
ZADANIE NR 1
a)
kryterium „cena” – w trakcie oceny uzyskała ona 52,15 % punktacji,
b) kryterium „okres gwarancji”, w toku oceny uzyskała ona 40,00 % punktacji  (60 miesięcy).
Łączna ilość uzyskanych punktów dla oferty nr 1- dla zadania nr 1 wynosi: 92,15 %.
ZADANIE NR 2
a)
kryterium „cena” – w trakcie oceny uzyskała ona 54,14 % punktacji,
b) kryterium „okres gwarancji”, w toku oceny uzyskała ona 40,00 % punktacji  (60 miesięcy).
Łączna ilość uzyskanych punktów dla oferty nr 1- dla zadania nr 2 wynosi: 94,14 %.

 

W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 2 pzp informacje, o których mowa w ust. 1 zamieszczone zostały na stronie internetowej  www.ropa.iap.pl oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.  

 


Ogłoszenie nr 644468-N-2018 z dnia 2018-11-05 r.

Gmina Ropa: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa, krajowy numer identyfikacyjny 49000905600000, ul. Ropa  733 , 38312   Ropa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 3534014, 3534017, e-mail inwestycje@ropa.iap.pl, faks 183 534 017.
Adres strony internetowej (URL): www.ropa.iap.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.ropa.iap.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczona osobiście.
Adres:
Urząd Gminy Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa - sekretariat II piętro.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa.
Numer referencyjny: ZPD.271.12.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Nie dotyczy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa”, polegające na wykonaniu remontu dwóch odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa, obejmujących następujące zadania: 1) Remont drogi gminnej nr 271244 K Garwaszówka - Wawrzka w miejscowości Ropa, w km 1+310 – 2+290. 2) Remont drogi gminnej nr 271294 K Centrum – Dół Za Wodą w miejscowości Ropa, w km 0+630 – 2+050. ZAMAWIAJĄCY PODZIELIŁ ZAMÓWIENIE NA 2 CZĘŚCI: Zadanie nr 1 Remont drogi gminnej nr 271244 K Garwaszówka - Wawrzka w miejscowości Ropa, w km 1+310 – 2+290. CPV – 45233142-6. Zadanie nr 2 Remont drogi gminnej nr 271294 K Centrum – Dół Za Wodą w miejscowości Ropa, w km 0+630 – 2+050. CPV – 45233142-6. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH NA WYŻEJ WYMIENIONE ZADANIA. Przedmiot zamówienia dla ZADANIA nr 1 (droga nr 271244 K Garwaszówka - Wawrzka) obejmuje w szczególności: 1) Ścinanie poboczy, mechaniczne – 980,00 m2, 2) wykonanie nawierzchni asfaltowej, gr. 7 cm – 2.695,00 m2 (na odcinku o długości 980 m i szerokości nawierzchni: 2,75 m), 3) obsypanie poboczy kruszywem łamanym (2 x 0,50 m) - 980,00 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: Przedmiar Robót / kosztorys ofertowy (druk pomocniczy) – załącznik Nr 1.1. do SIWZ. Przedmiot zamówienia dla ZADANIA nr 2 (droga nr 271294 K Centrum – Dół Za Wodą) obejmuje w szczególności: 1) Ścinanie poboczy, mechaniczne – 1.420,00 m2, 2) wykonanie nawierzchni asfaltowej, gr. 7 cm – 3.905,00 m2 (na odcinku o długości 1420 m i szerokości nawierzchni: 2,75 m), 3) obsypanie poboczy kruszywem łamanym (2 x 0,50 m) - 1.420,00 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: Przedmiar Robót / kosztorys ofertowy (druk pomocniczy) – załącznik Nr 1.2 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-07

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2018-12-07


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna: a) wykonanie z należytą starannością w okresie pięciu ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej dwóch zamówień, odpowiadających robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. remoncie drogi o długości minimum 0,5 km Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ) b) dysponowanie przez wykonawcę wykwalifikowanym personelem – co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów prawa budowlanego oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. u. z 2016 r. poz. 65 ze zmianami). Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) OFERTA - na formularzu ofertowym, wypełniona i podpisana przez Wykonawcę, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ /opis sposobu sporządzania oferty określa dział 15 niniejszej SIWZ/ 2) Oświadczenia Wykonawcy (załączniki nr 2 i 2a do SIWZ) o: a) spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b) nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, c) korzystaniu przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu z zasobów podmiotów trzecich, d) korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców. jeżeli dotyczy: 3) Zobowiązanie innego podmiotu, do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ , (dotyczy wyłącznie sytuacji, w której wykonawca przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegał będzie na zasobach innego podmiotu. 4) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, (W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy). Kosztorysy ofertowe (jako elementy pomocnicze) dla zadań, na które składana jest oferta – załączniki od 1.1 do 1.2 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) – w przypadku składania oferty na 2 zadania. W przypadku składania oferty na mniejszą liczbę zadań, kwoty wadium wynoszą odpowiednio: dla zadania nr 1 – 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). dla zadania nr 2 – 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - w pieniądzu (wyłącznie przelewem na rachunek bankowy zamawiającego), - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240)). 3. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić na rachunek bankowy zmawiającego: Bank Spółdzielczy w Gorlicach, nr 18 8795 0005 2001 0019 3858 0002. 4. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (przelew) należy złożyć w oryginale w siedzibie zamawiającego p nr 3. sekretariat. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego wymaga się, aby wykonawca złożył wadium w odrębnej kopercie oznaczonej określeniem „wadium”. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu winno zabezpieczać złożoną ofertę w okresie związania ofertą tj. 30 dni, licząc od terminu wskazanego w pkt.5, co musi wynikać z treści złożonego dokumentu. Uwaga ! W przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza za termin skutecznego wniesienia wadium, przyjmuje się datę uznania na rachunku Zamawiającego ! 5. TERMIN WNIESIENIA WADIUM W KAŻDEJ FORMIE: do dnia 20.11.2018 r. do godz. 09:30. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 4 do SIWZ (wzór umowy). I. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian w treści umowy: 1. W zakresie terminu wykonania w przypadku : 1) wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 2) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu materiałów lub urządzeń); 3) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; 4) wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów; 5) konieczność wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy; 6) wystąpienie siły wyższej; 7) nie przekazania przez zamawiającego placu budowy w terminie kreślonym w umowie; 8) niezawinionego przez wykonawcę ograniczenia dostępności placu budowy w czasie realizacji robót; 9) wstrzymania przez zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie wykonawcy. (Nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez wykonawcę). 10) zmiany zasad lub warunków dofinansowania zadania, podziału realizacji przedmiotu umowy na etapy. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej niż o czas trwania uzasadniających taką zmianę okoliczności. 2. W zakresie rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania robót: a. Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia inwestycji, dopuszcza się zmiany technologii wykonywanych robót tylko w przypadku gdy rozwiązanie jest równorzędne lub funkcjonalnie lepsze od założonego w dokumentacji projektowej, a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia umownego. b. W przypadku gdy realizacja zadania według dokumentacji technicznej i SST powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu zamówienia dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej. 3. W zakresie zmiany zakresu robót lub wynagrodzenia w przypadku: 1) Nieprzewidzianych kolizji z infrastrukturą towarzyszącą, robotami prowadzonymi przez inne podmioty bądź w innych nieprzewidzianych przypadkach dopuszcza się zmiany polegające na zmianie sposobu lub zakresu wykonania przedmiotu zamówienia, zmianę materiałów lub ich parametrów, zmianę technologii, lokalizacji urządzeń lub innych wbudowywanych materiałów. 2) Zaistnienia okoliczności powodujących zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego robót stanowiących przedmiot umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu odpowiednio do ograniczenia zakresu robót, w takim stosunku w jakim ograniczone roboty budowlane pozostają do całości robót. 3) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmian ceny brutto: w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia strony dokonują odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany zabezpieczenia umowy. Zmiana przewidziana w art. 149 ust. 1 Pzp. 5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi poprzez wydłużenie terminu rękojmi oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez wykonawcę. 6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku: • wprowadzenia nowego podwykonawcy, • rezygnacji podwykonawcy, • zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców. Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe, po pisemnym zaakceptowaniu umowy wykonawcy z podwykonawcą w terminie 14 dni od przekazania tej umowy przez wykonawcę. 7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie sposobu rozliczenia za wykonane roboty w przypadku: 1) podziału przedmiotu umowy na etapy, 2) zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy, 3) wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej. 8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany kierownika budowy, kierowników robót bądź inspektorów nadzoru w przypadku : 1) śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy, kierowników robót lub inspektora nadzoru, 2) zastrzeżeń jednej ze stron, co do kompetencji kierownika budowy lub inspektora nadzoru. 9. W przypadku zmiany kierownika budowy nowy kierownik budowy lub kierownik robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla kierownika budowy lub kierownika robót. 10. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może Wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 11. Zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej. Dla potrzeb Umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, zmiany klimatyczne, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-20, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Remont drogi gminnej nr 271244 K Garwaszówka - Wawrzka w miejscowości Ropa, w km 1+310 – 2+290.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia dla ZADANIA nr 1 (droga nr 271244 K Garwaszówka - Wawrzka) obejmuje w szczególności: 1) Ścinanie poboczy, mechaniczne – 980,00 m2, 2) wykonanie nawierzchni asfaltowej, gr. 7 cm – 2.695,00 m2 (na odcinku o długości 980 m i szerokości nawierzchni: 2,75 m), 3) obsypanie poboczy kruszywem łamanym (2 x 0,50 m) - 980,00 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: Przedmiar Robót / kosztorys ofertowy (druk pomocniczy) – załącznik Nr 1.1. do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-07
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

60,00

OKRES GWARANCJI

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Remont drogi gminnej nr 271294 K Centrum – Dół Za Wodą w miejscowości Ropa, w km 0+630 – 2+050.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia dla ZADANIA nr 2 (droga nr 271294 K Centrum – Dół Za Wodą) obejmuje w szczególności: 1) Ścinanie poboczy, mechaniczne – 1.420,00 m2, 2) wykonanie nawierzchni asfaltowej, gr. 7 cm – 3.905,00 m2 (na odcinku o długości 1420 m i szerokości nawierzchni: 2,75 m), 3) obsypanie poboczy kruszywem łamanym (2 x 0,50 m) - 1.420,00 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: Przedmiar Robót / kosztorys ofertowy (druk pomocniczy) – załącznik Nr 1.2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-07
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

60,00

OKRES GWARANCJI

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: