Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka – Etap I

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

ZPD.271.8.2019                                                                          Ropa, dnia 04.07.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Zagospodarowanie
                    Zbiornika Klimkówka – Etap I”.

 

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje o wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: ZAGOSPODAROWANIE ZBIORNIKA KLIMKÓWKA – Etap I.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 3 ważne oferty.

Po dokonaniu ich oceny, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
Zakład Usługowo Produkcyjno Handlowy HAŻBUD Sp. z o.o.,
38-300 Gorlice, ul Dukielska 83A
(oferta nr 1).

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru, tj.
a) kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona 60,00 % punktacji,
b) kryterium „Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady”, w toku oceny uzyskała ona 40,00 % punktacji.
Łączna ilość uzyskanych punktów dla oferty nr 1 wynosi 100,00 %.

Drugą ze złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert, jest oferta firmy:
WOD – BUD ŚLEZIAK Sp. j., 38-340 Biecz, Korczyna 230/2
Przedmiotowa oferta uzyskała w toku oceny (zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru) następującą liczbę punktów:
a) kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona 48,20 % punktacji,
b) kryterium „Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady”, w toku oceny  uzyskała ona 40,00 % punktacji.
Łączna ilość uzyskanych punktów dla oferty nr 2 wynosi 88,20 %.

Trzecią ze złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert, jest oferta firmy:
USŁUGI ZIEMNE I OGÓLNOBUDOWLANE Grzegorz Góra,
Banica 40, 38-315 Uście Gorlickie

Przedmiotowa oferta uzyskała w toku oceny (zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru) następującą liczbę punktów:
a) kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona 58,51 % punktacji,
b) kryterium „Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady”, w toku oceny  uzyskała ona 40,00 % punktacji.
Łączna ilość uzyskanych punktów dla oferty nr 3 wynosi 98,51 %.

           

                                                                                                                                             WÓJT GMINY ROPA
(-) Karol Górski

 


ZPD.271.8.2019                                                                          Ropa, dnia 03.07.2019 r.

 

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka – Etap I”.

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) podaje informacje dot. otwarcia ofert:

 1. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

    2.457.000,00 zł (brutto)

2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

2.1.   Z.U.P.H. HAŻBUD Sp. z o.o., 38-300 Gorlice, ul. Dukielska 83A

1)  Cena brutto: 1.896.997,07 zł.
2)  Wykonawca zaoferował termin realizacji zamówienia: do 30.09.2019 r.
     od daty podpisania umowy.
3)  Deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady: 61 miesięcy.

2.2. WOD – BUD ŚLEZIAK Sp. j., 38-340 Biecz, Korczyna 230/2

1) Cena brutto: 2.361.554,97 zł.
2)  Wykonawca zaoferował termin realizacji zamówienia: do 30.09.2019 r.
     od daty podpisania umowy.
3)  Deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady: 61 miesięcy.

2.2. USŁUGI ZIEMNE I OGÓLNOBUDOWLANE Grzegorz Góra,
       Banica 40, 38-315 Uście Gorlickie


1) Cena brutto: 1.945.171,69 zł.
2)  Wykonawca zaoferował termin realizacji zamówienia: do 30.09.2019 r.
     od daty podpisania umowy.
3)  Deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady: 72 miesiące.

          
 

                                                                                                      WÓJT GMINY ROPA
  (-) Karol Górski

 

 

 

 


Ropa 01.07.2019r.

 

ZPD.271.8.2019

 

Do Wszystkich Wykonawców nr sprawy: ZPD.271.8.2019

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych pn.: „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka” – Etap I”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

            Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018, poz.1986 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn.: „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka” – Etap I”.

Pytanie nr 1

W związku z planowanym udziałem w postępowaniu przetargowym pn.: „Zagospodarowanie  Zbiornika Klimkówka” – Etap I” zwracamy się z prośbą o:

  1. Podanie parametrów koszy siatkowych jakie należy zastosować przy realizacji zadania (grubość, drutu, rozmiar oczka, długość kosza).
  2. Podanie parametrów desek kompozytowych (szerokość deski, kolor).

 

Odpowiedź nr 1

Ad. 1. Dotyczy koszy siatkowych:

1)  Drut ocynkowany gr.3,2 mm.
2)  Siatka o oczkach 100x100mm.
3)  Wymiar standardowy 4500x1500x500 (dł. x szer. x h)

Ad. 2. Dotyczy desek kompozytowych:

1)  Legary mocowane do podłoża betonowego - kantówka tarasowa kompozytowa 30x40 mm,
     kolor: Teak.
2)  Stopnie - deska tarasowa kompozytowa ryflowana 25x140 mm, kolor: Teak.
3)  Podstopnica - deska tarasowa kompozytowa gładka 25x140 mm, kolor: Teak.
4)  Wykończenie narożnika - listwa kompozytowa kątowa 53x53 mm, kolor: Teak.

 

WÓJT GMINY ROPA

                                                                                                   (-) Karol Górski

 

 


Ogłoszenie nr 561814-N-2019 z dnia 2019-06-17 r.

Gmina Ropa: „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka” – Etap I.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
„Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka”, Numer Projektu: nr RPMP.06.03-12-0329/17, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3. Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPOWM).

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa, krajowy numer identyfikacyjny 49000905600000, ul. Ropa  733 , 38-312  Ropa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 3534014, 3534017, e-mail inwestycje@ropa.iap.pl, faks 183 534 017.
Adres strony internetowej (URL): www.ropa.iap.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.ropa.iap.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczona osobiście.
Adres:
Urząd Gminy Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa - sekretariat II piętro.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka” – Etap I.
Numer referencyjny: ZPD.271.8.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka” – Etap I, polegające na: a) Budowie 3-stopniowego nabrzeża – ETAP I o dł. 145,00mb. b) Budowa żelbetowych schodów zejściowych – ETAP I - 3szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: a) Przedmiar Robót – załącznik Nr 8 do SIWZ. b) Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 9 do SIWZ. c) Rozszerzony opis przedmioty zamówienia – załącznik Nr 2 do SIWZ. Zadanie obejmuje budowę 3-stopniowego nabrzeża – ETAP I o dł. 145,00mb. Projektuje się regulację i profilowanie brzegu w formie łukowej, płynnej linii. Z uwagi na taki kształt, warunki geotechniczne oraz charakter zbiornika, 3-stopniową konstrukcję nabrzeża posadowiono na fundamencie kamiennym zagłębionym w stosunku do istniejącej rzędnej na głębokość 1,50m. Fundament kamienny wykonany jest z kamienia naturalnego D≥60 z przesypaniem drobnym materiałem klinującym. Od spodu należy zastosować geowłókninę o gramaturze min. 400g/m2, z wywinięciem na płaszczyznę poziomą ok. 30cm. Na fundamencie układane są kosze siatkowo-kamienne (kamień naturalny D≥30) o wysokości 0,5m, w 3-5 regularnych rzędach z zachowaniem zasady przesunięcia spoin kolejnych warstw. Dla usztywnienia całej konstrukcji, spoiny przeplatane są i wiązane drutem ocynkowanym. Ponad 3-5 warstwami regularnych koszy należy zastosować warstwy koszy układane schodkowo, dopasowując się w ten sposób do profilu stopni nabrzeża. Kosze siatkowo-kamienne zwieńczone są 3-stopniową konstrukcją żelbetową z 1,0% spadkiem każdego stopnia w kierunku zbiornika. Do konstrukcji żelbetowej należy zastosować beton wodoszczelny W8 klasy B37. Jako zbrojenie należy zastosować siatkę z prętów stalowych żebrowanych fi 12mm co 240mm. Dolny podest zatarty jest na gładko, natomiast pozostałe dwa górne obłożone są w płaszczyźnie poziomej i pionowej deską kompozytową mocowaną na legarach kompozytowych. W płaszczyźnie poziomej deska kompozytowa jest ryflowana, w płaszczyźnie pionowej deska kompozytowa jest gładka. Styk płaszczyzny poziomej i pionowej należy wykończyć kompozytowym kątownikiem. Na 2 stopniu nabrzeża projektuje się schody, konstrukcja wykonana jest z żelbetu, a wykończenie jest z deski kompozytowej. Pomiędzy 3-stopniowym nabrzeżem, a zbiornikiem wodnym teren należy uformować w ten sposób, że w pasie 10-15m równoległym do krawędzi nabrzeża wykonujemy nasyp. Pierwsza część od strony projektowanego umocnienia (do uzyskania poziomu styku z nabrzeżem +397,80 m.n.p.m.) z kamienia naturalnego D≥60 z przesypaniem drobnym materiałem klinującym, druga część od strony zbiornika z materiału zasypowego rodzimego. Różnica poziomów pomiędzy dolnym, betonowym stopniem, a poziomem nasypu kamiennego nie przekracza 40 cm, w związku z czym nie ma potrzeby zastosowania balustrady. Dane ilościowe: - Wykopy – 1876,30 m3 - Nasypy – 1876,30 m3 - Nabrzeże żelbet z wierzchnią warstwą gładką (145 mb) – 535,05 m3 - Nabrzeże kosze siatkowe – 1355,75 m3 - Nabrzeże ława kamienna – 986,00 m3 - Nasyp z kamienia naturalnego - 1120 m3 W warstwie żelbetu należy zastosować dylatacje – rozwiązanie systemowe. Pomiędzy poszczególnymi elementami należy zastosować wkładki systemowe ze stali nierdzewnej, zapobiegające klawiszowaniu. Na zakończeniach 3-stopniowego nabrzeża zastosować balustrady z wypełnieniem. Budowa żelbetowych schodów zejściowych – ETAP I - 3szt. Na 2 stopniu nabrzeża projektuje się schody, konstrukcja wykonana jest z żelbetu, a częściowo wykończenie jest z deski kompozytowej. Do konstrukcji żelbetowej zastosowany będzie beton wodoszczelny W8 klasy B37. Konstrukcja betonowa obłożona będzie w płaszczyźnie poziomej i pionowej deską kompozytową mocowaną na legarach kompozytowych. W płaszczyźnie poziomej deska kompozytowa jest ryflowana, w płaszczyźnie pionowej deska kompozytowa jest gładka. Styk płaszczyzny poziomej i pionowej wykończona będzie kompozytowym kątownikiem. Przy schodach zastosować balustrady bez wypełnienia.

II.5) Główny kod CPV: 45212100-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2019-09-30


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Brak opisu warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Brak opisu warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna: a) wykonanie z należytą starannością w okresie pięciu ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej dwóch zamówień, odpowiadających robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, w tym jedna robota o wartości minimum 200.000,00 PLN brutto oraz załączy dowody potwierdzające, że ww. roboty zostały wykonane należycie, w szczególności, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) dysponowanie przez wykonawcę wykwalifikowanym personelem – co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności odpowiedniej do przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów prawa budowlanego oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. u. z 2016 r. poz. 65 ze zmianami) oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. W przypadku oferty składanej wspólnie (art. 23 ustawy Pzp - konsorcjum) warunek udziału w postępowaniu wystarczy, że spełnił co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 5 ust.1 tj.: 1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy. 2) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania. 4) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 5) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi od setkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum) dokumenty składa odrębnie każdy z uczestników konsorcjum. 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 4. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2) Na wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa wstępne oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do siwz;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. OFERTA - na formularzu ofertowym, wypełniona i podpisana przez Wykonawcę, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ 2. Kosztorys ofertowy (jako element pomocniczy) dla zadania, na które składana jest oferta.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium, przed upływem terminu składania ofert tj. nie później niż do dnia 03.07.2019 r., do godz. 10.00, w wysokości: 40.000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych); 2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019r. poz. 310). 3. Wadium w pieniądzu : a) wadium w formie przelewu należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy w Gorlicach, nr 18 8795 0005 2001 0019 3858 0002. b) za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto. 4. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej terminowi złożenia oferty określonej w siwz, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą wymaganą zapisami siwz. 5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, i nieodwołalne na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.4a i 5 Pzp. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Informacje w tym zakresie zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do siwz. 15. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności z wymienionych poniżej: a) Zmiana terminu realizacji Umowy: a. w przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością, b. siły wyższej, w tym w szczególności działania na terenie budowy: amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, fal ciśnieniowych, działania sił natury w postaci: podtopień, niekorzystnych lub nietypowych dla danego okresu warunków atmosferycznych, takich jak np.: wielodniowe ulewy, huragany i tornada, dokonujące zniszczeń bezpośrednio w miejscu realizacji robót, długotrwała niska temperatura powietrza, itp. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone wpisem w dzienniku budowy dokonanym w pierwszym dniu ich wstrzymania, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, c. pojawienie się nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy, pozwalającej na zaoszczędzeniu czasu realizacji Umowy lub jej kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, d. konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, e. odmienne od przyjętych w dokumentacji geologicznej, przekazanej przez Zamawiającego, warunki geologiczne lub architektoniczno - budowlane, skutkujące niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, f. konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, g. konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych/materiałowych ze względu na kolizję z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczą się do zmian koniecznych, umożliwiających uniknięcie lub usunięcie kolizji, niemożliwej do przewidzenia na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. h. Konieczność zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy: b) Konieczności wykonania robót zamiennych, c) Rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, d) Zmiany warunków płatności w przypadku: zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji Umowy, w szczególności dotyczących przepisów podatkowych, np. zamiany ustawowej stawki podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH