ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „REMONT I PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PO BYŁYM DOMU KULTURY I TURYSTYKI W KLIMKÓWCE W RAMACH PROGRAMU „ROZWÓJ USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA ZIEMI GORLICKIEJ POPRZEZ STWORZENIE PLACÓWEK DZIENNEJ OPIEKI DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH I CENTRÓW WSPARCIA DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH W UŚCIU GORLICKIM I KLIMKÓWCE”.

 


RLIŚ.271.6.2020                                                                         Ropa, dnia 23.06.2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „REMONT
I PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PO BYŁYM DOMU KULTURY
I TURYSTYKI W KLIMKÓWCE W RAMACH PROGRAMU „ROZWÓJ USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA ZIEMI GORLICKIEJ POPRZEZ STWORZENIE PLACÓWEK DZIENNEJ OPIEKI DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH I CENTRÓW WSPARCIA DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH W UŚCIU GORLICKIM I KLIMKÓWCE”.

 

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuje o wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „REMONT I PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PO BYŁYM DOMU KULTURY I TURYSTYKI W KLIMKÓWCE W RAMACH PROGRAMU „ROZWÓJ USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA ZIEMI GORLICKIEJ POPRZEZ STWORZENIE PLACÓWEK DZIENNEJ OPIEKI DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH I CENTRÓW WSPARCIA DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH W UŚCIU GORLICKIM I KLIMKÓWCE”.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 2 oferty.

I. Po dokonaniu ich oceny, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
    inż. Jarosław Mężyk, USŁUGI BUDOWLANE, NADZORY, KOSZTORYSY,
    SZKOLENIA BHP, 33-333 Ptaszkowa 541
(oferta nr 2).
Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru, tj.:
a) kryterium „Najniższa cena”, w toku oceny uzyskała ona 60,00 % punktacji,
b) kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”, w toku oceny uzyskała ona 40,00 % punktacji.
Łączna ilość uzyskanych punktów dla oferty nr 2 wynosi 100,00 %.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania a jego oferta jest zgodna z ustawą Pzp i SIWZ oraz uzyskała największą liczbę punktów, zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w SIWZ.

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

ULTIMUS USŁUGI BUDOWLANE Rafał Michalik, ul. Jagiellońska 21/3,
33-300 Nowy Sącz.
(oferta nr 1).

Przedmiotowa oferta uzyskała w toku oceny (zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru) następującą liczbę punktów:
a) kryterium „Najniższa cena”, w toku oceny uzyskała ona 50,63 % punktacji,
b) kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”, w toku oceny uzyskała ona 40,00 % punktacji.
Łączna ilość uzyskanych punktów dla oferty nr 1 wynosi 90,63 %.

                      

       WÓJT GMINY ROPA

                                                                                                              (-) Karol Górski