XL SESJA RADY GMINY ROPA

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 7 LISTOPADA 2018 R.
O GODZ. 10.00 W ŚWIETLICY URZĘDU GMINY W ROPIE, ODBĘDZIE SIĘ XL SESJA RADY GMINY ROPA.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.

4.  Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany budżetu gminy Ropa na 2018 rok,

2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ropa,

3/ statutu Gminy Ropa,

4/ ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał

5/ przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2019

6/ wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,

7/ stawki opłaty za pojemnik na odpady o określonej pojemności,

8/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łosiu,

9/ przystąpienia do projektu na wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) współfinansowanego z Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji- SPR, RPO Województwa Małopolskiego.

6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

7. Zatwierdzenie protokołów z XXXVIII i XXXIV sesji Rady Gminy.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie sesji.