Uwaga rolnicy! Obowiązek rejestracji produkcji pierwotnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach przypomina, że podmioty prowadzące produkcję pierwotną (rolnicy prowadzący uprawę produktów pochodzenia roślinnego czyli zbóż, warzyw, owoców, ziół, grzybów hodowlanych) mogą rozpocząć działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (zgodnie z zapisami art. 61 i 63 ust. 1, ust.2  oraz ust. 3 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2018r., poz. 1541 z późn. zm.). Podmiot działający na rynku spożywczym jest zobowiązany złożyć do właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wniosek o wpis do rejestru zakładów wraz z dołączonym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych. Wpis zakładu do rejestru nie podlega opłacie.

Wzór wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających  urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej dostępny jest do pobrania na stronie internetowej PSSE w Gorlicach ; gorlice.psse.malopolska.pl ( w zakładce druki do pobrania)

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach informuje, iż każdy producent pierwotny (rolnik) zobowiązany jest do zgłoszenia właściwemu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu każdego przypadku zmiany produkcji celem dokonania zmian w rejestrze.
Kto prowadzi działalność w zakresie produkcji pierwotnej bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlega karze pieniężnej .