X SESJA RADY GMINY ROPA

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 27 SIERPNIA 2019 R. O GODZ. 9.00 W ŚWIETLICY URZĘDU GMINY W ROPIE, ODBĘDZIE SIĘ X SESJA RADY GMINY ROPA.

Porządek obrad:

Otwarcie obrad.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2019 /druk nr 46/.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ropa /druk nr 47/.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej /druk nr 48/.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach /druk nr 49/.

7. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej /druk nr 50/.

8. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa należności pieniężnych pobieranych
w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz ustalenia prowizji z tego tytułu /druk nr 51/.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli /druk nr 52/.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ropa /druk nr 53/.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/158/17 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych /druk nr 54/.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Łosie – Etap II
/druk nr 55/.

13. Przedstawienie pisma skierowanego do Rady Gminy.

14. Zapytania dotyczące sprawozdania Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

15. Zatwierdzenie protokołu z IX sesji Rady Gminy Ropa.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zakończenie sesji.

                                                                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY ROPA

(-) Bogusław Łukaszyk

 

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych sprawami gminy zapraszam do udziału w sesji