KARPACKIE BRAMY – KONFERENCJA Z PARTNERAMI PROJEKTU

W dniu 29 września 2019r. podczas Jarmarku Św. Michała odbyła się konferencja, w czasie której Wójt Gminy Ropa Pan Karol Górski wraz z Partnerami projektu poinformowali o podpisaniu z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim”. Projekt stanowi wspólną inicjatywę samorządów lokalnych Ropy i słowackiego Zborowa oraz współpracujących z nimi instytucji partnerskich: Fundacji "Szlachetne zdrowie...", Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej "ELEOS" oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zadanie ukierunkowane jest na wykorzystanie istniejących tradycji i zasobów pogranicza polsko-słowackiego, szczególnie obszaru gmin Ropa i Zborov. Zaplanowane do realizacji działania służą stworzeniu atrakcyjnego programu współpracy promującego bogactwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza polsko-słowackiego oraz zamieszkującej go wielokulturowej ludności, a tym samym aktywizację społeczną i gospodarczą tego obszaru. Obecnie pomimo istniejącego potencjału kulturowego i przyrodniczego brak jest nowocześnie przygotowanej oferty turystycznej uwzględniającej transgraniczne podejście i maksymalizację wykorzystania zasobów obydwu obszarów. Występuje niski poziom wiedzy o historii, kulturze lokalnej oraz atrakcjach turystycznych wśród mieszkańców po obydwu stronach granicy, co stanowi barierę rozwojową.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i społeczno-gospodarczej i ożywienie obszaru polsko-słowackiego pogranicza na terenie gmin Ropa i Zborov, poprzez restaurację obiektów zabytkowych, przygotowanie kadr oraz wdrożenie narzędzi wspólnej promocji regionu.

Dla osiągnięcia tego celu partnerzy zrealizują następujące zadania:

  1. Restauracja zabytkowych budynków na obszarze Gminy Ropa i Obec Zborov (restauracja budynku tzw. Hyblówki i zabytkowego Dworu w Ropie oraz Kaplicy i Baszty Zamkowej w Zborovie).
  2. Organizacja w Ropie i Zborowie 4 jarmarków popularyzujących dziedzictwo karpackiego pogranicza.
  3. Przygotowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym i szkoleń przygotowujących kadry przewodników turystycznych dla współpracy transgranicznej.
  4. Edukacja kulturowa poprzez sztukę – spotkania, warsztaty i wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji.
  5. Przygotowanie wirtualnego przewodnika po pograniczu ropsko-zborovskim - aplikacji pozwalającej na upowszechnianie dziedzictwa pogranicza.

Realizacji projektu pozwoli na wdrożenie programu współpracy transgranicznej aktywizującego lokalne społeczności i budujące rozwojowy produkt turystyczny - na poziomie infrastrukturalnym, zarządczym i zasobów ludzkich. Zadanie będzie realizowane do sierpnia 2021 roku.

Relacja z konferencji przygotowana przez Telewizję Gorlice