XIV SESJA RADY GMINY ROPA

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 9 GRUDNIA
2019 R. O GODZ. 10.00 W ŚWIETLICY URZĘDU GMINY
W ROPIE, ODBĘDZIE SIĘ XIV SESJA RADY GMINY ROPA.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ropa /druk nr 69/.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ropa. /druk nr 70/.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za worek o określonej pojemności i ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok od domku letniskowego. /druk nr 71/.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym /druk nr 72/.

8. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ropa /druk nr 73/.

9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Ropa /druk nr 74/.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka /druk nr 75/.

11. Zatwierdzenie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Ropa.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zakończenie sesji.

                                                                          PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY ROPA

(-)Bogusław Łukaszyk

 

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych sprawami gminy zapraszam do udziału w sesji