Obwieszczenie Starosty Gorlickiego

AB.6740.384.2019                                      Gorlice, 2019-12-02

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 11f, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j. ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2018.2096 j.t. ze zm.)

STAROSTA GORLICKI

zawiadamia o wniesieniu w dniu 14 listopada 2019r. odwołania od decyzji Nr 2/D/2019 z dnia 1 lipca 2019r. znak: AB.6740.384.2019  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa w km 0+874 – 0+987 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ropa”.

Zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, akta sprawy wraz z odwołaniem przekazano do Wojewody Małopolskiego pismem z dnia 21.11.2019r.

 

 

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2018.2096 j.t. ze zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

            Jednocześnie informuje się, iż obwieszczenie Starosty Gorlickiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach i Urzędu Gminy Ropa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gorlicach