XV SESJA RADY GMINY ROPA

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 30 GRUDNIA 2019 R. O GODZ. 10.00 W ŚWIETLICY URZĘDU GMINY W ROPIE, ODBĘDZIE SIĘ XV SESJA RADY GMINY ROPA.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2019 /Druk Nr 77/.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 /Druk Nr 78/.

6. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz ze zgłoszonymi poprawkami.

7. Odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy.

8. Odczytanie opinii Regionalne Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu.

9. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i zgłoszonymi poprawkami.

10. Głosowanie w sprawie poprawek do projektu uchwały budżetowej.

11. Głosowanie w sprawie Uchwały Budżetowej na 2020 rok z uwzględnieniem przegłosowanych poprawek /Druk Nr 79/.

12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ropa
/Druk Nr 80/, po uprzednim odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2019/2020

/Druk Nr 81/ (dotyczy zasad zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice).

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Ropa na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg /Druk Nr 82/.

15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej zryczałtowanej diety dla sołtysów /Druk Nr 83/.

16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok /Druk Nr 84/.

17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok /Druk Nr 85/.

18. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Ropa /Druk Nr 86/.

19. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Ropa /Druk Nr 87/.

20. Zapytania dotyczące sprawozdania Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

21. Zatwierdzenie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Ropa.

22. Wolne wnioski i zapytania.

23. Zakończenie sesji.

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych sprawami gminy zapraszamy do udziału w sesji.