Chcesz założyć firmę, jesteś przedsiębiorcą lub działasz w organizacji pozarządowej? Masz pomysł i szukasz funduszy na jego realizację? Skorzystaj z dotacji w LGD „Beskid Gorlicki”

Od 13 stycznia do 27 stycznia 2020 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” przyjmować będzie wnioski o przyznanie pomocy  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez  społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Nabory obejmowały będą operacje w następujących zakresach:  

1. Podejmowanie działalności gospodarczej; Limit środków w ramach naboru wynosi 1 020 000,00 zł.

2. Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych; Limit środków w ramach naboru wynosi 180 000,00 zł.

3. Rozwijanie działalności gospodarczej; Limit środków w ramach naboru wynosi 879 956,00 zł.

4. Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: w zakresie świadczenia usług turystycznych; Limit środków w ramach naboru wynosi 50 000,00 zł.

5. Rozwijanie rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk; Limit środków w ramach naboru wynosi 100 000,00 zł.

6. Zachowanie dziedzictwa lokalnego; Limit środków w ramach naboru wynosi 232 035,00 zł.

7. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; Limit środków w ramach naboru wynosi 403 438,12 zł.

8. Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi; Limit środków w ramach naboru wynosi 500 000,00 zł. Pomoc na powyższe operacje jest przyznawana w wysokości nie wyższej niż:

- 70% kosztów kwalifikowanych;  

- 100% kosztów kwalifikowanych;

- 63,63% kosztów kwalifikowanych;

w zależności od rodzaju podmiotu wnioskującego oraz zakresu tematycznego  w ramach którego prowadzony będzie nabór. Wszelkie informacje na temat naborów wniosków oraz prawidłowego wypełnienia dokumentacji udzielane są w Biurze LGD „Beskid Gorlicki” oraz pod numerem  tel. 18/352-65-76, 512 028 092, w godz. od 8:00 do 16:00 oraz dostępne są na stronie internetowej LGD  www.lgdbeskidgorlicki.pl. 


 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020