XVIII SESJA RADY GMINY ROPA

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 29 MAJA 2020 R.
O GODZ. 10.00 W ŚWIETLICY URZĘDU GMINY W ROPIE, ODBĘDZIE SIĘ XVIII SESJA RADY GMINY ROPA.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Ropa za 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2020 /Druk Nr 22/.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ropie /Druk Nr 23/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej (w formie refundacji) na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Klastra Energii „Biała – Ropa” przy udziale środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR /Druk Nr 24/.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Ropa /Druk Nr 25/. 
 9. Zapytania dotyczące sprawozdania Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 10. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Ropa.
 11. Zatwierdzenie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Ropa.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ropa

        (-) Bogusław Łukaszyk