XXII SESJA RADY GMINY ROPA

                                                  OGŁOSZENIE

NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2020 R. O GODZ. 10.00 W ŚWIETLICY URZĘDU GMINY W ROPIE, ODBĘDZIE SIĘ XXII SESJA RADY GMINY ROPA.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ropa w roku szkolnym 2019/2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2020 /druk nr 53/.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ropa /druk nr 54/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ropa /druk nr 55/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
  /druk nr 56/.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/155/20 Rady Gminy Ropa z dnia 29 września 2020r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa
  /druk nr 57/.
 10. Zapytania dotyczące sprawozdania Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 11. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Ropa.
 12. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 13. Zatwierdzenie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Ropa.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Ropa

 

(-) Bogusław Łukaszyk