Aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE WPROWADZENIA STOPNI ALARMOWYCH!

Wójt Gminy Ropa informuje, że w dniu 19 lipca 2016r. Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem Nr 96 w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych wprowadził pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO – CRP), które obowiązują na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, od dnia 20 lipca 2016 od godz. 00.00 do dnia 01 sierpnia 2

„ROZPOCZNIJ OD NOWA! -  PROJEKT DLA OSÓB DO 29 ROKU ŻYCIA Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO”

„ROZPOCZNIJ OD NOWA! - PROJEKT DLA OSÓB DO 29 ROKU ŻYCIA Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO”

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Rozpocznij od nowa! -  projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego” realizowanego przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby mło

„MUZYKA ZAKLĘTA W DREWNIE” – Festiwal na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce

Zapraszamy na koncerty 10. EDYCJI „MUZYKI ZAKLĘTEJ W DREWNIE” – Festiwalu na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

Zaproszenie do udziału w projektach

Fundacja Collegium Progressus zaprasza osoby bezrobotne i bierne zawodowo (niepełnosprawne i o niskich kwalifikacjach) będących w wieku 30+ zamieszkujących tereny 3 powiatów Województwa Małopolskiego: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego do udziału w dwóch w Projektach pn. „Możesz więcej-zyskaj pracę” i „Będę pracować!” realizowanych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Ropa dnia 5 lipca 2016r. ogłasza konkurs na kandydata, na stanowiska: Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łosiu Dyrektora Gimnazjum w Ropie 1. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu, 38-312 Ropa, Łosie 120, - Gimnazjum w Ropie, 38-312 Ropa. 2. Organem prowadzącym szkołę jest

Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra ogłasza rekrutację do projektu „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”. Termin rekrutacji: od 27 czerwca do 8 lipca 2016 r., w godz. 9:00-15:00 Miejsce rekrutacji: ul. Krakowska 13 i ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe

Zaproszenie dla firm działających w otoczeniu Zbiornika Wodnego w Klimkówce

Gmina Ropa aktualnie przygotowuje Plan Rozwoju Zbiornika Wodnego Klimkówka. Jest to dokument niezbędny do aplikowania o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Plan Rozwoju Zbiornika Wodnego Klimkówka przewiduje uczestnictwo podmiotów gospodarczych w programie, które na wybrane zadania dotyczące zagospodarowani

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych - wsparcie w ramach projektów UE

Zaproszenie do udziału w projektach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.

Nabór partnerów w celu wspólnego przygotowania projektu

Gmina Ropa na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach  Programu Współpracy Transgrani

Prezentacja

W związku z przyjmowaniem od mieszkańców gminy zgłoszeń uczestnictwa w projekcie dotyczącym montażu urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, w celach informacyjnych zamieszczamy do pobrania prezentację edukacyjną.

strony 1 2 3 4 5 6 7