Aktualności

Wrzesień z policjantem w Szkole

Wrzesień z policjantem w Szkole

Policjanci, nauczyciele jak również przedstawiciele samorządów duży nacisk kładą na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. Na początku każdego roku szkolnego dzieci klas pierwszych poznają drogę do szkoły wraz ze znakami drogowymi i zasadami, które uczą jak należy zachowywać się w pobliżu ulic.

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 16.10.2017 r. na wniosek inwestora tj. Powiatowego Zarządu Drogowego działającego przez pełnomocnika P. Krzysztofa Faron, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1498K Ropa - Wysowa Zdrój - Blechnarka - Granica Państwa w km 0+28 - 2+426 w miejscowości Ropa"

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

W związku z ogłoszeniem konkursu na „Rozwój infrastruktury produkcji ze źródeł odnawialnych” zapraszam zainteresowanych mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się w dniu 17 października (wtorek) br. o godz. 17 – ej w świetlicy Urzędu Gminy.

Regulamin konkursu

Urząd Gminy w Ropie publikuje regulamin konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Podziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z publikowanymi materiałami.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ROPA

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ROPA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa, - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Łosie, - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka. Prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia:

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Ropa informuje, że w dniu 10.10.2017 r. o godzinie 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędą się warsztaty dotyczące zasad funkcjonowania Klastra Energii "Biała Ropa". Zapraszam do udziału w warsztatach wszystkie zainteresowane osoby.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Urząd Marszałkowski rozpoczyna nabory wniosków do działania 4.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego i w gronie 5 gmin przygotowujemy wniosek o dofinansowanie dla naszych mieszkańców:

Nabór w ramach projektu Uczymy się Aktywnie

Beneficjent Projektu – Gmina Ropa i Realizator Projektu - Centrum Usług Oświatowych w Ropie ogłasza nabór w ramach projektu Uczymy się Aktywnie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wnioskodawca/ adresat procedury: Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami zamieszkałymi na terenie Gminy Ropa umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub nauki zawodu.

Jarmark Św. Michała

Jarmark Św. Michała

Serdecznie zapraszamy na Jarmark św. Michała w Ropie, który odbędzie się w dniu 1 października 2017 r. na dziedzińcu dworu w Ropie. Szczegółowy program imprezy na plakacie.  

strony 1 2 3 4 5 6 7