ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ROPA

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 342250-2015 z dnia 2015-12-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ropa
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Ropa. Urządzenia do gromadzenia odpadów (pojemniki, kontenery, worki), które zostaną ustawione w miejscach gromadzenia...
Termin składania ofert: 2015-12-22
Ropa: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ROPA.
Numer ogłoszenia: 1508S - 2017; data zamieszczenia: 14.11.2017
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 342250 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa, woj. małopolskie, tel. 018 3534014, 3534017, faks 018 3534017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ROPA..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Ropa. Urządzenia do gromadzenia odpadów (pojemniki, kontenery, worki), które zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego, zapewnia Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest dostosować ilość pojemników, kontenerów i worków do zakresu przedmiotowego zamówienia. W przypadku braku wystarczającej ilości pojemników, kontenerów i worków dla prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia, za wszelkie powstałe okoliczności z tym związane odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Szczegółowe dane dotyczące liczby budynków jednorodzinnych, liczby miejsc do gromadzenia odpadów (miejsca ustawienia pojemników), na podstawie danych wskazanych w rozdziale 4.7 SIWZ. 4.1 ZABUDOWA JEDNORODZINNA Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany workowo - pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w workach. Worki zapewni Wykonawca i dostarczy je właścicielowi nieruchomości. Liczbę budynków jednorodzinnych podano w rozdziale 4.7 SIWZ. Częstotliwość załadunku i wywozu - 1 raz w miesiącu w okresie od stycznia do kwietnia oraz od września do grudnia, natomiast w okresie od maja do sierpnia 2 razy w miesiącu. b) selektywnie zbierane odpady komunalne (kody 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39 i 20 01 40) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. Wprowadza się trzy rodzaje worków: żółty - do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych oraz drobnego metalu niebieski - na odpady z papieru, zielony - do gromadzenia odpadów ze szkła Worki zapewnia Wykonawca. Charakterystyka worków w rozdziale 4.6 SIWZ. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie - 1 raz w miesiącu. c) odpady zielone (kod 20 02 01) Odpady zielone gromadzone będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Będzie możliwość przywiezienia ich własnym transportem do wyznaczonego miejsca. d) odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 23, 20 01 35 i 20 01 36) Odbiór odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach. Częstotliwość załadunku i wywozu - jeden raz w roku. W okresie między wystawkami mieszkańcy będą mogli własnym transportem dowieźć odpady do kontenera ustawionego w wyznaczonym miejscu. e) odpady budowlane Odpady z drobnych remontów odbierane będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Poprzez drobne remonty rozumie się naprawę lub wymianę w niewielkim zakresie (tj. nie obejmujących gruntownej wymiany dokonywanej w całym obiekcie budowlanym) zamontowanych instalacji, posadzek, podłóg, płytek ceramicznych lub innych materiałów użytych dla prac wykończeniowych wewnątrz obiektu budowlanego. Odbiór odpadów budowlanych z remontów odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno - prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. f) odpady niebezpieczne typu leki, baterie (kody 18 01 09 oraz 16 06 03) będą odbierane w wyznaczonych punktach stacjonarnych (wykaz punktów zostanie przekazany Wykonawcy; ilość punktów odbioru: leki - 2, baterie - 5). 4.2 ZABUDOWA WIELORODZINNA Na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany workowo - pojemnikowy oraz pojemnikowo - kontenerowy zbiórki odpadów komunalnych. a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach, kontenerach. Pojemniki zapewni Wykonawca (jeżeli właściciel nieruchomości nie dysponuje własnymi pojemnikami) i ustawi je w miejscach wskazanych przez właścicieli nieruchomości. Ilość budynków wielorodzinnych oraz miejsc gromadzenia odpadów podano w rozdziale 4.7 SIWZ. Częstotliwość załadunku i wywozu - 1 raz w miesiącu w okresie od stycznia do kwietnia oraz od września do grudnia, natomiast w okresie od maja do sierpnia 2 razy w miesiącu. b) selektywnie zbierane odpady komunalne (kody 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39 i 20 01 40) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej będzie się odbywać: Mieszkania w Ośrodku Zdrowia w Ropie - w systemie workowym, pojemnikowym. Wprowadza się trzy rodzaje worków: żółty - do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych oraz drobnego metalu niebieski - na odpady z papieru, zielony - do gromadzenia odpadów ze szkła Worki, pojemniki zapewnia Wykonawca. Charakterystyka worków w rozdziale 4.6 SIWZ. W przypadku pozostałych nieruchomości niezabudowanych, Wykonawca zapewni odpowiednią ilość pojemników dostosowanych do potrzeb właścicieli. Charakterystyka pojemników w rozdziale 4.6 SIWZ. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie - 1 w miesiącu. c) odpady zielone (kod 20 02 01) Odpady zielone gromadzone będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Będzie możliwość przywiezienia ich własnym transportem do wyznaczonego miejsca. d) odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36) Odbiór odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach. Częstotliwość załadunku i wywozu - jeden raz w roku. W okresie między wystawkami mieszkańcy będą mogli na własny koszt dowieźć odpady do kontenera ustawionego w wyznaczonym miejscu. e) odpady budowlane Odpady z drobnych remontów odbierane będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Poprzez drobne remonty rozumie się naprawę lub wymianę w niewielkim zakresie (tj. nie obejmujących gruntownej wymiany dokonywanej w całym obiekcie budowlanym) zamontowanych instalacji, posadzek, podłóg, płytek ceramicznych lub innych materiałów użytych dla prac wykończeniowych wewnątrz obiektu budowlanego. Odbiór odpadów budowlanych z remontów odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno - prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. f)odpady niebezpieczne typu leki, baterie (kody 18 01 09 oraz 16 06 03) będą odbierane w tych samych punktach, co dla zabudowy jednorodzinnej (zob. rozdział 4.2f SIWZ). 4.4 NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE. Na terenie nieruchomości niezamieszkałych obowiązywać będzie system mieszany workowo - pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach. Pojemniki zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca, w przypadku, gdy właściciel nie dysponuje własnymi. Liczbę nieruchomości niezamieszkałych podano w rozdziale 4.7 SIWZ. Częstotliwość załadunku i wywozu - 1 raz w miesiącu w okresie od stycznia do kwietnia oraz od września do grudnia, natomiast w okresie od maja do sierpnia 2 razy w miesiącu. b) selektywnie zbierane odpady komunalne (kody 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39 i 20 01 40) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych będzie się odbywać w systemie workowym. Wprowadza się trzy rodzaje worków i pojemników: żółty - do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych oraz drobnego metalu niebieski - na odpady z papieru, zielony - do gromadzenia odpadów ze szkła Worki zapewnia właściciel nieruchomości. Charakterystyka worków w rozdziale 4.6 SIWZ. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie - 1 raz w miesiącu. c) odpady zielone (kod 20 02 01) Odpady zielone gromadzone będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Będzie możliwość przywiezienia ich własnym transportem do wyznaczonego miejsca. d) odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 23, 20 01 35 i 20 01 36) Odbiór odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach. Częstotliwość załadunku i wywozu - jeden raz w roku. W okresie między wystawkami mieszkańcy będą mogli własnym transportem dowieźć odpady do kontenera ustawionego w wyznaczonym miejscu. e) odpady budowlane Odpady z drobnych remontów odbierane będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Poprzez drobne remonty rozumie się naprawę lub wymianę w niewielkim zakresie (tj. nie obejmujących gruntownej wymiany dokonywanej w całym obiekcie budowlanym) zamontowanych instalacji, posadzek, podłóg, płytek ceramicznych lub innych materiałów użytych dla prac wykończeniowych wewnątrz obiektu budowlanego. Odbiór odpadów budowlanych z remontów odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno - prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. f) odpady niebezpieczne typu leki, baterie (kody 18 01 09 oraz 16 06 03) będą odbierane w wyznaczonych punktach stacjonarnych (wykaz punktów zostanie przekazany Wykonawcy; ilość punktów odbioru: leki - 2, baterie - 5). 4.5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów w pojemniki o pojemności dostosowanej do liczby mieszkańców oraz do rodzajów zbieranych selektywnie odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykaz Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, zostanie Wykonawcy udostępniony po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4.6.Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów i sprzętu technicznego: 1) Urządzenia do gromadzenia odpadów a) Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: materiał - folia polietylenowa LDPE o grubości zapewniającej szczelność i pojemności dostosowanej do potrzeb użytkownika. Kolor - żółty, niebieski, zielony. b) Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: materiał - folia polietylenowa LDPE o grubości zapewniającej szczelność i pojemności dostosowanej do potrzeb użytkownika. Kolor - czarny. 2) Sprzęt techniczny Co najmniej 2 samochody specjalistyczne - bezpylne o minimalnej kubaturze 10 m³ , minimum 2 samochody skrzyniowe o ładowności minimalnej 3,5 Mg, 2 samochody o kubaturze 5 m3(mała śmieciarka) oraz co najmniej 1 samochód (tzw. bramowiec) przystosowanym do przewozu kontenerów. 4.7.Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie 1) Powierzchnia Gminy Ropa wynosi 4913,3390 ha. 2) Liczba mieszkańców gminy. Liczba mieszkańców Gminy Ropa wynosi 5375 z czego: 5300 w zabudowie jednorodzinnej oraz 75 osób w zabudowie wielorodzinnej z czego: 8 osób - mieszkańcy Ośrodka Zdrowia w Ropie 80 osób - mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Klimkówce. 3)Liczba gospodarstw domowych wynosi 1085 z czego: 1083 w zabudowie jednorodzinnej oraz 2 w zabudowie wielorodzinnej. 4)Liczba nieruchomości niezamieszkałych, z których należy odebrać odpady wynosi: ok. 100 (z działalności gospodarczej) W trakcie trwania Zamówienia przewiduje się wzrost liczby domowych nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz liczby mieszkańców o ok. 5%. liczba budynków jednorodzinnych (gospodarstw domowych) - 1475 liczba budynków wielorodzinnych - 2 liczba budynków hotelowych - 1 (obiekt RZGW) liczba miejsc do gromadzenia odpadów zmieszanych i segregowanych (miejsca ustawienia pojemników) nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy - 7 W okresie od 1 stycznia 2015r do 30 listopada 2015r z terenu gminy Ropa wywieziono następującą ilość odpadów komunalnych: zmieszanych 338,480 ton; segregowanych 113,740 ton. Zamawiający oświadcza, iż zgodnie ze złożonymi przez mieszkańców Gminy Ropa deklaracjami, około 95% właścicieli nieruchomości, zadeklarowało, że będzie segregować odpady komunalne. Ponadto Wykonawca, w ramach niniejszego zamówienia, zobowiązany jest dostarczyć jednorazowo Zamawiającemu: a) 100 szt. worków każdego rodzaju ( na odpady zmieszane oraz do segregacji tj. papier, szkło, plastik) Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie gminy Ropa zmieszane odpady komunalne mogą być gromadzone w następujących rodzajach pojemników: a) 120 l (0,2m3) c) 1100 l (0,11m3) d) 5 m3 i więcej Charakterystyka specjalistycznych pojemników do gromadzenia odpadów na terenach zabudowy wielorodzinnej: a) pojemność, co najmniej 1000 litrów, Charakterystyka pojemników do gromadzenia odpadów segregowanych na terenie zabudowy wielorodzinnej oraz pozostałych nieruchomości niezamieszkałych: a) pojemniki koloru żółtego z napisem plastik, wielkością dostosowane do potrzeb użytkownika, b) pojemniki koloru niebieskiego z napisem papier; wielkością dostosowane do potrzeb użytkownika, c) pojemnik koloru zielonego z napisem szkło, wielkością dostosowane do potrzeb użytkownika, Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów na terenie zabudowy jednorodzinnej oraz wielorodzinnej: Pojemniki, worki z folii polietylenowej o pojemności i grubości zapewniającej szczelność w kolorze: a) żółtym z nadrukiem plastik, b) niebieskim z nadrukiem papier c) zielony z napisem szkło, Załącznikiem do specyfikacji jest mapa obrazująca lokalizację dróg gminnych, wzdłuż których prowadzona będzie zbiórka odpadów. Wspólny słownik zamówień (CPV): 90511000-2 Usługi wywozu odpadów 90512000-9 Usługi transportu odpadów 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SITA Małopolska Sp. z o.o., Kosiarzy 5A, 30-731 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 297286,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 329912,00
 • Oferta z najniższą ceną: 329912,00 / Oferta z najwyższą ceną: 329912,00
 • Waluta: PLN .

 

 
 

Ropa, dnia 22.12.2015 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY


Wójt Gminy Ropa, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) informuje o    wyniku postępowania przetargowego.

W postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: „ODBIERANIE I    ZAGOSPDOAROWANIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ROPA" wpłynęła 1 ważna oferta.


Po dokonaniu jej oceny, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
SITA MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.
30-731 Kraków,
ul. Kosiarzy 5A
Oddział w Nowym Sączu
33 - 300 Nowy Sącz, ul. Jana Pawia II 37 (oferta nr 1).

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru, tj.
-    kryterium „cena",
-    kryterium „przeprowadzenie akcji promującej selektywne zbieranie odpadów w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ropa", w toku oceny uzyskała ona 100% punktacji.
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 ppkt a) umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może być zawarta z pominięciem terminów określonych w art. 94 ust. 1.

 


UWAGA !!!

Proszę uwzględnić wyjaśnienia zamieszczone poniżej

wyjasnienia_siwz_odpady.pdf

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ropa.iap.pl


Ropa: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ROPA
Numer ogłoszenia: 342250 - 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa , Ropa 733, 38-312 Ropa, woj. małopolskie, tel. 018 3534014, 3534017, faks 018 3534017.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropa.iap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ROPA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Ropa. Urządzenia do gromadzenia odpadów (pojemniki, kontenery, worki), które zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego, zapewnia Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest dostosować ilość pojemników, kontenerów i worków do zakresu przedmiotowego zamówienia. W przypadku braku wystarczającej ilości pojemników, kontenerów i worków dla prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia, za wszelkie powstałe okoliczności z tym związane odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Szczegółowe dane dotyczące liczby budynków jednorodzinnych, liczby miejsc do gromadzenia odpadów (miejsca ustawienia pojemników), na podstawie danych wskazanych w rozdziale 4.7 SIWZ. 4.1 ZABUDOWA JEDNORODZINNA Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany workowo - pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w workach. Worki zapewni Wykonawca i dostarczy je właścicielowi nieruchomości. Liczbę budynków jednorodzinnych podano w rozdziale 4.7 SIWZ. Częstotliwość załadunku i wywozu - 1 raz w miesiącu w okresie od stycznia do kwietnia oraz od września do grudnia, natomiast w okresie od maja do sierpnia 2 razy w miesiącu. b) selektywnie zbierane odpady komunalne (kody 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39 i 20 01 40) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. Wprowadza się trzy rodzaje worków: żółty - do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych oraz drobnego metalu niebieski - na odpady z papieru, zielony - do gromadzenia odpadów ze szkła Worki zapewnia Wykonawca. Charakterystyka worków w rozdziale 4.6 SIWZ. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie - 1 raz w miesiącu. c) odpady zielone (kod 20 02 01) Odpady zielone gromadzone będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Będzie możliwość przywiezienia ich własnym transportem do wyznaczonego miejsca. d) odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 23, 20 01 35 i 20 01 36) Odbiór odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach. Częstotliwość załadunku i wywozu - jeden raz w roku. W okresie między wystawkami mieszkańcy będą mogli własnym transportem dowieźć odpady do kontenera ustawionego w wyznaczonym miejscu. e) odpady budowlane Odpady z drobnych remontów odbierane będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Poprzez drobne remonty rozumie się naprawę lub wymianę w niewielkim zakresie (tj. nie obejmujących gruntownej wymiany dokonywanej w całym obiekcie budowlanym) zamontowanych instalacji, posadzek, podłóg, płytek ceramicznych lub innych materiałów użytych dla prac wykończeniowych wewnątrz obiektu budowlanego. Odbiór odpadów budowlanych z remontów odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno - prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. f) odpady niebezpieczne typu leki, baterie (kody 18 01 09 oraz 16 06 03) będą odbierane w wyznaczonych punktach stacjonarnych (wykaz punktów zostanie przekazany Wykonawcy; ilość punktów odbioru: leki - 2, baterie - 5). 4.2 ZABUDOWA WIELORODZINNA Na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany workowo - pojemnikowy oraz pojemnikowo - kontenerowy zbiórki odpadów komunalnych. a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach, kontenerach. Pojemniki zapewni Wykonawca (jeżeli właściciel nieruchomości nie dysponuje własnymi pojemnikami) i ustawi je w miejscach wskazanych przez właścicieli nieruchomości. Ilość budynków wielorodzinnych oraz miejsc gromadzenia odpadów podano w rozdziale 4.7 SIWZ. Częstotliwość załadunku i wywozu - 1 raz w miesiącu w okresie od stycznia do kwietnia oraz od września do grudnia, natomiast w okresie od maja do sierpnia 2 razy w miesiącu. b) selektywnie zbierane odpady komunalne (kody 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39 i 20 01 40) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej będzie się odbywać: Mieszkania w Ośrodku Zdrowia w Ropie - w systemie workowym, pojemnikowym. Wprowadza się trzy rodzaje worków: żółty - do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych oraz drobnego metalu niebieski - na odpady z papieru, zielony - do gromadzenia odpadów ze szkła Worki, pojemniki zapewnia Wykonawca. Charakterystyka worków w rozdziale 4.6 SIWZ. W przypadku pozostałych nieruchomości niezabudowanych, Wykonawca zapewni odpowiednią ilość pojemników dostosowanych do potrzeb właścicieli. Charakterystyka pojemników w rozdziale 4.6 SIWZ. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie - 1 w miesiącu. c) odpady zielone (kod 20 02 01) Odpady zielone gromadzone będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Będzie możliwość przywiezienia ich własnym transportem do wyznaczonego miejsca. d) odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36) Odbiór odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach. Częstotliwość załadunku i wywozu - jeden raz w roku. W okresie między wystawkami mieszkańcy będą mogli na własny koszt dowieźć odpady do kontenera ustawionego w wyznaczonym miejscu. e) odpady budowlane Odpady z drobnych remontów odbierane będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Poprzez drobne remonty rozumie się naprawę lub wymianę w niewielkim zakresie (tj. nie obejmujących gruntownej wymiany dokonywanej w całym obiekcie budowlanym) zamontowanych instalacji, posadzek, podłóg, płytek ceramicznych lub innych materiałów użytych dla prac wykończeniowych wewnątrz obiektu budowlanego. Odbiór odpadów budowlanych z remontów odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno - prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. f)odpady niebezpieczne typu leki, baterie (kody 18 01 09 oraz 16 06 03) będą odbierane w tych samych punktach, co dla zabudowy jednorodzinnej (zob. rozdział 4.2f SIWZ). 4.4 NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE. Na terenie nieruchomości niezamieszkałych obowiązywać będzie system mieszany workowo - pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach. Pojemniki zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca, w przypadku, gdy właściciel nie dysponuje własnymi. Liczbę nieruchomości niezamieszkałych podano w rozdziale 4.7 SIWZ. Częstotliwość załadunku i wywozu - 1 raz w miesiącu w okresie od stycznia do kwietnia oraz od września do grudnia, natomiast w okresie od maja do sierpnia 2 razy w miesiącu. b) selektywnie zbierane odpady komunalne (kody 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39 i 20 01 40) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych będzie się odbywać w systemie workowym. Wprowadza się trzy rodzaje worków i pojemników: żółty - do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych oraz drobnego metalu niebieski - na odpady z papieru, zielony - do gromadzenia odpadów ze szkła Worki zapewnia właściciel nieruchomości. Charakterystyka worków w rozdziale 4.6 SIWZ. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie - 1 raz w miesiącu. c) odpady zielone (kod 20 02 01) Odpady zielone gromadzone będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Będzie możliwość przywiezienia ich własnym transportem do wyznaczonego miejsca. d) odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 23, 20 01 35 i 20 01 36) Odbiór odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach. Częstotliwość załadunku i wywozu - jeden raz w roku. W okresie między wystawkami mieszkańcy będą mogli własnym transportem dowieźć odpady do kontenera ustawionego w wyznaczonym miejscu. e) odpady budowlane Odpady z drobnych remontów odbierane będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Poprzez drobne remonty rozumie się naprawę lub wymianę w niewielkim zakresie (tj. nie obejmujących gruntownej wymiany dokonywanej w całym obiekcie budowlanym) zamontowanych instalacji, posadzek, podłóg, płytek ceramicznych lub innych materiałów użytych dla prac wykończeniowych wewnątrz obiektu budowlanego. Odbiór odpadów budowlanych z remontów odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno - prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. f) odpady niebezpieczne typu leki, baterie (kody 18 01 09 oraz 16 06 03) będą odbierane w wyznaczonych punktach stacjonarnych (wykaz punktów zostanie przekazany Wykonawcy; ilość punktów odbioru: leki - 2, baterie - 5). 4.5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów w pojemniki o pojemności dostosowanej do liczby mieszkańców oraz do rodzajów zbieranych selektywnie odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykaz Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, zostanie Wykonawcy udostępniony po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4.6.Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów i sprzętu technicznego: 1) Urządzenia do gromadzenia odpadów a) Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: materiał - folia polietylenowa LDPE o grubości zapewniającej szczelność i pojemności dostosowanej do potrzeb użytkownika. Kolor - żółty, niebieski, zielony. b) Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: materiał - folia polietylenowa LDPE o grubości zapewniającej szczelność i pojemności dostosowanej do potrzeb użytkownika. Kolor - czarny. 2) Sprzęt techniczny Co najmniej 2 samochody specjalistyczne - bezpylne o minimalnej kubaturze 10 m³ , minimum 2 samochody skrzyniowe o ładowności minimalnej 3,5 Mg, 2 samochody o kubaturze 5 m3(mała śmieciarka) oraz co najmniej 1 samochód (tzw. bramowiec) przystosowanym do przewozu kontenerów. 4.7.Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie 1) Powierzchnia Gminy Ropa wynosi 4913,3390 ha. 2) Liczba mieszkańców gminy. Liczba mieszkańców Gminy Ropa wynosi 5375 z czego: 5300 w zabudowie jednorodzinnej oraz 75 osób w zabudowie wielorodzinnej z czego: 8 osób - mieszkańcy Ośrodka Zdrowia w Ropie 80 osób - mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Klimkówce. 3)Liczba gospodarstw domowych wynosi 1085 z czego: 1083 w zabudowie jednorodzinnej oraz 2 w zabudowie wielorodzinnej. 4)Liczba nieruchomości niezamieszkałych, z których należy odebrać odpady wynosi: ok. 100 (z działalności gospodarczej) W trakcie trwania Zamówienia przewiduje się wzrost liczby domowych nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz liczby mieszkańców o ok. 5%. liczba budynków jednorodzinnych (gospodarstw domowych) - 1475 liczba budynków wielorodzinnych - 2 liczba budynków hotelowych - 1 (obiekt RZGW) liczba miejsc do gromadzenia odpadów zmieszanych i segregowanych (miejsca ustawienia pojemników) nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy - 7 W okresie od 1 stycznia 2015r do 30 listopada 2015r z terenu gminy Ropa wywieziono następującą ilość odpadów komunalnych: zmieszanych 338,480 ton; segregowanych 113,740 ton. Zamawiający oświadcza, iż zgodnie ze złożonymi przez mieszkańców Gminy Ropa deklaracjami, około 95% właścicieli nieruchomości, zadeklarowało, że będzie segregować odpady komunalne. Ponadto Wykonawca, w ramach niniejszego zamówienia, zobowiązany jest dostarczyć jednorazowo Zamawiającemu: a) 100 szt. worków każdego rodzaju ( na odpady zmieszane oraz do segregacji tj. papier, szkło, plastik) Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie gminy Ropa zmieszane odpady komunalne mogą być gromadzone w następujących rodzajach pojemników: a) 120 l (0,2m3) c) 1100 l (0,11m3) d) 5 m3 i więcej Charakterystyka specjalistycznych pojemników do gromadzenia odpadów na terenach zabudowy wielorodzinnej: a) pojemność, co najmniej 1000 litrów, Charakterystyka pojemników do gromadzenia odpadów segregowanych na terenie zabudowy wielorodzinnej oraz pozostałych nieruchomości niezamieszkałych: a) pojemniki koloru żółtego z napisem plastik, wielkością dostosowane do potrzeb użytkownika, b) pojemniki koloru niebieskiego z napisem papier; wielkością dostosowane do potrzeb użytkownika, c) pojemnik koloru zielonego z napisem szkło, wielkością dostosowane do potrzeb użytkownika, Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów na terenie zabudowy jednorodzinnej oraz wielorodzinnej: Pojemniki, worki z folii polietylenowej o pojemności i grubości zapewniającej szczelność w kolorze: a) żółtym z nadrukiem plastik, b) niebieskim z nadrukiem papier c) zielony z napisem szkło, Załącznikiem do specyfikacji jest mapa obrazująca lokalizację dróg gminnych, wzdłuż których prowadzona będzie zbiórka odpadów. Wspólny słownik zamówień (CPV): 90511000-2 Usługi wywozu odpadów 90512000-9 Usługi transportu odpadów 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 10 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych, w zw. art. 67 ust. 2.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000 PLN, (słownie: pięć tysięcy złotych) 2. wadium przetargowe należy wpłacić przelewem i oznaczyć je tytułem wadium w przetargu nieograniczonym - SPRAWA ZPD.271.11.2015 3. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 4. Wykonawca wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form: a) pieniądzu na konto Urzędu Gminy Ropa rachunek nr BS Gorlice 18 8795 0005 2001 0019 3858 0002 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczęd¬nościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) poręczeniach bankowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). 5. Wadium wniesione w pieniądzu musi być potwierdzone w ofercie kserokopią wpłaty. 6. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w formie ustalonej w pkt 4 b) do 4 f) musi być zdeponowane w oryginale w Kasie Urzędu gminy przed terminem składania ofert (pokój nr 6), a potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty. 8. Wadium dla grupy Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum) może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, którego opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiającemu żąda: W szczególności Wykonawca powinien posiadać: a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydanego w drodze decyzji, przez właściwy organ, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), obejmującego co najmniej odpady o kodach: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08 , 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, b) aktualne zaświadczenie o uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ropa, dokonanego na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2013r. Nr 1399) Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę: - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - dokumentów, o których mowa w lit. a) - b) powyżej.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia którego opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiającemu żąda: Wykonania, a w przypadku świadczenia okresowego lub ciągłego również wykonywania, jednej usługi odbioru odpadów komunalnych na rzecz właścicieli nieruchomości, w sposób ciągły, przez okres minimum 12 miesięcy, o masie łącznej min. 500 Mg., w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę: - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert - dowodów, określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Wykonawca samodzielnie ustala, które usługi uznaje za główne i tylko te wskazuje w wykazie usług oraz tylko dla tych przedstawia dowody. Dowodami, o których mowa powyżej są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych, poświadczenie powinno być wydane nie wczesnej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1; W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego potencjału technicznego, którego opis sposobu spełnienia został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiającego żąda: Dysponowania specjalistycznym sprzętem, w tym co najmniej 2 samochodami specjalistycznymi - bezpylnymi, o minimalnej kubaturze 10 m³, minimum 2 samochodami skrzyniowymi, o ładowności minimalnej 3,5 Mg oraz co najmniej 1 samochodem (bramowcem) przystosowanym do przewozu kontenerów oraz minimum 2 samochody małe o kubaturze 5 m3. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę: - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - wykazu narzędzi i urządzeń dostępnych Wykonawcy w celu realizacji w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W zakresie pozostawania przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (zał. 1). 2) Pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 3) Dowód wniesienia wadium. 4) Aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydanego w drodze decyzji, przez właściwy organ, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), obejmujące co najmniej odpady o kodach: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08 , 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 5) Aktualnego zaświadczenia o uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ropa, dokonane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r. Nr 1399),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - przeprowadzenie akcji promującej selektywne zbieranie odpadów w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ropa - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej mowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust 2 - 11. 2. Zmiana może obejmować: 1) pominięcie jakiejkolwiek części usług (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim), 2) zmiany w kolejności i terminach wykonywania usług, 3) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania usług innym zakresem usług przy zachowaniu wymogów jakościowych zawartych w wymaganiach Zamawiającego. 3. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 1)Wykonawca może zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą obniżyć koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego. 2) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zadania, które w razie przyjęcia pozwolą obniżyć koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 4.Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust 3, wraz z tą propozycją przedłoży: - opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, - szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem 5. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 3 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 4. 6. W przypadku upływu terminu podanego ust. 5 traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 7. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 5 i 6. 8. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem. 9. Zmiana nie może powodować zmiany terminu wykonania umowy określonego w § 2 ust. 1 umowy lub zmiany cen umowy, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3 umowy, przy przyjęciu których w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy zostałaby wybrana inna oferta, aniżeli oferta Wykonawcy. 10. Zmiana niniejszej umowy może także nastąpić w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa. 11. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do umowy - Aneksu. 12. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1 - 11 jest nieważna.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropa.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ropa, Ropa 733, 38 - 312 Ropa, w pok. Nr 4 - II piętro..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2015 godzina 09:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Ropa, Ropa 733, 38 - 312 Ropa, w pok. Nr 1 - Sekretariat (II piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ..doc