Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ropa.

Ogłoszenie nr 500057968-N-2017 z dnia 14-11-2017 r.

Gmina Ropa: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWYWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ROPA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 368901-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Ropa, Krajowy numer identyfikacyjny 49000905600000, ul. Ropa  733, 38312   Ropa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 3534014, 3534017, e-mail inwestycje@ropa.iap.pl, faks 183 534 017.
Adres strony internetowej (url): www.ropa.iap.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWYWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ROPA

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZPD.271.11.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie w 2017 roku z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Ropa w tym: 1) odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) – (kod odpadów 20 03 01). Częstotliwość załadunku i wywozu – 1 raz w miesiącu w okresie od stycznia do kwietnia oraz od września do grudnia, natomiast w okresie od maja do sierpnia 2 razy w miesiącu 2) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny z podziałem na: a) papier i tekturę (kod 20 01 01,15 01 01), b) szkło (kod 20 01 02, 15 01 07), c) tworzywa sztuczne (kod 20 01 39,15 01 02) opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05) oraz metal (kod 15 01 04, 20 01 40), 3) odpadów zbieranych selektywnie wyszczególnionych poniżej: a) odpadów wielkogabarytowych (kod 20 03 07), b) odpadów budowlanych i rozbiórkowych (kody 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 07, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 99), c) zużytych opon (16 01 03), d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kody 20 01 35* i 20 01 36), e) odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych (chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów i innych) (kody 20 01 13*, 20 01 14*,20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 33*, f) przeterminowanych leków (kod 20 01 33), g) odpadów zielonych (kod 20 02 01), Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie – 1 raz w miesiącu. Odpady zielone gromadzone będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Będzie możliwość przywiezienia ich własnym transportem do wyznaczonego miejsca. Odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie odbywać się poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach. Częstotliwość – 2 razy w roku. 3.2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych należy wykonywać w sposób uwzględniający poniższe warunki: 1) przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej (a w przypadku braku regionalnej do zastępczej regionalnej) instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla regionu sądecko-gorlickiego zgodnie z obowiązującą uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, 2) przekazywanie odpadów zbieranych w sposób selektywny do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, ze zm.). 3.3. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do: 1) udostępnienia zamawiającemu do korzystania na czas trwania umowy odpowiednio opisanych pojemników (o pojemności co najmniej 1,1 m3) do gromadzenia: a) papieru i tektury (w kolorze niebieskim): 5 szt., b) szkła (w kolorze zielonym): 5 szt., c) tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz metalu (w kolorze żółtym): 5 szt., d) odpadów komunalnych zmieszanych – niesegregowanych (w kolorze innym, niż pojemniki określone pod lit. a-c): 10 szt., i ich ustawienia w miejscach uzgodnionych z zamawiającym. 2) dostarczenia zamawiającemu w okresie obowiązywania umowy worków o podwyższonej wytrzymałości, zapewniającej szczelność i pojemności dostosowanej do potrzeb użytkownika. odpowiednio opisanych na odpady zbierane selektywnie: a) papier i tekturę (w kolorze niebieskim), b) szkło (w kolorze zielonym), c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal (w kolorze żółtym), d)odpady zmieszane – kolor czarny. w ilości gwarantującej zapewnienie pełnego zapotrzebowania właścicieli nieruchomość w tym zakresie. Wykonawca musi posiadać co najmniej 2 samochody specjalistyczne- bezpylne o minimalnej kubaturze 10 m3, minimum 2 samochody skrzyniowe o ładowności minimalnej 3,5 Mg, 2 samochody o kubaturze 5m3 (mała śmieciarka) oraz co najmniej 1 samochód (tzw. bramowiec) przystosowany do przewozu kontenerów (wykaz sprzętu, którym dysponuje Wykonawca w celu realizacji usług – załącznik nr 9 do SIWZ) 3.4. Załącznikiem do specyfikacji jest mapa obrazująca lokalizację dróg gminnych, wzdłuż których będzie prowadzona zbiórka odpadów załącznik nr 4 do SIWZ. 3.5. Szacunkowa ilość odpadów przewidywanych do odbioru i zagospodarowania w ramach niniejszego zamówienia wynosi: 1)odpadów zmieszanych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków, odpadów zielonych: ok.450 Mg. 2) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal): ok.150 Mg.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90511000-2

 

Dodatkowe kody CPV: 90512000-9, 90513100-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/01/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 305151.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 334000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 334000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 334000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 


 

 


ZPD.271.11.2016                                                                                                                     Ropa, dnia 29.12.2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Ropa, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) informuje o wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Ropa.

 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 ważna  oferta, złożona przez firmę:

SUEZ Małopolska Sp. z o.o. ul. Kosiarzy 5a, 30-731 Kraków

Oddział w Nowym Sączu ul. Jana Pawła II 37, 33-300 Nowy Sącz

 

Po dokonaniu jej oceny, oferta została wybrana jako korzystna zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru, tj.:

- kryterium ,,cena” – w trakcie oceny uzyskała ona 60,00 % punktacji,

- kryterium ,,czas reakcji w ramach odbioru odpadów gromadzonych w pojemnikach” - w toku oceny uzyskała ona 40,00 % punktacji .

Łączna ilość uzyskanych punktów dla oferty wynosi: 100 %.

 

W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 2 pzp informacje, o których mowa w ust. 1 zamieszczone zostały na stronie internetowej  www.ropa.iap.pl oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń. 

          

Otrzymują:

1. SUEZ Małopolska Sp. z o.o. ul. Kosiarzy 5a, 30-731 Kraków

Oddział w Nowym Sączu ul. Jana Pawła II 37, 33-300 Nowy Sącz

 

WÓJT GMINY ROPA

 (-) Jan Morańda

 


 

ZPD.271.11.2016                                                                                                                                 Ropa, dnia 27.12.2016 r.

 

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi pn.: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWYWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ROPA

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp podaje informacje dot. otwarcia ofert:

  1. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 334.000,00 zł (brutto)
  2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

       2.1. SUEZ Małopolska Spółka z o.o. ul. Kosiarzy 5A, 30-731 Kraków Oddział w Nowym Sączu ul. Jana Pawła II 37, 33-300 Nowy Sącz

a)  cena brutto: 1 Mg odpadów zmieszanych 669,60 zł, 1 Mg odpadów segregowanych 534,60 zł

b)  termin wykonania zamówienia: 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,

c)  czas reakcji w ramach odbioru odpadów gromadzonych we pojemnikach -  3 dni.

 

WÓJT GMINY ROPA

 (-) Jan Morańda

 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.ropa.iap.pl


Ogłoszenie nr 368901 - 2016 z dnia 2016-12-16 r.

Ropa: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWYWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ROPA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa, krajowy numer identyfikacyjny 49000905600000, ul. Ropa  733, 38312   Ropa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 3534014, 3534017, e-mail inwestycje@ropa.iap.pl, faks 183 534 017.
Adres strony internetowej (URL): www.ropa.iap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.ropa.iap.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć za pośrednictwem operatora poztowego rozmieniu przepisów ustawy z dnia 23 litopada 2012 r. prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r.poz. 1113 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733 (II piętro, pok. nr 3 Sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWYWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ROPA
Numer referencyjny: ZPD.271.11.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie w 2017 roku z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Ropa w tym: 1) odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) – (kod odpadów 20 03 01). Częstotliwość załadunku i wywozu – 1 raz w miesiącu w okresie od stycznia do kwietnia oraz od września do grudnia, natomiast w okresie od maja do sierpnia 2 razy w miesiącu 2) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny z podziałem na: a) papier i tekturę (kod 20 01 01,15 01 01), b) szkło (kod 20 01 02, 15 01 07), c) tworzywa sztuczne (kod 20 01 39,15 01 02) opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05) oraz metal (kod 15 01 04, 20 01 40), 3) odpadów zbieranych selektywnie wyszczególnionych poniżej: a) odpadów wielkogabarytowych (kod 20 03 07), b) odpadów budowlanych i rozbiórkowych (kody 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 07, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 99), c) zużytych opon (16 01 03), d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kody 20 01 35* i 20 01 36), e) odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych (chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów i innych) (kody 20 01 13*, 20 01 14*,20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 33*, f) przeterminowanych leków (kod 20 01 33), g) odpadów zielonych (kod 20 02 01), Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie – 1 raz w miesiącu. Odpady zielone gromadzone będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Będzie możliwość przywiezienia ich własnym transportem do wyznaczonego miejsca. Odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie odbywać się poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach. Częstotliwość – 2 razy w roku. 3.2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych należy wykonywać w sposób uwzględniający poniższe warunki: 1) przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej (a w przypadku braku regionalnej do zastępczej regionalnej) instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla regionu sądecko-gorlickiego zgodnie z obowiązującą uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, 2) przekazywanie odpadów zbieranych w sposób selektywny do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, ze zm.). 3.3. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do: 1) udostępnienia zamawiającemu do korzystania na czas trwania umowy odpowiednio opisanych pojemników (o pojemności co najmniej 1,1 m3) do gromadzenia: a) papieru i tektury (w kolorze niebieskim): 5 szt., b) szkła (w kolorze zielonym): 5 szt., c) tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz metalu (w kolorze żółtym): 5 szt., d) odpadów komunalnych zmieszanych – niesegregowanych (w kolorze innym, niż pojemniki określone pod lit. a-c): 10 szt., i ich ustawienia w miejscach uzgodnionych z zamawiającym. 2) dostarczenia zamawiającemu w okresie obowiązywania umowy worków o podwyższonej wytrzymałości, zapewniającej szczelność i pojemności dostosowanej do potrzeb użytkownika. odpowiednio opisanych na odpady zbierane selektywnie: a) papier i tekturę (w kolorze niebieskim), b) szkło (w kolorze zielonym), c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal (w kolorze żółtym), d)odpady zmieszane – kolor czarny. w ilości gwarantującej zapewnienie pełnego zapotrzebowania właścicieli nieruchomość w tym zakresie. Wykonawca musi posiadać co najmniej 2 samochody specjalistyczne- bezpylne o minimalnej kubaturze 10 m3, minimum 2 samochody skrzyniowe o ładowności minimalnej 3,5 Mg, 2 samochody o kubaturze 5m3 (mała śmieciarka) oraz co najmniej 1 samochód (tzw. bramowiec) przystosowany do przewozu kontenerów (wykaz sprzętu, którym dysponuje Wykonawca w celu realizacji usług – załącznik nr 9 do SIWZ) 3.4. Załącznikiem do specyfikacji jest mapa obrazująca lokalizację dróg gminnych, wzdłuż których będzie prowadzona zbiórka odpadów załącznik nr 4 do SIWZ. 3.5. Szacunkowa ilość odpadów przewidywanych do odbioru i zagospodarowania w ramach niniejszego zamówienia wynosi: 1)odpadów zmieszanych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków, odpadów zielonych: ok.450 Mg. 2) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal): ok.150 Mg.

II.5) Główny kod CPV: 90511000-2
Dodatkowe kody CPV:90512000-9, 90513100-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca posiada wpis do rejestru działalności regulowanej (prowadzonego przez Wójta Gminy Ropa) w zakresie odbioru odpadów komunalnych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ropa. W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek ten musi zostać spełniony przez tego z Wykonawców występujących wspólnie, który faktycznie realizując zamówienie dokonywał będzie czynności objętej wpisem.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca posiada doświadczenie polegające na wykonaniu lub wykonywaniu należycie co najmniej 1 usługi wywozu odpadów komunalnych w ilości co najmniej 400 Mg w ramach tego zamówienia (umowy) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej (prowadzonego przez Wójta Gminy Ropa) w zakresie odbioru odpadów komunalnych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ropa. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej - wykaz usług wykonanych/wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie z wykorzystaniem wzoru wykazu stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ, Dowodami o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane/są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie wykonawcy, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

3.W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego - wykaz instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do których Wykonawca zobowiązuje się przekazywać odebrane odpady, sporządzony na formularzu stanowiącym zał. nr 8 do SIWZ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wypełniony formularz „OFERTA”, który należy sporządzić ściśle wg wzoru formularza stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ. Formularz musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy, 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Jeżeli Wykonawca, który na podstawie art. 22a ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, składa na wezwanie Zamawiającego dokumenty dotyczące tych podmiotów, wymienione w par. 5 pkt 1-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) celem zbadania czy nie zachodzi przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania określona w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wykonawca może wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący zał. nr 7 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie zł: pięć tysięcy 00/100) Wadium musi obejmować okres związania ofertą to jest 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.).(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 369). Zamawiający poza formami wnoszenia wadium ww. nie dopuszcza innych form jego wnoszenia. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nr 18 8795 0005 2001 0019 3858 0002. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Uznanie rachunku Zamawiającego musi nastąpić najpóźniej w terminie składnia ofert. Wadium w formie innej niż pieniądz należy wnieść najpóźniej w terminie składnia ofert, wraz z ofertą jako oddzielny dokument lub złożyć w kasie Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału. W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniach lub gwarancjach data wygaśnięcia poręczenia lub gwarancji obejmować musi co najmniej 30 dniowy termin związania ofertą. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. b) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

czas reakcji

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Postanowienia umowy (która ma być zawarta w wyniku postępowania) w tym dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków tych zmian, warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 27/12/2016, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe: