Projekty unijne

Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”, nr RPMP.03.05.02-12-0995/17

Projekt ma na celu wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego w sześciu gminach partnerskich powiatu gorlickiego, dostarczenie ludności nowoczesnej infrastruktury kanalizacyjnej i wody zdatnej do picia oraz poprawę jakości gleb i wód podziemnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

„Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim”

„Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim”

W dniu 3 września 2019 r. Wójt Gminy Ropa Pan Karol Górski podpisał z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim”. Projekt stanowi wspólną inicjatywę samorządów lokalnych Ropy i słowackiego Zborowa oraz współpracujących z nimi instytucji partnerskich: Fundacji "Szlachetne zdrowie...", Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej "ELEOS" oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

"Przyjazne przedszkole dla dzieciaków z Ropy"

Informujemy, że Gmina Ropa realizuje projekt pn. „Przyjazne przedszkole dla dzieciaków z Ropy”. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności opieki przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-6 lat (w uzasadnionych przypadkach - w wieku 2,5 - 3 lata) mieszkających na terenie gminy Ropa, co realizowane będzie poprzez zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych o 11 w oddziałach przedszkolnych przy SP nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie oraz wydłużenie czasu pracy przedszkola z 5 do 8 godzin / dzień (+ dodatkowy czas na odbiór dziecka po zajęciach).

„zdalna Szkoła+”

„zdalna Szkoła+”

Projekt Uczymy się aktywnie

Realizator Projektu - Centrum Usług Oświatowych w Ropie ogłasza nabór w ramach projektu Uczymy się Aktywnie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

PROJEKT „UCZYMY SIĘ AKTYWNIE” W GMINIE ROPA

PROJEKT „UCZYMY SIĘ AKTYWNIE” W GMINIE ROPA

Gmina Ropa w latach 2017-2018 realizuje projekt pn. „Uczymy się aktywnie”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Projekt Uczymy się aktywnie - lista rankingowa

Publikujemy Lista rankingową zakwalifikowanych nauczycieli/nauczycielek do Projektu pn. „UCZYMY SIĘ AKTYWNIE”

Fotogaleria z realizacji projektu „UCZYMY SIĘ AKTYWNIE” w Gmienie Ropa

Fotogaleria z realizacji projektu „UCZYMY SIĘ AKTYWNIE” w Gmienie Ropa

Gmina Ropa w latach 2017-2018 realizuje projekt pn. „Uczymy się aktywnie”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Publikujemy dla Państwa zdjęcia z realizacji projektu w Szkole Podstawowej nr 2.

Nabór w ramach projektu Uczymy się Aktywnie

Beneficjent Projektu – Gmina Ropa i Realizator Projektu - Centrum Usług Oświatowych w Ropie ogłasza nabór w ramach projektu Uczymy się Aktywnie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Uczymy się aktywnie - wyjazdy edukacyjne do Warszawy

Uczymy się aktywnie - wyjazdy edukacyjne do Warszawy

W marcu oraz kwietniu 2018r. w ramach projektu ‘Uczymy się aktywnie” odbyły się dwudniowe wyjazdy edukacyjne do Warszawy. Wzięło w nich udział 287 uczniów z klas VI- VII Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2, oddziałów gimnazjalnych oraz opiekunowie.

"Zdalna szkoła"