usługi szkoleniowe dla Beneficjentów Projektu pn Od bierności do samodzielności w Gminie Ropa

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ropa.iap.pl


Ropa: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe dla Beneficjentów Projektu pn Od bierności do samodzielności w Gminie Ropa
Numer ogłoszenia: 127675 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa , Ropa 733, 38-312 Ropa, woj. małopolskie, tel. 018 3534014, 3534017, faks 018 3534017.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropa.iap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe dla Beneficjentów Projektu pn Od bierności do samodzielności w Gminie Ropa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Pełna realizacja merytoryczna i obsługa techniczno-logistyczna usług szkoleniowych z zakresu rozwoju osobistego oraz edukacyjnego dla 24 osób, którzy są uczestnikami Projektu pN ,Od bierności do samodzielności. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1. Łączna liczba godzin szkoleniowych wynosi 285. Miejsce realizacji szkoleń to Gmina Ropa. Termin realizacji szkoleń do końca października 2013 r. Wykonawca musi dostarczyć BO wskazane z programie szkoleń Instrumenty Aktywnej Integracji, zrealizować wskazaną liczbę godzin, a także zajęcia muszą być prowadzone przez kompetentnego trenera (liczba godzin, kompetencje trenera, Instrument Aktywnej Integracji wskazano w nawiasach w programach szkoleń). Programy szkoleń: Szkolenie 1. Trening kompetencji społeczno-zawodowych, dla jednej grupy 24 osobowej, które obejmuje następujące tematy: Współczesny rynek pracy oraz przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. Trening rozmów kwalifikacyjnych (8; doradca zawodowy; IEZ(e)); Trening kompetencji społecznych - warsztaty NLP (6; certyfikowany ekspert NLP; IAS(j)); Asertywność i komunikacja (8, ekspert, IAS(j)); Prawo w społeczeństwie (5, prawnik, IAS(j)); Wsparcie umiejętności osobowych - warsztaty NLP (6, certyfikowany ekspert NLP, IAS(l)); Pozytywne postrzeganie siebie w społeczeństwie (7, psycholog, IAS(j)). Razem szkolenie 1.: 40 godzin szkoleniowych. Szkolenie 2. Przedsiębiorczość, dla jednej grupy 24 osobowej, które obejmuje następujące tematy: Trening przedsiębiorczości osobistej - myśl przedsiębiorczo (8, ekspert, IAE(c)); Biznes plan (8, ekspert, IAE(c)); Strategie rozwoju i marketingowe (7, ekspert, IAE(c)); Zakładanie działalności gospodarczej (7, ekspert, IAE(c)); Podstawy prawne w działalności gospodarczej (5, prawnik, IAE(c)); Razem szkolenie 2.: 35 godzin szkoleniowych. Szkolenie 3. Rachunkowość, dla jednej grupy 24 osobowej, które obejmuje następujące tematy: Zasady rachunkowości (7, ekspert, IAE(c)); Sprawozdania finansowe (7, ekspert, IAE(c)); Księgowanie operacji gospodarczych (7, ekspert, IAE(c)); Rozliczenia publiczno-prawne (7, ekspert, IAE(c)); Etyka zawodowa (7, ekspert, IAE(c)); Razem szkolenie 3.: 35 godzin szkoleniowych. Szkolenie 4. Szkolenie kosmetyczne - stylizacja paznokci, dla jednej grupy 24 osobowej, które obejmuje następujące tematy: Zabiegi pielęgnacyjne dłoni (7, ekspert, IAE(c)); Zakładanie tipsów (7, ekspert, IAE(c)); Stylizacja paznokci (7, ekspert, IAE(c)); Nadawanie kształtu paznokciom (7, ekspert, IAE(c)); Techniki wycinania skórek (7, ekspert, IAE(c)); Razem szkolenie 4.: 35 godzin szkoleniowych. Szkolenie 5. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, dla jednej grupy 24 osobowej (przy czym praca z kasami fiskalnymi 2 grupy po 12 os.), które obejmuje następujące tematy: Metody sprzedaży i negocjacje handlowe, obsługa klienta (7, ekspert, IAE(c)); Obsługa kasy fiskalnej Gr 1 (12 os.) (14, ekspert, IAE(c)); Obsługa kasy fiskalnej Gr 2 (12 os.) (14, ekspert, IAE(c)); Razem szkolenie 5.: 35 godzin szkoleniowych. Szkolenie 6. Florystyka i projektowanie ogrodu przydomowego, dla jednej grupy 24 osobowej, które obejmuje następujące tematy: Projekt ogrodu, rośliny w projekcie, elementy ogrodu (7, ekspert, IAE(c)); Projektowanie ogrodu - zajęcia terenowe (7, ekspert, IAE(c)); Florystyka - zasady tworzenia kompozycji, środki do wykonywania kompozycji, utrwalanie roślin ciętych (7, ekspert, IAE(c)); Florystyka - kompozycje roślinne (7, ekspert, IAE(c)); Konsultacje na tematy interesujące słuchaczy (7, ekspert, IAE(c)); Razem szkolenie 6.: 35 godzin szkoleniowych. Szkolenie 7. Gastronomia, dla jednej grupy 24 osobowej, które obejmuje następujące tematy: Organizacja zakładów gastronomicznych, etyka zawodu, obsługa klienta (7, ekspert, IAE(c)); Organizacja bankietów (7, ekspert, IAE(c)); Prezentacja zastawy stołowej (7, ekspert, IAE(c)); Serwis wina, przygotowanie drinków (7, ekspert, IAE(c)); Noszenie dań, napojów (7, ekspert, IAE(c)); Razem szkolenie 7.: 35 godzin szkoleniowych. Szkolenie 8. Obsługa ruchu turystycznego, dla jednej grupy 24 osobowej, które obejmuje następujące tematy: Obsługa klienta w przedsiębiorstwie turystycznym (7, ekspert, IAE(c)); Organizacja imprez turystycznych (7, ekspert, IAE(c)); Obsługa ruchu turystycznego na poszczególnych etapach podróży (7, ekspert, IAE(c)); Logistyka i jakość obsługi w ruchu turystycznym (7, ekspert, IAE(c)); Rodzaje dokumentów w obsłudze ruchu turystycznego (7, ekspert, IAE(c)); Razem szkolenie 8.: 35 godzin szkoleniowych..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dot

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek uważa się za spełniony jeżeli wykonawca w opisanym zakresie oświadczy, że posiada zaktualizowany wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej oraz wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, który prowadzi Marszałek Województwa właściwy do siedziby podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek uważa się za spełniony jeśli wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem w realizacji szkoleń i zadań, które są przedmiotem niniejszego zamówienia, tj.: - wykonał należycie co najmniej 1 szkolenie z zakresu rozwoju kompetencji zawodowych, społecznych, osobowych dla klientów ośrodków pomocy społecznej; - wykonał należycie co najmniej 1 szkolenie z zakresu przedsiębiorczości lub rachunkowości dla klientów ośrodków pomocy społecznej; - wykonał należycie co najmniej 1 szkolenie z zakresu sprzedawcy i obsługi kasy fiskalnej dla klientów ośrodków pomocy społecznej; - wykonał należycie co najmniej 1 szkolenie z zakresu kosmetycznego dla klientów ośrodków pomocy społecznej; - wykonał należycie co najmniej 1 szkolenie z zakresu florystyki i projektowania ogrodów przydomowych dla klientów ośrodków pomocy społecznej; - wykonał należycie co najmniej 1 szkolenie z zakresu gastronomicznego dla klientów ośrodków pomocy społecznej; - wykonał należycie co najmniej 1 szkolenie z zakresu turystycznego dla klientów ośrodków pomocy społecznej; - wykonał należycie co najmniej 1 szkolenie z udziałem doradcy zawodowego dla klientów ośrodków pomocy społecznej; - wykonał należycie co najmniej 1 szkolenie z udziałem psychologa dla klientów ośrodków pomocy społecznej; - wykonał należycie co najmniej 1 szkolenie z udziałem certyfikowanego trenera NLP (programowanie neurolingwistyczne) dla klientów ośrodków pomocy społecznej; - wykonał należycie co najmniej 1 szkolenie z udziałem prawnika dla klientów ośrodków pomocy społecznej; Powyższe wymagania wynikają z programu szkoleń, który wskazano w Załączniku nr 1. Nie spełnienie wymagań oznacza brak wymaganego doświadczenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków o których mowa powyżej, musi być spełniony co najmniej przez jednego z tych Wykonawców albo przez wszystkich Wykonawców wspólnie.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca może polegać na wiedzy doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca może polegać na wiedzy doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

aktualny Certyfikat potwierdzający stosowanie systemu zarządzania jakością i spełniania wymagań PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie - organizowania i realizacji usług szkoleniowych i edukacyjnych, zgodny z IAF i PCA

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropa.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
 www.ropa.iap.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2013 godzina 09:30, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropie 38-312 Ropa 733, pok. Nr 17 (parter budynku urzędu gminy Ropa).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: PO KL.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/gops_2013/SIWZ.doc

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/gops_2013/zal_nr_1_opis_przedmiotu_zamowienia.doc

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/gops_2013/zal_nr_2_-_formularz_oferty.doc

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/gops_2013/zal_nr_3_-_podstawowe_dane.doc

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/gops_2013/zal_nr_4_-_informacja_o_podwykonawcach.doc

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/gops_2013/zal_nr_5_-_oswiadczenieart_22,_i_24_1,_24_2_ustawy_pzp.doc

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/gops_2013/zal_nr_6_-_wzor_umowy.doc

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/gops_2013/zal_nr_7_-_oswiadczenie.doc