Rada Gminy

Biuro Rady Gminy Ropa czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7/20 do 15/20

Telefon  (0-18) 3534017

e-mail: mdabrowska@eu-ropa.pl


LISTA RADNYCH VIII KADENCJI 2018-2023

Białoń Maria, Kawa Krzysztof, Korzeń Daniel, Kulka Paweł, Łukaszyk Bogusław, Łukaszyk Cecylia, Łukaszyk Jan, Maczuga Adam, Mituś Adam, Obszarski Piotr, Poręba Stanisława, Sitar Paweł, Szurek Agnieszka, Trojanowicz Kazimierz, Zagórska Anna

Przewodniczący Rady Gminy Ropa – Bogusław Łukaszyk

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ropa: Maria Białoń i Daniel Korzeń


Radni Gminy Ropa VII kadencji

Maria Białoń, Roman Doszna, Maria Halińska, Jerzy Jantas, Krzysztof Kawa, Maria Lazarowicz, Bogusław Łukaszyk, Cecylia Łukaszyk,  Jan Łukaszyk, Adam Maczuga, Piotr Obszarski, Zdzisław Ogiela, Stanisława Poręba, Jadwiga Smoła, Kazimierz Trojanowicz           


Radni Gminy Ropa VI kadencji

Adam Maczuga, Daniel Korzeń, Krzysztof Kawa, Cecylia Łukaszyk, Roman Szpyrka, Maria Białoń, Franciszek Koszyk, Władysława Smoła, Bogusław Łukaszyk, Eugeniusz Drąg, Maria Halińska, Jerzy Jantas, Stanisław Korzeń, Kazimierz Trojanowicz, Czesław Spólnik


Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

1) uchwalanie statutu gminy,

2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3)  powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu – na wniosek wójta,

4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6) uchwalanie programów gospodarczych,

7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania

im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania  środków

budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

 

a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne

umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy, 

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

 

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

 

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

 

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

 

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

 

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

 

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

 

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

 

10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

 

11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a Ustawy o samorządzie gminnym

 

12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

 

12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

 

13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników,

 

14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

 

14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

 

15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

 

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.