Publikacja ofert - tryb małych zleceń z pominięciem konkursu

Oferta na realizację zadania publicznego - prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Ropie

Wójt Gminy Ropa zamieszcza zgodnie z dyspozycją art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) ofertę złożoną przez: Fundację „Szlachetne Zdrowie…”, forma prawna: fundacje, KRS: 0000170276 siedziba: Ropa 578, 38-312,