Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ropa.

Wyniki przetargu

 img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_kanalizacja_wynik/20130426_102228_001.jpg

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_kanalizacja_wynik/20130426_102228_002.jpg

 

UWAGA!!!!!

Komunikat nr 2

W związku ze skierowaniem do Zamawiającego kolejnych pytań poniżej zamieszczamy odpowiedzi, celem uwględnienia w przygotowywanych ofertach. Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_kanalizacja_odp_2/Komunikat_nr_2.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_kanalizacja_odp_2/komunikat_nr_2_internet.doc

UWAGA!!!!!

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego pytaniami zamieszczamy odpowiedzi oraz wynikające z ich treści dokumenty.

Jednocześnie informujemy, ze Zamawiający zmienił treść ogłoszenia. Wszystkie zmiany znajdują się ponizej.

Proszę uwzględnić zmiany w składanych ofertach.

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_kanalizacja_zmiany/zmiana_ogloszenia_15_03_2013r_.doc

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_kanalizacja_zmiany/odp__na_pyt__zbiorowe_15_03_2013_calosc.doc

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_kanalizacja_zmiany/IDW_zamienna_15_03_2013r_.doc

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_kanalizacja_zmiany/Projekt_umowy_zamienny_15_03_2013r_.doc

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_kanalizacja_zmiany/1_Ewidencja.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_kanalizacja_zmiany/2_Sytuacja.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_kanalizacja_zmiany/3_Wyrys.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_kanalizacja_zmiany/4_Karta_technologiczna.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_kanalizacja_zmiany/5_Schemat_technologiczny.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_kanalizacja_zmiany/6_OOSOS.pdf

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ropa.iap.pl


Ropa: Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ropa Numer ogłoszenia: 85402 - 2013; data zamieszczenia: 01.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa , Ropa 733, 38-312 Ropa, woj. małopolskie, tel. 018 3534014, 3534017, faks 018 3534017.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropa.iap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie
i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ropa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie na podstawie projektu, robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn.: Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Ropa, realizowanego w ramach Projektu: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Ropy, współfinansowanego z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, odrębnie dla oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej, w tym w szczególności opracowanie następujących dokumentów: a)wykonanie projektu budowlanego w wymaganych branżach wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami; b)wykonanie projektu wykonawczego; c)wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR); d)wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót; e)wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i dostaw wraz
z uzyskaniem odrębnych pozwoleń na budowę dla zaprojektowanej oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz opracowaniami wymaganymi do prawidłowej realizacji inwestycji. W celu umożliwienia Wykonawcy dokonania stosownych uzgodnień oraz uzyskania
w imieniu i na rzecz Zamawiającego stosownych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw. Koncepcja
a w konsekwencji projekt w ramach obszaru wskazanego w PFU winien spełnić następujące warunki: - długość sieci nie przekroczy 15 km - na sieci zostanie zapewnione przyłączenie min. 1000 mieszkańców - sieć będzie podłączona do oczyszczalni. Zapewnienie przyłączenia zostanie uznane za spełnione w sytuacji przedłożenia deklaracji przez mieszkańca przyłączenia w terminie do 3 miesięcy od daty zrealizowania zamówienia. 2.2. Budowę biologiczno- mechanicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 250 m3/d z możliwością docelowej przepustowości 500 m3/d dla 5000 RLM wraz z dostawą wyposażenia (sprzętu, maszyn i urządzeń) oraz budowę około 15 000 mb w zakresie średnic 160-300 mm sieci kanalizacji sanitarnej, na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, zgodnie ze szczegółowymi wymogami określonymi przez Zamawiającego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym Część III SIWZ, w tym: a)w odniesieniu do oczyszczalni ścieków w szczególności: - wykonanie robót budowlanych
i montażowych wraz z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu i doprowadzeniem energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków oraz wykonaniem kanału odprowadzającego ścieki i wylot ścieków, drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków wraz ze zjazdem z drogi głównej oraz odtworzeń po robotach budowlanych; - dostawa i montaż maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia, - przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem wybudowanej oczyszczalni do użytkowania i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, - wykonanie rozruchu oczyszczalni, - przeprowadzenie szkolenia obsługi oczyszczalni; b)w odniesieniu do kanalizacji sanitarnej w szczególności: - wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji, - wykonanie sieciowych i przydomowych przepompowni ścieków, - wykonanie przejść pod rzeką Ropa, - przeprowadzenie wymaganych prób i badań 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających,
  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p. do wysokości 50% zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.00-9, 45.25.22.00-0, 45.11.12.00-0, 45.11.12.40-2, 45.23.14.00-9, 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.23.13.00-8, 45.23.24.23-3, 45.23.24.10-9, 71.24.00.00-2, 71.30.00.00-1, 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wysokość wadium. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium: w wysokości 180 000 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy PLN) 2.Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U 2007 r. Nr 42 poz. 275). 2)
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub poręczenia, gwarancja i lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie
z obowiązującym prawem i winna zawierać, między innymi następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i lub poręczeniem, d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia, e) termin ważności gwarancji i lub poręczenia, f) zobowiązanie gwaranta i lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż,: (i) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw (w zależności od przypadku), o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p. lub pełnomocnictw (w zależności od przypadku), chyba ze Wykonawca udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, lub (ii) Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub (iii) Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub (iv) zawarcie umowy, z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; g) gwarancja-poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. h) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji-poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. 3.Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: BS Gorlice 18 8795 0005 2001 0019 3858 0002 Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub kserokopię potwierdzoną za zgodność
z oryginałem- przez osoby odpowiednio upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2) Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego, formach należy złożyć w oryginale dołączonym do oryginału oferty. 4. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 2) W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.
1 u.p.z.p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw (w zależności od przypadku), o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p. lub pełnomocnictw ( w zależności od przypadku), chyba że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 2) Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Ofercie; 3) Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego Ofertę wybrano, stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia
   o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.2) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej: jedną robotę polegającą na zaprojektowaniu
   i wybudowaniu oczyszczalni ścieków, opartej na metodzie biologicznego oczyszczania, o średniej przepustowości minimum 250 m3/dobę oraz jedną robotę polegającą na zaprojektowaniu
   i wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 10 000 mb. Zamawiający nie wymaga aby w/w roboty budowlane były wykonane w ramach jednego zadania. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana, na podstawie złożonego przez Wykonawcę: - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert - dowodów dotyczących najważniejszych robót*, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie
   z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone**; -pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (wiedzy
   i doświadczenia), niezbędnych do wykonania zamówienia (o ile dotyczy) * Wykonawca samodzielnie ustala, które roboty uznaje za najważniejsze i tylko dla tych robót przedstawia dowody. ** Dowodami, o których mowa powyżej są: 1) poświadczenie (w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane w miejsce poświadczeń, Wykonawca może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 poprzednio obowiązującego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.
   w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817); 2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1; W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej;
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia
   o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • b) Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.3) IDW zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wskaże do uczestnictwa w wykonywaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: 1)) Główny projektant posiadający następujące kwalifikacje: -uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, - co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w projektowaniu, w specjalności instalacyjnej, w tym wykonanie co najmniej jednego projektu budowy oczyszczalni ścieków, opartej na metodzie biologicznego oczyszczania o średniej przepustowości minimum 250 m3/dobę. 2)) Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej posiadający następujące kwalifikacje: - uprawnienia do projektowania
   w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, - co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w projektowaniu, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 3)) Projektant branży elektrycznej posiadający następujące kwalifikacje: - uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
   i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, - co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w projektowaniu, w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej. 4)) Projektant branży drogowej posiadający następujące kwalifikacje: - uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, - co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w projektowaniu, w specjalności drogowej. 5)) Kierownik budowy posiadający następujące kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, - co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym doświadczenie przy budowie oczyszczalni ścieków, opartej na metodzie biologicznego oczyszczania o średniej przepustowości minimum 250 m3/dobę. 6)) Kierownik robót sieciowych posiadający następujące kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
   i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
   i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, - co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym doświadczenie przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 10 000 mb. 7)) Kierownik robót elektrycznych posiadający następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
   i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w robotach elektrycznych i elektroenergetycznych,
   w tym w zakresie AKPiA. 8)) Kierownik robót drogowych posiadający następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w robotach drogowych. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006, nr 156, poz.1118 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu
   i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006, nr 83, poz. 578 ze zm.). Dopuszcza się uprawnienia równoważne - dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji
   w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji
   w dotychczasowym zakresie. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte
   w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.). Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert. Wymagany okres 3-letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres łącznie 36 miesięcy pełnienie funkcji projektanta/ kierownika budowy lub kierownika robót w trakcie faktycznej realizacji prac projektowych/robót (okresy doświadczenia nie mogą się pokrywać). Dane te powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w załączniku nr 5 do oferty Wykonawcy, dlatego wymaga się podania dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia prac projektowych/robót, którymi kierował dany specjalista. Wszystkie wymienione powyżej, osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych
   z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły
   w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji ww. Specjalistów przez jedną osobę. Wymienione powyżej osoby (wymagani Kluczowi Specjaliści) nie wyczerpują wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy i winny być traktowane jako minimalne wymogi Zamawiającego. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę: - oświadczenia
   o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - wykazu osób , które będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia, - informacji
   o osobach, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, - oświadczenia o uprawnieniach osób uczestniczących
   w wykonaniu zamówienia, - pisemnego zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów (osób) niezbędnych do wykonania zamówienia (o ile dotyczy).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia
   o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków,
  o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia
  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
   o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
   w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, należy przedłożyć: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych
w okresie ostatnich pięciu przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego IDW. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć - aktualny odpis
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 punkt
2 u.p.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 punkt
2 u.p.z.p. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), Ponadto Wykonawca zobowiązany jest złożyć: - na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp.- oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2b do IDW, o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (o ile dotyczy). -Stosowne Pełnomocnictwo (a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 - 10. 2.Zmiana może obejmować: 1) zmiany wprowadzone przez Zamawiającego polegające
w szczególności na: wykonaniu rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej inwestycji oraz PFU, zmiana taka może być spowodowana: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski.
2) pominięciu jakiejkolwiek części Robót (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim), 3) zmiany w kolejności i terminach wykonywania Robót, 4) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania Robót innym zakresem Robót przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji Umowy. 5) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmianę zakresu robót planowanych do powierzenia podwykonawcom, 3.Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 1) Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji umowy lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego. 2) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji umowy, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji umowy lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 4.Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 3, wraz z tą propozycją przedłoży: 1) opis proponowanych zmian
i harmonogram wykonania zmian, 2) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 5.Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego, (w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 4. 6. W przypadku upływu terminu podanego
w ust. 5, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 7.Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 5 - 6. 8.W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem. 9.Zmiana nie może powodować zmiany kwoty określonej § 13 ust. 1, przy przyjęciu której w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy zostałaby wybrana inna oferta, aniżeli oferta Wykonawcy. 10.Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez podpisanie Aneksu. Zmiana Umowy- Aneks nie może być podpisany później niż 15 dni przed upływem terminu realizacji umowy wskazanego w § 11 ust. 1. 11.Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1-10 jest nieważna.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropa.iap.plSpecyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ropie 38-312 Ropa 733 Sekretariat pok. nr 3 II piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Ropie 38-312 Ropa 733 Sekretariat pok. nr 3 II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane
w ramach Projektu: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Ropy, współfinansowanego z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.1 Gospodarka wodno-ciekowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_kanalizacja/IDW_Projekt_i_budowa_oczyszcz__i_kanal__ROPA_01_03_2013-wersja_ogloszona.doc

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_kanalizacja/UM_PiRB_oczyszczalni_sciekow_i_kanalizacacji_01_03_2013r_-wersja_ogloszona.doc

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_kanalizacja/PFU_OS_01_03_2013.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_kanalizacja/PFU_1_ROPA_zm_WB_01_03_2013.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_kanalizacja/PFU_2_Ropa_WW 00_wymagania_ogolne_zm_WB_01_03_2013.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_kanalizacja/PFU_2_ropa_WW-01_roboty_ziemne_zm_WB_01_03_2013.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_kanalizacja/PFU_2_ropa_WW-02_budowa_sieci_zm_WB_01_03_2013.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_kanalizacja/PFU_2_Ropa_WW-03_przepompownia_zm_WB_01_03_2013.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_kanalizacja/PFU_2_Ropa_WW-04_roboty_konstruk_zm_WB_01_03_2013.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_kanalizacja/PFU_2_Ropa_WW-05_linie_kablowe_zm_WB_01_03_2013.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_kanalizacja/PFU_2_ROPA_WW-06_zlacza_kablowo_zm_WB_01_03_2013.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_kanalizacja/PFU_2_Ropa_WW-07_roboty_drogowe_zm_W22_01_03_2013.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_kanalizacja/PFU_3_ROPAzm_01_03_2013_WB.pdf