Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ropie

ZPD 271.10.2013                                                                                          Ropa 16.10.2013 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

                                                                                  

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Przebudowę kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ropie

 

Działając zgodnie z art. 92, ust. 1, pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2013.907.j.t. ze zm.) informuję, że w dniu 16 października 2013 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

        W wyniku przeprowadzonego postępowania, jako najkorzystniejszą uznano ofertę nr 5 - firmy: F.H.U. „TERMIKA” Zbigniew Jedlecki, Dorota Jedlecka, 38 - 300 Gorlice, ul. 11 – Listopada 39 – która spełnia warunki określone w SIWZ i otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100 za jedyne kryterium „cena”.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, może być zawarta nie wcześniej niż w dniu 22 października 2013 r.

 

W prowadzonym postępowaniu oferty złożyli również:

 

 

1.      „He Wi TERM” Paweł Wiertelorz, 43-300 Bielsko Biała, ul. Błękitna 13

 Oferta nr 1 - otrzymała 70,57 punktów za jedyne kryterium „cena”.

 

2.      Firma Handlowo Usługowa „HAWIS” s.c. Marian Woźnik, Piotr Woźnik,  ul. J.Pawła II 62,

38-423 Targowiska. Oferta nr 2 - otrzymała 82,58 punktów za jedyne kryterium „cena”.

 

3.      „POGÓRZANIN” Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa Kazimierz Starostka, 32-840 Zakliczyn, ul. Spokojna 13. Oferta nr 3 - otrzymała 84,52 punktów za jedyne kryterium „cena”.

 

4.       „INST – BUD” Zakład Instalacyjno – Budowlany Alojzy Bulanda, Zagorzyn 143, 33 – 390 Łącko. Oferta nr 4 - otrzymała 79,95 punktów za jedyne kryterium „cena”.

 

5.      Z.U.P.H. „SOLAR-BUD” Dariusz Majcher,  Staszkówka 47, 38-321 Moszczenica.                                  Oferta nr 6 - otrzymała 88,66 punktów za jedyne kryterium „cena”.

 

6.      „EELEKTRIS” Technika Grzewcza i Klimatyzacyjna, Marek Zwoliński,  ul. Magazynowa 7,            33-300 Nowy Sącz. Oferta nr 7 - otrzymała 87,43 punktów za jedyne kryterium „cena”.

 

7.      Firma Instalacyjno – Budowlana „BIENIEK” Mirosław Bieniek, 33-300 Nowy Sącz, ul. Podgórska 34 Oferta nr 8 - otrzymała 84,45 punktów za jedyne kryterium „cena”.

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

- wszyscy uczestnicy postępowania

- aa

 

 

Uwaga proszę uwzdlęnić zaej wyjaśnienia i dodatkowe informacje !!!!!

 

Ropa, dnia 07.10.2013 roku

 

Gmina Ropa

(oznaczenie Zamawiającego)

 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZPD.271.10.2013

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ropie”.

 

WYJAŚNIENIE

treści SIWZ

 

Wójt Gminy Ropa, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ropie
”.

 

Pytanie nr 1

Prosimy o uzupełnienie schematu technologii kotłowni o zestawienie materiałów z naniesieniem informacji, które urządzenia wchodzą w zakres tematu przebudowy kotłowni na etapie ogłoszonego przetargu.

 

 Odpowiedź

Uzupełniony schemat kotłowni z zakresem i zestawieniem materiałów – zał. rys. nr 2 „kotłownia gazowa, instalacja centralnego ogrzewania”

 

Pytanie nr 2

Brak schematu podłączenia komina lub zestawienia elementów komina.

 

Odpowiedź

Uzupełniony schemat komina – zał. rys. nr 1 „Wewnętrzna instalacja gazowa”

 

 

Pytanie nr 3

W przedmiarze pkt 2.002 pompy wirowe odśrodkowe – brak opisu pompy.

 

Odpowiedź

W przedmiarze robót pkt 2.002 omyłkowo nie zmieniono narzuconej przez program nazwy pozycji. Prawidłowy zapis poz. 2.002 powinien brzmieć:  przez analogię: montaż automatyki dostarczanej z kotłami – 1 układ, należy kalkulować tylko robociznę.

 

Pytanie nr 4

W przedmiarze pkt 2.008 i 2.011 wpisano naczynie przeponowe NG25 czy zapis jest prawidłowy?

 

Odpowiedź

W przedmiarze poprawnie przyjęto nazewnictwo w punkcie 2.008 tj. naczynie NG25 natomiast w punkcie 2.011 należy przyjąć naczynie przeponowe typ DE 80 – 2 szt.

 

Pytanie nr 5

W przedmiarze pkt 2.054 demontaż urządzeń do podgrzewu wody, czy w zakresie zadania nie ma montażu nowych zbiorników?.

 

Odpowiedź

Montaż nowych zbiorników będzie realizowany w następnym etapie rozbudowy.

 

Pytanie nr 2

Brak projektu kotłowni gazowej i wytycznych elektrycznych.

 

Odpowiedź

Projekt został załączony do dokumentacji przetargowej.

Wytyczne elektryczne:

- należy doprowadzić zasilanie do pomp obiegowych

- należy doprowadzić zasilanie do szafy zasilająco – sterującej

- należy doprowadzić zasilanie do zaworów dwudrogowych

- należy doprowadzić zasilanie do zaworów trójdrogowych

Wszystkie roboty instalacyjne wykonać wg rysunku nr 2 „schemat technologiczny kotłowni”

 

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_kotlownia/wyjasnienia/Schemat_technologiczny_kotlowni.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_kotlownia/wyjasnienia/Wewnetrzna_instalacja_gazowa.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_kotlownia/wyjasnienia/Zestawienie_materialow_-_przebudowa_kotlowni.pdf

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ropa.iap.pl


Ropa: Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ropie
Numer ogłoszenia: 199609 - 2013; data zamieszczenia: 30.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa , Ropa 733, 38-312 Ropa, woj. małopolskie, tel. 018 3534014, 3534017, faks 018 3534017.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropa.iap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ropie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie modernizacji kotłowni w Budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ropie: Zakres robót obejmuje: 1) Przebudowę instalacji gazowej - 14,00 m 2) Wymianę kotła c.o. wraz z osprzętem - 1 kpl. 3) Wymiana wkładu kominowego - 18,00 m Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w przedmiarach robót nazwy materiałów, urządzeń, nazwy producentów bądź znaki towarowe, są wymienione jedynie pomocniczo - dla zobrazowania rodzaju danego materiału czy urządzenia. Dopuszcza się w składanej ofercie zastosowania materiałów, urządzeń innych niż wymienione w opisanych powyżej dokumentach - lecz o parametrach jakościowych nie gorszych niż zawarte w opisie przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.10-0, 45.45.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia-nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia-nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik nr 1. b) Wypełniony i podpisany Kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 2.1. Zmiany terminu realizacji zadania: a) konieczności zlecenia zamówień dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych; b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; d) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy; e) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, opady śniegu, zalegający śnieg itd..; f) Konieczność zmiany terminu realizacji zadania z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 2.2. Zmian osobowych: a) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ b) zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych; c) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca, d) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście. 2.3. Pozostałych zmian: a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia); b) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu. c) zmiany procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia nie wynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; d) zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy w kolejnych latach budżetowych; e) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji; f) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy; g) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z Wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. i) zmiana nazwy zadania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropa.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ropa, 38 - 312 Ropa 733.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa, pok. Nr 1 - Sekretariat (II piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_kotlownia/SIWZ_-_kotlownia.doc

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_kotlownia/c_o__Ropa_pB.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_kotlownia/Przedmiar_-_kotlownia_-_Szkola_w_Ropie.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_kotlownia/rys_2.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_kotlownia/rys_11.pdf