Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w zlewni rzeki Ropy - etap III - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odprowadzania ścieków z nieruchomości położonych w miejscowości ...

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ropa.iap.pl


Ropa: Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w zlewni rzeki Ropy - etap III - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odprowadzania ścieków z nieruchomości położonych w miejscowości Ropa, Łosie i Klimkówka oraz dalszej części wodociągu rozdzielczego.
Numer ogłoszenia: 132532 - 2016; data zamieszczenia: 24.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa , Ropa 733, 38-312 Ropa, woj. małopolskie, tel. 018 3534014, 3534017, faks 018 3534017.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropa.iap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w zlewni rzeki Ropy - etap III - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odprowadzania ścieków z nieruchomości położonych w miejscowości Ropa, Łosie i Klimkówka oraz dalszej części wodociągu rozdzielczego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odprowadzania ścieków z nieruchomości położonych w miejscowości Ropa, Łosie i Klimkówka oraz dalszej części wodociągu rozdzielczego wraz z prawomocnymi pozwoleniami na budowę dla poszczególnych etapów. 1.1. Wymogi i uwagi w zakresie projektowanej sieci kanalizacyjnej: a) Zamawiający przewiduje zaprojektowanie 30 km (+/- 2%) sieci kanalizacji sanitarnej (bez przyłączy), przy czym ostateczna długość zostanie ustalona na etapie zatwierdzenia koncepcji rozbudowy kanalizacji. Celem zobrazowania przewidywanego przez Zamawiającego do skanalizowania obszaru załącza się mapę poglądową ( załącznik nr 8 SIWZ). Zamawiający informuje również, że w przypadku braku możliwości zaprojektowania na wskazanym obszarze założonej długości sieci wskazany zostanie inny obszar. b) przedmiotową sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ropa, Łosie oraz Klimkówka należy zaprojektować w nawiązaniu do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ropa oraz Klimkówka, c) wykonana dokumentacja projektowo - kosztorysowa musi uwzględniać podział na etapy, możliwe do oddzielnej realizacji (uzgodnione z Zamawiającym). Wstępnie Zamawiający przewiduje trzy etapy realizacji, d) dla celów projektowania sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać koncepcję rozbudowy kanalizacji sanitarnej wskazanego obszaru z podziałem na wspomniane powyżej etapy oraz jej ostateczną wersję uzgodnić z Zamawiającym, e) przedmiotową sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować z wykorzystaniem koncepcji, o której mowa powyżej, f) sieć kanalizacyjną należy poprowadzić w sposób zapewniający niezakłócony odbiór ścieków systemem grawitacyjnym lub w razie konieczności ciśnieniowym. Przebieg projektowanej sieci musi uwzględniać czynniki ekonomiczne, minimalizując koszty budowy i eksploatacji przy założeniu możliwie najwyższej jakości materiałów i usług uwzględniając rzeczywiste, obecne i przyszłe potrzeby, w tym efekt ekologiczny, g) projektowana sieć kanalizacyjna musi uwzględniać konieczność odprowadzania ścieków z projektowanego obszaru do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ropa, poprzez włączenie do istniejącej sieci na działce nr 2308/10 w miejscowości Ropa, h) dokumentacja projektowa musi uwzględniać osiągnięcie efektu ekologicznego bezpośrednio po realizacji budowy sieci poprzez ustalenie proponowanej trasy przebiegu przyłączy. Dokumentacja dotycząca oczyszczalni ścieków oraz wykonanej kanalizacji znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w Ropie. - w przypadku etapu obejmującego obszar miejscowości Klimkówka należy uwzględnić istniejącą dokumentację budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu wykonanej w ramach zadania pn: Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Klimkówka - Inwestycje w centra rekreacyjne. Powyższa dokumentacja przewiduje miejsce włączenia projektowanej kanalizacji na działce nr 117/36 w miejscowości Klimkówka. Ponadto należy zaprojektować docelowe przekształcenie istniejącej obecnie oczyszczalni ścieków w miejscowości Klimkówka w przepompownię ścieków. 1.2. Wymogi i uwagi w zakresie projektowanej sieci wodociągowej: a) Zamawiający przewiduje zaprojektowanie 6 km (+/- 2%) sieci wodociągowej (bez przyłączy) przy czym ostateczna długość zostanie ustalona na etapie zatwierdzenia koncepcji rozbudowy wodociągu. Celem zobrazowania przewidywanego przez Zamawiającego do zwodociągowania obszaru załącza się mapę poglądową ( załącznik nr 8 SIWZ). Zakres przedmiotu zamówienia uwzględnia następujące odcinki: 1.2.1) pierwszy od zaprojektowanego wodociągu, tj. od działki nr 766/1 w miejscowości Łosie, przez most nad rzeką Ropa do skrzyżowania dróg powiatowych nr 1498K Ropa - Wysowa Zdrój oraz drogi nr 1499K Bielanka - Łosie - Ropa. Dalej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1499K Bielanka - Łosie - Ropa do dz. nr 552/1 (Zagroda Maziarska w Łosiu) oraz od tej drogi powiatowej wzdłuż drogi gminnej nr 716/1 w miejscowości Łosie do działki nr 227, 1.2.2) drugi od skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1498 Ropa - Wysowa Zdrój oraz drogi Nr 1499 K Bielanka - Łosie - Ropa, wzdłuż drogi powiatowej Nr 1498K Ropa - Wysowa, w kierunku centrum Ropy, do działki nr 900/2 w miejscowości Ropa. Na tym odcinku, w rejonie działki nr 1035 w miejscowości Ropa, należy zaprojektować zbiornik wyrównawczy o pojemności wynikającej z obliczeń (jednak nie mniejszy niż 100 m3, w tym 50 m3 na cele p. poż), b) przedmiotową sieć wodociągową w miejscowościach Ropa oraz Łosie należy zaprojektować w nawiązaniu do zaprojektowanej sieci wodociągowej w miejscowości Klimkówka ( punkt włączenia - działka nr 766/1 w miejscowości Łosie), c) wykonana dokumentacja projektowo - kosztorysowa musi uwzględniać podział na etapy, możliwe do oddzielnej realizacji (uzgodnione z Zamawiającym). Wstępnie Zamawiający przewiduje dwa etapy realizacji, d) dla celów projektowania sieci wodociągowej należy wykonać koncepcję rozbudowy sieci wodociągowej wskazanego obszaru z podziałem na wspomniane powyżej etapy oraz jej ostateczną wersję uzgodnić z Zamawiającym, e) przedmiotową sieć wodociągową należy zaprojektować z wykorzystaniem koncepcji, o której mowa powyżej, f) sieć wodociągową należy poprowadzić w sposób zapewniający niezakłóconą dostawę wody systemem grawitacyjnym lub ciśnieniowym. Przebieg projektowanej sieci musi uwzględniać czynniki ekonomiczne, minimalizując koszty budowy i eksploatacji przy założeniu możliwie najwyższej jakości materiałów i usług uwzględniając rzeczywiste, obecne i przyszłe potrzeby, g) projektowana sieć wodociągowa musi uwzględniać konieczność dostarczania wody do projektowanego obszaru z miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Przewidywana lokalizacja ujęcia wody - działka nr 3662 w miejscowości Łosie. h) dokumentacja projektowa musi uwzględniać ustalenie proponowanej trasy przebiegu przyłączy. Powyższa dokumentacja wykonana w ramach zadania pn: Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Klimkówka - Inwestycje w centra rekreacyjne znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w Ropie. 1.3. Zamawiający przewiduje, że w celu ograniczenia kosztów, wodociąg i kanalizacji zostaną umieszczone w jednym wykopie. 2. Prawidłowa realizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach przedmiotu zamówienia, zwana w dalszej części SIWZ, wymagać będzie od Wykonawcy: 1) pozyskania aktualnej mapy do celów projektowych; 2) sporządzenia koncepcji w skali mapy do celów projektowych i przedłożenie go Zamawiającemu w formie papierowej (3 egz.) oraz w formie elektronicznej (płyta CD/DVD); 3) uzyskania prawa do dysponowania terenem na cele budowlane, obejmującego również prawo wieloletniego władania terenem przez Zamawiającego, dla całego obszaru objętego projektem - w tym celu Zamawiający udzieli pełnomocnictwa Wykonawcy. Jego zakres zostanie określony na etapie zawierania umowy, 4) uzyskania uzgodnień, opinii i pozwoleń, wynikających z przepisów prawa lub z żądania właściwego organu administracji; 5) sporządzenia dokumentacji projektowej odrębnie dla każdego z ustalonych etapów wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na budowę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2016, poz. 290); 6) sporządzenia dokumentacji budowlano - wykonawczej dla każdego z etapów, 7) sporządzenia kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem dla każdego z etapów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389); 8) sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdego z etapów; 9) przekazania protokołem kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i prawomocnymi pozwoleniami, w wersji papierowej i elektronicznej (wersja pdf oraz wersja w jakiej dokumentacja została opracowana - umożliwiająca edycję), z oświadczeniem wykonawcy, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami oraz, że zostaje wydana w stanie pełnym. Wymaga się by egzemplarze dokumentacji nie różniły się zawartością i kolejnością wpięcia dokumentów. Egzemplarze powinny być ostemplowane przez Organ Administracji Architektoniczno - Budowlanej. Wymagane dostarczenie 5 egz. projektu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, dokumentacją wykonawczą, kosztorysem wraz z przedmiarem oraz płyt CD/DVD, zawierających skany całej powyżej wymienionej dokumentacji. 3. W ramach przedmiotu niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nieodpłatnego nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji - w przypadku gdy okres realizacji niniejszego zadania nie przekroczy 5 lat. W przypadku, gdy okres realizacji zadania będzie dłuższy niż 5 lat warunki pełnienia nadzoru autorskiego określone zostaną w odrębnej umowie. 4. Zalecanym jest, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji w terenie, w celu oszacowania wszystkich niezbędnych kosztów opracowania dokumentacji oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty. Dokonanie wizji w terenie nie jest wymogiem w niniejszym postępowaniu. 5. Wspólny Słownik Zamówień CPV: Kod CPV Opis 71212000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 71322200-3 Usługi projektowania rurociągów 71354000-4 Usługi sporządzania map 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, do wartości 20% zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, tj. w szczególności w przypadku konieczności wykonania większego lub innego zakresu przedmiotu zamówienia , realizacji inwestycji w innej niż pierwotnie zakładana lokalizacji z uwagi na okoliczności, których w początkowej fazie prac projektowych Wykonawca nie mógł przewidzieć, a powodujące przekroczenie projektowanego zakresu przedmiotu zamówienia o ponad 15% w stosunku do zakresu opisanego wymaganiami Zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.21.20.00-1, 71.32.22.00-3, 71.35.40.00-4, 71.24.20.00-6, 71.24.80.00-8, 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 359). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja i lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać, między innymi następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; b) przytoczenie nazwy niniejszego postępowania; c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem; d) kwotę gwarancji poręczenia; e) termin ważności gwarancji poręczenia, który nie może być krótszy niż okres związania ofertą; f) zobowiązanie gwaranta poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż,: (i) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; (ii) Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub (iii) Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub (iv) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. g) gwarancja poręczenie winno być nieodwołane i bezwarunkowe, w szczególności musi jasno opisywać warunki formalne konieczne do skutecznej realizacji uprawnień Beneficjenta z tytułu gwarancji poręczenia; h) Gwarancja poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 12.2. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Gorlice Numer Konta - 18 8795 0005 2001 0019 3858 0002 Tytuł przelewy musi wskazywać nazwę postępowania w związku z którym wnoszone jest wadium tj.: Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w zlewni rzeki Ropy - etap III - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odprowadzania ścieków z nieruchomości położonych w miejscowości Ropa, Łosie i Klimkówka oraz dalszej części wodociągu rozdzielczego Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć w oryginale dołączonym do oferty. 12.4.Termin wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 2) W wymienionym przypadku zaleca się dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę, ale nie jest to wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12.5.Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 12.6.Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Ofercie; 3) Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W zakresie warunku, o którym mowa w punkcie 9.1.1), Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.2), zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: - co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, o wartości usługi nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto ( w tym co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu kanalizacji sanitarnej oraz co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu wodociągu - łączna wartość tych usług nie może być mniejsza niż 200 000,00 zł brutto, w tym wartość wodociągu nie mniejsza niż 30 000,00 zł brutto). W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek odnoszący się do posiadania wiedzy i doświadczenia oceniany będzie łącznie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek, o którym mowa w pkt 9.1.3), zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.; 1)) Specjalista nr 1 - Główny Projektant: Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku projektanta; w tym udział na stanowisku projektanta. 2)) Specjalista nr 2 - Projektant w specjalności drogowej: Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta w specjalności drogowej lub uprawnienia równoważne do powyższych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku na stanowisku projektanta. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278). Dopuszcza się uprawnienia równoważne - dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert. Wymagany okres 2-letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres dwóch lat pracy w charakterze projektanta. Dane te powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w załączniku nr 5 do oferty Wykonawcy, dlatego wymaga się podania dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia robót, którymi kierował dany specjalista. Wszystkie wymienione powyżej, osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek, o którym mowa w pkt 9.1.3), zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.; 1)) Specjalista nr 1 - Główny Projektant: Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku projektanta; w tym udział na stanowisku projektanta. 2)) Specjalista nr 2 - Projektant w specjalności drogowej: Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta w specjalności drogowej lub uprawnienia równoważne do powyższych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku na stanowisku projektanta. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278). Dopuszcza się uprawnienia równoważne - dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert. Wymagany okres 2-letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres dwóch lat pracy w charakterze projektanta. Dane te powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w załączniku nr 5 do oferty Wykonawcy, dlatego wymaga się podania dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia robót, którymi kierował dany specjalista. Wszystkie wymienione powyżej, osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W zakresie warunku, o którym mowa w punkcie 9.1.4), Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW, b) Dokument potwierdzający wniesienie wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 88
 • 2 - Czas wykonania - 12

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 - 11. 2. Zmiana może obejmować: a) pominięcie jakiejkolwiek części usług (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim) b) zmiany w kolejności i terminach wykonywania poszczególnych usług; c) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania usług innym zakresem usług przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji umowy; d) zmiany wynikające z działania organów administracji lub innych podmiotów, związane z przekroczeniem obowiązujących terminów wydania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; e) konieczność wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej wynikającej z decyzji podmiotów trzecich, w tym zamian podyktowanych nieprzewidywalnymi na etapie opracowywania koncepcji okolicznościami; e) w przypadku wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego, f) w wypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy. 3. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: a) Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji umowy lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z decyzji krajowych lub zagranicznych instytucji (organów), ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. b) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji umowy, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji umowy lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z decyzji krajowych lub zagranicznych instytucji, ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 3, wraz z tą propozycją przedłoży: a) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, b) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie rzeczowym i szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz c) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 5. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie do 7 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 4. 6. W przypadku upływu terminu podanego w ust. 5, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 7. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 5-6. 8. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem. 9. Co do zasady, zmiana nie może powodować zmiany kwoty określonej § 4 ust. 1 przy przyjęciu, których w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy zostałaby wybrana inna oferta, aniżeli oferta Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 10. 10. Kwota, o której mowa w § 4 ust. 1, zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami polegającymi na pominięciu części usług objętych przedmiotem Umowy, w ten sposób, że zostanie zmniejszona o wartość nie wykonanych usług ustaloną na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakończonego zawarciem niniejszej umowy - proporcjonalnie do niewykonanej części zamówienia. 11. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do Umowy - Aneksu. 12. Zmiany w treści umowy nie związane bezpośrednio z wykonaniem przedmiotu zamówienia takie jak np; zmiana danych adresowych, nazwisk osób w niej wymienionych, rachunków bankowych mogą być wprowadzone w każdym czasie bez obowiązku zachowania procedury określonej w ust. 3 i nast. 13. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1 - 12 jest nieważna.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropa.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa, pok. nr 3 (sekretariat) - II piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie