RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Ropa. Z Administratorem można się kontaktować: listownie, na adres: Ropa 733, 38 – 312 Ropa oraz za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: gmina@eu-ropa.pl
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować listownie, na adres: Ropa 733, 38 – 312 Ropa, telefonicznie, pod numerem telefonu: 18 3534014 lub 183534017 wew. 33 oraz za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: iod@eu-ropa.pl
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w celu rozpatrzenia wniesionego pisma na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego lub w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, złożonego przez wnioskodawcę na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
  Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie przepisów prawa, w celu realizacji zadań przypisanych gminie, w tym w szczególności w zakresie określonym w art. 7 stawy z dnia 08 marca 1990 r.o samorządzie gminnym.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty przetwarzające na podstawie wiążących umów powierzenia lub inni administratorzy danych przetwarzający Państwa dane we własnym imieniu takie jak: podmioty świadczące usługi informatyczne
  i hostingowe, podmioty świadczące pomoc prawną, lub inne podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, oraz prowadzące działalność pocztową i kurierską.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych - z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć lub wyłączyć poszczególne prawa wskazane powyżej.
  Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy Państwa zdaniem dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z obowiązujących przepisów prawa.

8. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

ustawo o chronie danych osobowych