Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.:Stabilizacja osuwiska i odbudowa d

 ZPD.271.3.2013                                                                         Ropa, dnia 30.04.2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 Wójt Gminy Ropa, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami) informuje o wyniku postępowania przetargowego.

W postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi nr 3556 w miejscowości Ropa w km 0+220-0+300”.

 

Po dokonaniu ich oceny, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum:

K1 Projektowanie Konstrukcyjno – Budowlane Bożena Trzpis

ul. Kasprowicza 25, 33-100 Tarnów

 

Partner Konsorcjum:

Pracownia Projektowa PRODIST Spółka Jawna G. Gogola i Wspólnicy

ul. Konarskiego 16, 33-100 Tarnów   (oferta nr 2).


Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą zgodnie z przyjętym jedynym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona 100 % punktacji.

 

W prowadzonym postępowaniu oferty złożyli również:

 

Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer

ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37,  31-234 Kraków (oferta nr 1).

 

Oferta ta zgodnie z przyjętym jedynym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona 63,33 % punktacji.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może być zawarta nie wcześniej niż 06 maja 2013 r.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Ropa: Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi nr 3556 w miejscowości Ropa w km 0+220 - 0+300
Numer ogłoszenia: 159628 - 2013; data zamieszczenia: 22.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa , Ropa 733, 38-312 Ropa, woj. małopolskie, tel. 018 3534014, 3534017, faks 018 3534017.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropa.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi nr 3556 w miejscowości Ropa w km 0+220 - 0+300.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest - wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej w ramach zadania Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi nr 3556 w miejscowości Ropa w km 0+220 - 0+300. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w formie dotacji celowej z budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk Żywiołowych w związku z tym przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie warunki postawione przez MSWiA w tym między innymi posiadać uzgodnienia Państwowego Instytutu Geologicznego oraz opinię Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań Projektu -Osłona Przeciwosuwiskowa - w Krakowie. 1. Zamawiający zleca opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej w miejscu występowania czynnego osuwiska - szczegóły w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej - Załącznik 8 do SIWZ. 2. Kody i nazwy zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej stabilizacji osuwiska i odbudowy drogi gminnej nr 3556 w miejscowości Ropa w km 0+220-0+300. 3.2. Zakres opracowania przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowych w skali 1:500 oraz ewentualnie projektów podziału nieruchomości dla potrzeb realizacji zadania wraz z wypisami z rejestru gruntów, dla działek objętych przedmiotowym zadaniem; 2) wykonanie projektu zagospodarowania terenu w pięciu egzemplarzach w wersji papierowej + wersja elektroniczna; 3) wykonanie projektu budowlanego w pięciu egzemplarzach w wersji papierowej + wersja elektroniczna; 4) opracowanie projektu wykonawczego w pięciu egzemplarzach w wersji papierowej + wersja elektroniczna; 5) opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzgodnieniami w Starostwie Powiatowym w trzech egzemplarzach w wersji papierowej + wersja elektroniczna, jeżeli zachodzi konieczność jego opracowania; 6) wykonanie przedmiaru robót w trzech egzemplarzach + wersja elektroniczna oraz kosztorysu ofertowego i ślepego w wersji papierowej i elektronicznej; 7) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w trzech egzemplarzach + wersja elektroniczna; 8) rozpoznanie usytuowania urządzeń obcych kolidujących z realizacją przedmiotowego zadania i ewentualne opracowanie projektów ich przekładek, jeżeli z uzyskanych warunków wyniknie konieczność ich przebudowy oraz uwzględnienie tych prac w kosztach realizacji projektu; 9) wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii, a w szczególności opinii Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa; 10) uzyskanie zgody wszystkich właścicieli nieruchomości, na których będą realizowane prace, poza pasem drogowym; 11) uzyskanie pozwolenia na budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 12) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy - 4 egzemplarze; 13) uzyskanie pozytywnej opinii geotechnicznej dla przedstawionych w opracowanej dokumentacji projektowo - budowlanej rozwiązań 14) Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji na podstawie tej dokumentacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania od Wykonawcy informacji o postępie prac i przyjętych rozwiązaniach w trakcie projektowania, jak również prawa do zgłaszania swoich uwag, które Wykonawca uwzględni w dalszych pracach nad projektem. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania wykonawców, złożone w toku przetargu na realizację zadania na podstawie wykonanej dokumentacji projektowo budowlanej, a także zajmowania stanowiska w przypadku złożenia odwołania. 3.3. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być wykonana zgodnie z przepisami, Polskimi Normami, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji, które pozwolą na fizyczne wykonanie zadania w sposób nadający się do eksploatacji bez wad. Dokumentacja powinna być sporządzona w oparciu o: - ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.); - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389); - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.); - ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.); - Rozporządzeniem Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462); - Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.); - Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.). - ustawą z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) - ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz.1194 z późn. zm.), - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. nr 25, poz. 150 z późn. zm.). - ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zmianami). - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126). Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. 3.4 Dodatkowe wytyczne do opracowania przedmiotu zamówienia. 1. Wykonawca w opracowanej dokumentacji projektowej (rysunki, opisy techniczne), w specyfikacjach technicznych, przedmiarach robót i kosztorysach nie będzie używał nazw własnych wyrobów, nazw producentów materiałów czy urządzeń ani też nie będzie podawał typów, nazw fabrycznych i innych oznaczeń mogących jednoznacznie wskazywać na dany wyrób, a jedynie szczegółowe parametry techniczne takich materiałów czy urządzeń określające ich standardy jakościowe. W przypadku, gdy nie jest możliwe jednoznaczne określenie jakości danego wyrobu poprzez podanie szczegółowych parametrów technicznych, dopuszcza się podanie typu lub producenta, lecz z wyraźnym zaznaczeniem, iż jest to rozwiązanie przykładowe, służące jedynie do określenia jakości urządzenia czy materiału, o którym mowa. Dopuszcza się stosowanie wyrobów o równoważnych parametrach. 2. Przedmiar robót winien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wskazaniem podstaw pozycji cenników dla potrzeb kosztorysowania oraz podaniem obliczeń ilości przedmiarowych robót. Ilości robót w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie dokumentacji projektowej i obejmować zestawienie wszystkich robót i czynności wynikających z projektów. Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla stabilizacji osuwiska, dla robót drogowych i ewentualnie dla przełożenia sieci uzbrojenia terenu. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na problem zgodności przedmiarów robót z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi. Winno się dołożyć szczególnej staranności w zapewnieniu ww. zgodności w celu uniknięcia wzrostu kosztów robót w trakcie realizacji a wynikające z błędów dokumentacji technicznej. Wymagania branżowe dla przełożenia sieci uzbrojenia terenu, zgłoszone do uwzględnienia w dokumentacji technicznej, muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem projektowania. 3. Wszelkie opłaty i koszty związane z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii, niezbędnych do zrealizowania inwestycji, ponosi Wykonawca. 3.5 Dokumentacja powinna być wykonana z uwzględnieniem następujących opracowań: 1) Karty rejestracyjnej osuwiska wraz z opinią Państwowego Instytutu Geologicznego. 2) Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz z opinią Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa. 3.6 Wykonawca załączy do projektu oświadczenie, że projekt wykonany jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 3.7 Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego, w związku z realizacją przedmiotowego zadania przed organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami zostanie przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy. 3.8 Zaleca się, aby przed przystąpieniem do wyceny przyszłej usługi projektowej Wykonawca dokonał wizji w lokalnej miejsca realizacji prac w terenie. 3.9. Zakres obowiązków Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego obejmuje wykonywanie obowiązków, wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a ponadto wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań. W szczególności nadzór autorski sprawowany przez Wykonawcę obejmował będzie: a) stwierdzenie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności robót budowlanych z projektem, b) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, c) czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę, d) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego. Dla realizacji obowiązków nadzoru autorskiego, Wykonawca posiada prawo: a) wstępu na teren budowy i dokonywanie zapisów w dzienniku budowy dotyczących realizacji budowy; b) żądanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie: - stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, - wykonywania ich niezgodnie z projektem. Wykonawca zobowiązuje się do obecności w miejscu realizacji inwestycji na każde wezwanie Zamawiającego bądź inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzeżeniem, iż daty obecności na budowie będą każdorazowo uzgadniane z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzać pobyty na budowie odpowiednim wpisem w dzienniku budowy..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty - Załącznik Nr 1.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Istotne postanowienia do umowy zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z zapisami we wzorze umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności. 2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 2.1. Zmiany terminu realizacji zadania: a) konieczności zlecenia zamówień dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych; b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; d) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy; f) Konieczność zmiany terminu realizacji zadania z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 2.2. Zmian osobowych: a) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ b) zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych; c) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca, d) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście. 2.3. Pozostałych zmian: a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia); b) W przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu. c) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji; d) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy; e) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z Wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. f) zmiana nazwy zadania.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropa.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733, woj. małopolskie..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2013 godzina 08:30, miejsce: Budynek Urzędu Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733, woj. małopolskie pokój nr 1 (sekretariat - II piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_osuwisko/SIWZ_-_Dokumentacja_projektowa_-_droga_3556_w_Ropie_-_2013_-_do_publikacji1.doc

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_osuwisko/DOKUMENTACJA_Ropa.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_osuwisko/zal_1-3__Sytuacyjna_i_geolog.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_osuwisko/zal_2_Mapa_geol_inz.pdf