Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ropa

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ropa.iap.pl


Ropa: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ropa CPV: 34144210-3
Numer ogłoszenia: 320696 - 2014; data zamieszczenia: 26.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Ropie , Ropa 733, 38-312 Ropa, woj. małopolskie, tel. 506 155 156, 698 703 250.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropa.iap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ropa CPV: 34144210-3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ropie WYMAGANIA PODSTAWOWE Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo - gaśniczy, terenowy, z napędem 4x4. Samochód użytkowany będzie do celów ochrony przeciwpożarowej w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Ropie Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w SIWZ; b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami i przepisami; c) posiadać kompletne Świadectwo homologacji typu pojazdu; d) posiadać kompletne Świadectwo Dopuszczenia CNBOP. e) posiadać niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu. - Miejscem odbioru pojazdu jest siedziba Wykonawcy. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Informacje dodatkowe: Wymagany okres gwarancji: - na podwozie samochodu min 24 miesiące; - na nadwozie pożarnicze min. 24 miesiące. Okresy powyższe liczone są od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru. Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych parametrach technicznych z wymienionymi w SIWZ. W takim przypadku, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że urządzenia są równoważne jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający nie precyzuje tego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania wykonał przynajmniej trzy dostawy o podobnym zakresie o wartości min. 650.000,00 zł brutto każda.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z wszelkimi załącznikami i informacjami wynikającymi z postanowień SIWZ - Załącznik Nr 1 do SIWZ (oryginał). 2) Wypełniony opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 2 do SIWZ. 3) Upoważnienie lub pełnomocnictwo do złożenia oferty podpisane przez osobę lub osoby figurujące we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, jako potwierdzenie posiadania uprawnienia do podpisywania zobowiązań w imieniu wykonawcy - w razie takiej konieczności (tzn. gdy ofertę podpisuje inna osoba niż figurująca w rejestrze) lub przy ofertach wspólnych pełnomocnictwo. Pełnomocnik wykonawców ustalony w trybie art. 23 ust. 2 Pzp, powinien legitymować się pełnomocnictwem wykonawców do: - reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo: - reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. Dokument pełnomocnictwa winien być dostarczony w postaci oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona wspólnie przez więcej niż jednego wykonawcę, zobowiązani oni są do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę w terminie przez niego wyznaczonym przypadającym przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Oferta podpisana przez osobę/osoby nieuprawnione zostanie uznana za nieważną.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Z wybranym, w wyniku przeprowadzenia postępowania, Wykonawcą zostanie podpisana umowa, zgodna ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w zakresie: 1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia - gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą korzystną dla Zamawiającego lub w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych okoliczności o obiektywnym charakterze); 2) parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - w przypadku gdy z przyczyn technicznych (w szczególności zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku urządzenia zaoferowanego w ofercie) konieczne jest dokonanie zmiany np. rodzaju modelu typu, a parametry te będą nie gorsze niż parametry zaproponowanego w ofercie urządzenia; 3) wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy założeniu, że cena netto pozostaje bez zmian. 4) zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego przez zmianę nazwy firmy, adresu siedziby. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1) i lub 2) zmiany będą dopuszczalne, przy założeniu, że nie ulegnie zmianie cena ofertowa. 4. Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia zasadności jej wprowadzenia oraz wymagać będzie formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropa.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa, pokój nr 4 (II piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa, pokój nr 3 (II piętro - sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ.doc

 

Zalacznik_Nr_1_-_Formularz_ofertowy.doc

Zalacznik_Nr_2_-_Opis_przedmiotu_zamowienia.doc

Zalacznik_Nr_3_-_Oswiadczenie_Wykonawcy_art__22_ust__1_Pzp.doc

Zalacznik_Nr_4_-_Oswiadczenie_Wykonawcy_art__24_ust__1_Pzp.doc

Zalacznik_Nr_5_-_Wykaz_dostaw.doc

Zalacznik_Nr_6_-_Grupa_kapitalowa.doc

Zalacznik_Nr_7_-_Wzor_umowy.doc