Obwieszczenie o wydaniu dec. środowiskowej przebudowa drogi powiatowej nr 1498 K

                                                    Ropa, dnia 7 listopada 2013 r.

OSO.6220.1.10.2013

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 07.11.2013 r., na wniosek Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach wydana została decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1498 K Ropa – Wysowa Zdrój – Granica Państwa w km od 3+085,00 do 4+145,00 na odcinku o długości 1 060 m w miejscowości Ropa”.

Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania
się z jej treścią w Urzędzie Gminy w Ropie, pokój nr 12, w godz. 720 – 1520.

 

 

 

 

A/a.