Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Zbiornika Klimkówka - Inwestycje w centra rekreacyjne

                                         

 

Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Zbiornika Klimkówka - Inwestycje w centra rekreacyjne

Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych
Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

W ramach projektu „Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Zbiornika Klimkówka - Inwestycje w centra rekreacyjne” Gmina Ropa przygotowuje dokumentację projektową dla następujących zadań:

  1. Stworzenie oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni recepcyjnej nad Zbiornikiem Klimkówka w miejscowości Klimkówka, w tym:

a) Park zabaw dla dzieci i młodzieży, w skład którego wchodzą urządzenia zabawowe dla dzieci i młodzieży, węzeł sanitarno – gospodarczy, mała architektura i zieleń urządzona: niska, średnia i wysoka, zadaszenie przeciwsłoneczne i przeciwdeszczowe, ogrodzenie.

b) Obszar rekreacji zorganizowanej, w skład którego wchodzą: boisko wielofunkcyjne, wiata rekreacyjna wraz z infrastrukturą sanitarną, uporządkowanie terenu rekreacji zorganizowanej.

c) Przystań wodna, w skład której wchodzi teren wokół istniejącej przystani wodnej.

d) Infrastruktura parkingowa, w skład której wchodzą miejsca parkingowe, zieleń urządzona: niska, średnia, murawowa.

                   e) Uporządkowana przestrzeń publiczna, w skład której wchodzi układ dróg wewnętrznych: dojazdowych i technicznych, układ ścieżek i chodników spacerowych łączących poszczególne elementy projektu.

f) zaopatrzenie w media nadbrzeżnej przestrzeni rekreacyjno – plażowej, w skład której wchodzą:wewnętrzna sieć wodociągowa, wewnętrzna sieć kanalizacyjna, pozostałe elementy infrastruktury.

Zagospodarowanie brzegów zbiornika na terenie miejscowości Klimkówka – nadbrzeżna przestrzeń rekreacyjno – plażowa, w tym:

  1. Regulacja nabrzeża,
  2. Plaże kompaktowe.

Sieć wodociągowa,

Sieć kanalizacyjna,

Ścieżka rekreacyjno – przyrodnicza.

Celem głównym inwestycji strategicznej: wzmocnienie aktywności turystycznej powiatu gorlickiego i zwiększenie jego potencjału gospodarczego poprzez stworzenie nowoczesnego produktu turystycznego, wykorzystującego zasoby przyrodnicze Ziemi Gorlickiej, a w szczególności możliwości rekreacyjne jaki stwarza zbiornik wodny w Klimkówce.
Projekt nastawiony jest na rozwój turystyki i promowanie regionu jako miejsca przyjaznego turystom, przez wytworzenie nowoczesnego produktu turystycznego, wpisanego w otaczającą go przestrzeń przyrodniczą i kulturową.
Projekt jest realizowany w 2015 roku, w partnerstwie z Powiatem Gorlickim, Gminą Uście Gorlickie oraz Gminą Sękowa. Partnerem wiodącym jest Powiat Gorlicki.