Informacje o środowisku

Urząd Gminy w Ropie w związku z art. 21 i 23 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informuje że, dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie udostępnione są na publicznie dostępnym wykazie umieszczonym na ogólnopolskiej stronie Centrum Informacji o Środowisku www.ekoportal.pl.

W celu przeglądania danych dotyczących Gminy Ropa należy otworzyć poniższy link: