Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi nr 3642 oraz zabezpieczenie brzegów rzeki Ropa w miejscowości

 ZPD.271.5.2012                                                                         Ropa, dnia 28.06.2012 r.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Wójt Gminy Ropa, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami) informuje o wyniku postępowania przetargowego.

W postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:  Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi nr 3642 oraz zabezpieczenie brzegów rzeki Ropa w miejscowości Ropa w km 0+350 – 0+460.

 

Po dokonaniu ich oceny, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

F.H.U. „FEWATERM” Ferdynand Czuba & Waldemar Czuba Spółka Jawna,
Chojnik 80, 33-180 Gromnik  (oferta nr 6).
Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą zgodnie z przyjętym jedynym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona 100 % punktacji.

 

W prowadzonym postępowaniu oferty złożyli również:

 

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „GODROM” Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice (oferta nr 1).

Oferta ta zgodnie z przyjętym jedynym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona 93,82 % punktacji.

 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „ESBUD” Stanisław Chryczyk

34-452 Ochotnica Dolna, os. Kapłony 232 A (oferta nr 2).

Oferta ta zgodnie z przyjętym jedynym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona 80,14 % punktacji.

 

STRABAG Sp. z o.o.  Grupa Nowy Sącz

ul. Węgierska 146 A, 33-300 Nowy Sącz  (oferta nr 3).

Oferta ta zgodnie z przyjętym jedynym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona 67,32 % punktacji.

 

Krzysztof Machnik PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO „MACHNIK”, Mochnaczka Wyżna 59, 33-380 Krynica Zdrój  (oferta nr 4).

Oferta ta zgodnie z przyjętym jedynym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona 84,65 % punktacji.

 

F.P.H.U.  REMOST inż. Józef Siry

39-200 Dębica, ul. Przemysłowa 10 (oferta nr 5).

Oferta ta zgodnie z przyjętym jedynym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona 75,09 % punktacji.

 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO i OCHRONY ŚRODOWISKA „EKOWOD” S.A.  33-300 Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 14  (oferta nr 7).

Oferta ta zgodnie z przyjętym jedynym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona 93,63 % punktacji.

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może być zawarta nie wcześniej niż 04 lipca 2012 r.

 

Jan Morańda

Wójt Gminy Ropa

 

Uwaga!!!

Proszę uwzględnić wyjaśnienia do SIWZ

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/Wyjasnienia_do_SIWZ_-_STABILIZACJA_OSUWISKA_-_3642_-_2012.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/Zestawienie_stali_murki_czolowe.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/M-11_00_01__pale_i_mikropale.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/M-11_00_00_Oczep.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/D_02_03_01b_nasyp_zbrojony.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/D_02_03_01a_geowloknina.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/D-02_00_00_00_odwodnienie_skarp_i_zbocza.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/04_Typowe.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/07_Przepust.pdf

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ropa.iap.pl


Ropa: Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi nr 3642 oraz zabezpieczenie brzegów rzeki Ropa w miejscowości Ropa w km 0+350 - 0+460. CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1,45233142-6, 45233220-7, 45111230-9, 45232452-5, 45246000-3
Numer ogłoszenia: 193636 - 2012; data zamieszczenia: 08.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa , Ropa 733, 38-312 Ropa, woj. małopolskie, tel. 018 3534014, 3534017, faks 018 3534017.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropa.iap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi nr 3642 oraz zabezpieczenie brzegów rzeki Ropa w miejscowości Ropa w km 0+350 - 0+460. CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1,45233142-6, 45233220-7, 45111230-9, 45232452-5, 45246000-3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: Roboty drogowe - Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi nr 3642 oraz zabezpieczenie brzegów rzeki Ropa w miejscowości Ropa w km 0+350 - 0+460. Wspólny Słownik Zamówień: Główny kod CPV - 45000000-7 - Roboty budowlane Pozostałe kody - 45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowę - 45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne - 45233142-6 - roboty w zakresie naprawy dróg - 45233220-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg - 45111230-9 - roboty w zakresie stabilizacji gruntu - 45232452-5 - roboty odwadniające - 45246000-3 - roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( STWiORB ) Wykaz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych ( SST ): - 00.00.00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE - 01.00.00.00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.01.01.00 - Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych drenażu i konstrukcji zabezpieczających 01.01.01.12 - Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym - 02.00.00.00 - ODWODNIENIE SKARP I ZBOCZA - 02.01.01.00 - ROBOTY ZIEMNE. WYKONANIE WYKOPÓW I NASYPÓW 02.02.01.00 - Kanalizacja deszczowa 02.02.01.01 - Dreny francuskie, przypory filtracyjne 02.03.01.00 - Przepusty 02.02.01.23 - Dreny wiercone - 05.00.00.00 - REGULACJA PRAWAGO BRZEGU RZEKI ROPA 05.02.01.00 - Umocnienie brzegu koszami siatkowo -kamiennymi Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac mających na celu stabilizacje osuwiska w rejonie drogi gminnej na dz. nr 3642 oraz odbudowe przedmiotowej drogi uszkodzonej w wyniku powodzi w roku 2010, a także zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Ropy przepływającej u podstawy nasypu drogi. Projektowane zabezpieczenie ma na celu stabilizacje ruchów osuwiskowych jedynie w obrębie drogi. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres robót: 1. Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - 0,14 km, 2. Karczowanie zagajników gęstych wraz z wycinką pojedynczych drzew i karczowaniem pni -0,47 ha, 3. Rozbiórka nawierzchni bitumicznych wraz z odwozem destruktu - 17,33 m3, 4. Rozbiórka elementów betonowych (przepusty, ławy, umocnienia) wraz z wywiezieniem materiału - 8,26 m3, 5. Wykopy wykonywane mechanicznie na odkład lub z odwozem nadmiaru urobku do 5km - 5.028,23 m3, 6. Wykopy mechaniczne - drenaż francuski i studnie na odkład lub z odwozem nadmiaru urobku do 5km - 1.989,00 m3, 7. Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntu pozyskanego z wykopu - 1.823,87 m3, 8. Ława fundamentowa z pospółki - 3,69 m3, 9. Ułożenie przepustu z rur Ø800 wraz z izolacją przeciwwilgociową oraz uszczelnieniem styków rur - 9,00 m, 10. Beton konstrukcyjny C25/30 (B30) - 7,68 m3, 11. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami klasy A-IIIN - 634,06 kg, 12. Zasyp przepustu pospółką wraz z zagęszczeniem - 28,90 m3, 13. Umocnienie skarp kamieniem łamanym na zaprawie, gr. 10cm - 5,30 m2, 14. Ława fundamentowa z pospółki - 2,79 m3, 15. Ułożenie przepustu z rur Ø500 wraz z izolacją przeciwwilgociową oraz uszczelnieniem styków rur - 10,00 m, 16. Beton konstrukcyjny C25/30 (B30) - 8,18 m3, 17. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami klasy A-IIIN - 675,60 kg, 18. Zasyp przepustu pospółką wraz z zagęszczeniem - 19,55 m3, 19. Umocnienie skarp kamieniem łamanym na zaprawie, gr. 10cm - 5,40 m2, 20. Drenaż francuski - 466,85 m, 21. Dreny wiercone - 173,40 m, 22. Studnie rewizyjne PP - średnica 800mm - 18,00 szt., 23. Prefabrykowane wyloty drenów wierconych - 9,00 szt., 24. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm (materace kamienne), gr.50cm - 2.087,49 m3, 25. Ułożenie geosiatki w podłożu nasypu (materace kamienne) - 7.717,78 m2, 26. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm, gr.15cm - 504,83 m2, 27. Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych - 443,80 m2, 28. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - 873,25 m2, 29. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 6cm - 439,45 m2, 30. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 4cm - 433,80 m2, 31. Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 10cm - 245,50 m2, 32. Ułożenie ścieków prefabrykowanych korytkowych 50x60x15cm na podbudowie z kruszywa - 61,40 m, 33. Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi) na ławie z kruszywa - 58,20 m, 34. Umocnienie skarp płytami ażurowymi - 86,45 m2, 35. Umocnienie skarp płytami chodnikowymi 50x50x7 - 75,00 m2, 36. Mechaniczne plantowanie terenu z wykorzystaniem gruntu z wykopu - 3.461,45 m2, 37. Humusowanie skarpy wraz z obsianiem, gr. 10cm - 983,46 m2, 38. Bariery energochłonne SP-06/2/u - 24,00 m, 39. Bariery energochłonne SP-06/4 - 80,00 m, 40. Bariery energochłonne SP-06/2 - 38,00 m, 41. Umocnienie skarp geowłókniną - 666,75 m2, 42. Umocnienie skarp koszami siatkowo - kamiennymi - 508,00 m3, 43. Umocnienie dna i skarp cieków wodnych kamieniem łamanym na zaprawie, gr. 20cm - 42,00 m2, 44. Umocnienie dna cieków wodnych narzutem z głazów na wyściółce faszynowej, gr. 50cm - 390,00 m2, 45. Pale wiercone Ø400 żelbetowe C20/25 zbrojone stalą kształtową HEB200 - 450,00 m, 46. Mikropale iniekcyjne z żerdzi samo wiercących 52/26,koronka 165mm - 576,00 m, 47. Beton wyrównawczy gr. 10cm C8/10 (B10) - 8,00 m3, 48. Beton konstrukcyjny - oczep wieńczący C20/25 (B25) - 19,70 m3, 49. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami klasy A-0 i A-IIIN - 1.773,42 kg, 50. Izolacja przeciwwilgociowa powierzchni betonowych wykonywana na zimno - 138,33 m2. DODATKOWE INFORMACJE Drogi dojazdowe do placu budowy posiadają nawierzchnię asfaltową. Konstrukcja tych nawierzchni nie pozwala na zastosowanie przez Wykonawcę robót ciężkiego sprzętu do transportu materiałów na plac budowy. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania środków transportu do faktycznych warunków występujących w terenie, uwzględniając w szczególności nośność dróg dojazdowych oraz warunki atmosferyczne. W przypadku wystąpienia zniszczeń spowodowanych przez Wykonawcę a powstałych na drodze po przekazaniu placu budowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy wyłącznie na swój koszt. Prace drogowe utrudnione będą przez brak mijanek na drogach dojazdowych do placu budowy. Wszelkie materiały uzyskane z rozbiórki istniejących elementów pasa drogowego, podczas prowadzenia robót drogowych będących przedmiotem zamówienia, stanowią własność Zamawiającego i muszą być złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. W celu zapewnienia stałej komunikacji w okresie prowadzenia robót dla przysiółków Bukowa i Za Wodą, tj. przysiółków położonych w północno - wschodniej części miejscowości Ropa, do których odbudowywana droga nr 3642 stanowi jedyny dostęp, Wykonawca robót musi przewidzieć w składanej ofercie, skalkulować koszty jego wykonania a następnie wykonać zastępczy przejazd tymczasowy przez rzekę Ropa. Miejsce i sposób wykonania winno być uzgodnione z Zamawiającym oraz z administratorem cieku wodnego. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca przed złożeniem oferty musi zapoznać się z terenem - miejscem wykonania przedmiotu zamówienia celem uwzględnienia warunków terenowych w kalkulacji kosztów. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7, 45.11.12.30-9, 45.23.24.52-5, 45.24.60.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100-) w formie zgodniej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a) w pieniądzu; b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) w gwarancjach bankowych; d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 2. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Gorlicach, nr 18 8795 0005 2001 0019 3858 0002. Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty. 3. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w kasie Urzędu Gminy Ropa. Kopię dokumentu, należy dołączyć do oferty, za wyjątkiem pkt. 4. 4. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie /oryginał dowodu wniesienia wadium/. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z zastrzeżeniem pkt. 12, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem pkt. 10. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument ten winien zawierać klauzulę gwarancji zapłaty wymaganej kwoty wadium po zaistnieniu niżej wymienionych w pkt 11 i 12 okoliczności. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z punktem 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 10. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony i podpisany formularz oferty - Załącznik Nr 1. b) Wypełniony i podpisany /Kosztorys ofertowy/ - Załącznik Nr 2 c) Zaakceptowany wzór umowy - Załącznik Nr 8.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności. 2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 2.1. Zmiany terminu realizacji zadania: a) konieczności zlecenia zamówień dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych; b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; d) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy; e) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, opady śniegu, zalegający śnieg itd..; f) Konieczność zmiany terminu realizacji zadania z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 2.2. Zmian osobowych: a) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ b) zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych; c) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca, d) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście. 2.3. Pozostałych zmian: a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia); b) W przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu. c) zmiany procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia nie wynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; d) zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy w kolejnych latach budżetowych; e) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji; f) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy; g) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z Wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. i) zmiana nazwy zadania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropa.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733, woj. małopolskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.06.2012 godzina 08:30, miejsce: Budynek Urzędu Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733, woj. małopolskie pokój nr 1 (sekretariat - II piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/branza_drogowa/01_orientacja.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/branza_drogowa/02_sytuacja.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/branza_drogowa/03_profil.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/branza_drogowa/04_typowe.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/branza_drogowa/05_poprzeczki.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/branza_drogowa/06_przepust.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/branza_drogowa/Opis.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/branza_konstrukcyjna/opis_ropa_konstr.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/branza_konstrukcyjna/rys_01.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/zmiany_kon/branza_konstr_rys_02.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/zmiany_kon/branza_konstr_rys_03.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/zmiany_kon/branza_konstr_rys_04.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/branza_konstrukcyjna/rys_05.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/branza_konstrukcyjna/rys_06.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/branza_konstrukcyjna/rys_07.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/branza_konstrukcyjna/rys_08.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/branza_konstrukcyjna/rys_09.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/branza_konstrukcyjna/rys_010.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/branza_konstrukcyjna/rys_011.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/branza_konstrukcyjna/rys_012.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/branza_konstrukcyjna/rys_013.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/branza_konstrukcyjna/rys_014.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/branza_konstrukcyjna/rys_015.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/branza_konstrukcyjna/rys_016.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/branza_konstrukcyjna/rys_017.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/branza_konstrukcyjna/rys_018.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/specyfikacje/D-00_00_00_00_wymagania_ogolne.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/specyfikacje/D-01_00_00_00_roboty_przygotowawcze.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/specyfikacje/D-02_00_00_00_odwodnienie_skarp_i_zbocza.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/specyfikacje/D-02_01_01_00_Roboty_ziemne.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/specyfikacje/D-03_01_00_00_Podbudowa.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/specyfikacje/D-03_02_00_00_nawierzchnia.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/specyfikacje/M-05_00_00__regulacja_rzeki.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/zmiany_wod/branza_wodna_opis.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/zmiany_wod/branza_wodna_rys_01.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/zmiany_wod/branza_wodna_rys_02.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/zmiany_wod/branza_wodna_rys_03.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/Przetar_osuwisko/zmiany_wod/branza_wodna_rys_04.pdf