Współpraca zagraniczna

KONKURS NA PARTNERÓW GMINY ROPA DO REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja dla pierwszej osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”

Gmina Ropa na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach  Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja dla pierwszej osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.

do pobrania w załączeniu: