2018

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W GMINIE ROPA w 2018 r.

W załączeniu publikujemy: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W GMINIE ROPA w 2018 r.

ŚWIADCZENIE USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO - BUDOWA PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMIN LIPINKI, MOSZCZENICA, ROPA, UŚCIE GORLICKIE

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tj. świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji prac budowlanych, których przedmiotem jest wykonanie zadania pn.: BUDOWA PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. Wykaz inwestycji objętych usługą nadzoru inwestorskiego :

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa

Informacje dotyczące przetargu.

Gmina Ropa: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa

Ogłoszenie nr 500167006-N-2018 z dnia 17-07-2018 r. Gmina Ropa: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

WYKAZ

Wójt Gminy Ropa, działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018.121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ropa, przeznaczonej do najmu na okres 3 lat

ZARZĄDZENIE Nr 187/18 WÓJTA GMINY ROPA z dnia 13 sierpnia 2018r.

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r.poz 994 ze zm) zarządzam co następuje:

ZARZĄDZENIE Nr 188/18 WÓJTA GMINY ROPA z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r.poz 994 ze zm) zarządzam co następuje:

Budowa terenów sportowo – rekreacyjnych w Łosiu - przebudowa boiska sportowego

Informacje dotyczące przetargu: "Budowa terenów sportowo – rekreacyjnych w Łosiu - przebudowa boiska sportowego."

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

NA ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ROPA W 2019 R.

ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ROPA W 2019 R.

Gmina Ropa: ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ROPA W 2019 R.