Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia zbiornika Klimkówka - inwestycje w centra rekreacyjne

Rozstrzygnięcie Przetargu

                                                                                                                          Ropa, dnia 18.08.2015r.

 

 

Dotyczy:                     Przetargu nieograniczonego pn.: Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia zbiornika Klimkówka – inwestycje w centra rekreacyjne”, nr ref. ZPD.271.8.2015.

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.:

 

Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia zbiornika Klimkówka – inwestycje w centra rekreacyjne

 

 

1.     WYBRANA ZOSTAŁA OFERTA:

    

numer oferty: 2

 

firma (nazwa):   Park-M Pracownia Projektowa Sp. z o.o.

 

za cenę brutto: 397.929,60

okres gwarancji: 144 miesiące

 

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedłożył wymagane dokumenty. Oferta Wykonawcy według kryterium oceny ofert, tj. najniższa cena oraz okres gwarancji, jest ofertą najkorzystniejszą, bowiem otrzymała ona najwyższą łączną ocenę - 100,00 pkt.

 

 

 1. OFERTY W PRZETARGU ZŁOŻYLI NASTĘPUJĄCY WYKONAWCY:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy

Adres Wykonawcy

1

Palmett – Markowe Ogrody s.c. Bartłomiej Gasparski, Marek Stefański

ul. Arbuzowa 14/27,

02-747 Warszawa.

2

Park-M Pracownia Projektowa Sp. z o.o.

Aleja Pokoju 81,

31-564 Kraków.

 

3.     PUNKTACJA OFERT DLA KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W SIWZ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 

Nr oferty

Dane z Oferty

Liczba punktów w kryterium

Cena brutto oferty (zł)

Gwarancja (m-ce)

Najniższa Cena

Okres gwarancji

Razem

1

-

-

-

-

-

2

397.929,60

144

90,00

10,00

100,00

 

                                Z poważaniem                                                                

                                                     Wójt

                                              Jan Morańda

Rozstrz_GR_U_projektowanie_siedziba_i_www_17_08_2015_-_SKAN.doc

 

UWAGA !!!!!

Proszę uwzględnić w ofercie odpowiedź na zadane pytanie - odpowiedź poniżej.

ZPD.271.8.2015                                                                                    Ropa, dnia 07.08.2015 r.

 

 

 

 

Do wszystkich Wykonawców nr sprawy: ZPD.271.8.2015

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

 

Na realizację usługi pn.:

„Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia zbiornika Klimkówka – inwestycje w centra rekreacyjne".

 

 

WYJAŚNIENIE

treści SIWZ

 

Wójt Gminy Ropa, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

„Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia zbiornika Klimkówka – inwestycje w centra rekreacyjne"
.

 

Pytanie NR 1

 

         Prosimy o udzielenie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na usługi pn.: „Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia zbiornika Klimkówka – inwestycje w centra rekreacyjne" ogłoszonego pod numerem referencyjnym ZPD.271.8.2015, w przedmiocie przewidywanego sposobu zaopatrzenia w wodę pitną i ppoż.

 

        Zgodnie z treścią punktu R.III.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przewiduje zaprojektowanie sieci wodociągowej wraz ze zbiornikiem
o pojemności nie mniejszej niż 100 m3, zlokalizowanym na działce nr 87/6 w miejscowości Ropa przy średniodobowym rozbiorze wody w ilości 300 m3. Dla ww. zbiornika nie wskazano ani parametrów technicznych medium zasilającego.

 

 

Odpowiedź NR 1

       Zgodnie z zapisami PFU Wykonawca winien zaprojektować sieć o przepustowości gwarantującej osiągnięcie zadanych parametrów uwzględniając przewidywane ujęcie realizowane w ramach odrębnego zlecenia. Parametry ujęcia należy przyjąć w uzgodnieniu
z Zamawiającym w oparciu o istniejące lub zakładane dane.

 

 

 

Wyjasnienia_do_SIWZ_-_DO_WSZYSTKICH_WYKONAWCOW_-_2015_-_SKAN.doc

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ropa.iap.pl


Ropa: Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia zbiornika Klimkówka - inwestycje w centra rekreacyjne
Numer ogłoszenia: 195970 - 2015; data zamieszczenia: 31.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa , Ropa 733, 38-312 Ropa, woj. małopolskie, tel. 018 3534014, 3534017, faks 018 3534017.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropa.iap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia zbiornika Klimkówka - inwestycje w centra rekreacyjne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi projektowe, obejmujące opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu zagospodarowania otoczenia zbiornika Klimkówka - inwestycje w centra rekreacyjne wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę albo dokumentacji dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót, o ile przepisy tak stanowią, dla każdego zadania objętego niniejszą Umową, oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie wykonania zamówienia dla zadań inwestycyjnych nr 1, 3 i 5. 2. Zamówienie, o którym mowa w ppkt 1, obejmuje następujące zadania inwestycyjne: 1) zadanie nr 1 - ZAGOSPODAROWANIE BRZEGÓW ZBIORNIKA NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI KLIMKÓWKA - NADBRZEŻNA PRZESTRZEŃ REKREACYJNO-PLAŻOWA, w tym następujące elementy: a) REGULACJA NABRZEŻA. b) PLAŻE KOMPAKTOWE. 2) zadanie nr 2 - STWORZENIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE I REKREACYJNE PRZESTRZENI RECEPCYJNEJ NAD ZBIORNIKIEM KLIMKÓWKA W MIEJSCOWOŚCI KLIMKÓWKA, w tym następujące elementy: a) PARK ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, w skład którego wchodzą: - URZĄDZENIA ZABAWOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. - WĘZEŁ SANITARNO-GOSPODARCZY. - MAŁA ARCHITEKTURA I ZIELEŃ URZĄDZONA: NISKA, ŚREDNIA I WYSOKA. - ZADASZENIA PRZECIWSŁONECZNE I PRZECIWDESZCZOWE. - OGRODZENIE. b) OBSZAR REKREACJI ZORGANIZOWANEJ, w skład którego wchodzą: - BOISKO WIELOFUNKCYJNE. - WIATA REKREACYJNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ SANITARNĄ. - UPORZĄDKOWANIE TERENU REKREACJI ZORGANIZAOWANEJ. c) PRZYSTAŃ WODNA, w skład którego wchodzi: - TEREN WOKÓŁ ISTNIEJĄCEJ PRZYSTANI WODNEJ. d) INFRASTRUKTURA PARKINGOWA, w skład którego wchodzą: - MIEJSCA PARKINGOWE. - ZIELEŃ URZĄDZONA: NISKA, ŚREDNIA I MURAWOWA. e) UPORZĄDKOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, w skład którego wchodzą: - UKŁAD DRÓG WEWNĘTRZNYCH: DOJAZDOWYCH I TECHNICZNYCH. - UKŁAD ŚCIEŻEK I CHODNIKÓW SPACEROWYCH ŁĄCZĄCYCH POSZCZEGÓLNE ELEMENTY PROJEKTU. f) ZAOPATRZENIE W MEDIA NADBRZEŻNEJ PRZESTRZENI REKREACYJNO-PLAŻOWEJ, w skład którego wchodzą: - WEWNĘTRZNA SIEĆ WODOCIĄGOWA. - WEWNĘTRZNA SIEĆ KANALIZACYJNA. - POZOSTAŁE ELEMENTY INFRASTRUKTURY. 3) zadanie nr 3 - SIEĆ WODOCIĄGOWA. 4) zadanie nr 4. - SIEĆ KANALIZACYJNA. 5) zadanie nr 5 - ŚCIEŻKA REKREACYJNO - PRZYRODNICZA. Nazwy zadań i elementów, o których mowa powyżej, odpowiadają nazwom grup funkcjonalno-przestrzennym zawartym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, wchodzącym w skład Części III niniejszej SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ. 4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: Kod CPV Opis 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 71222200-2 Usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich 71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków 71300000-1 Usługi inżynieryjne 71313400-9 Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne 71313410-2 Ocena ryzyka i zagrożeń dla projektu budowlanego 71313420-5 Normy ekologiczne dla projektu budowlanego 71314000-2 Usługi energetyczne i podobne 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 44611500-1 Zbiorniki na wodę.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3, 71.22.20.00-0, 71.22.22.00-2, 71.22.30.00-7, 71.24.20.00-6, 71.24.40.00-0, 71.24.80.00-8, 71.25.10.00-2, 71.30.00.00-1, 71.31.34.00-9, 71.31.34.10-2, 71.31.34.20-5, 71.31.40.00-7, 44.61.15.00-1, 71.31.40.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 12.1 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn.zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać, między innymi następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; b) przytoczenie nazwy niniejszego postępowania; c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem; d) kwotę gwarancji/poręczenia; e) termin ważności gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż okres związania ofertą; f) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż,: (i) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; (ii) Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub (iii) Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub (iv) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. g) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołane i bezwarunkowe, w szczególności musi jasno opisywać warunki formalne konieczne do skutecznej realizacji uprawnień Beneficjenta z tytułu gwarancji/poręczenia; h) Gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Gorlice, Numer Konta - 18 8795 0005 2001 0019 3858 0002 Tytuł przelewy musi wskazywać nazwę postępowania w związku z którym wnoszone jest wadium tj.: Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia zbiornika Klimkówka - inwestycje w centra rekreacyjne Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć w oryginale dołączonym do oferty. 12.4.Termin wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 2) W wymienionym przypadku zaleca się dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę, ale nie jest to wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12.5.Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 12.6.Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Ofercie; 3) Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku, o którym mowa w punkcie 9.1.1), Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.2), zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: - co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu, w zakresie turystycznym, rekreacyjnym lub innym o podobnym charakterze, lecz zgodnym z zakresem niniejszego zamówienia, o wartości usługi nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • c) Warunek, o którym mowa w pkt 9.1.3), zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.; Specjalista nr 1 - Główny Projektant: Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia równoważne do powyższych, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku projektanta, w tym udział na stanowisku projektanta przy opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla co najmniej jednej inwestycji polegającej na zagospodarowania terenu w zakresie turystycznym i rekreacyjnym; 2)) Specjalista nr 2 - Projektant w specjalności sieciowej: Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku projektanta; w tym udział na stanowisku projektanta. 3)) Specjalista nr 3 - Projektant w specjalności drogowej: Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta w specjalności drogowej lub uprawnienia równoważne do powyższych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku na stanowisku projektanta. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010, nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006, nr 83, poz. 578 ze zm.). Dopuszcza się uprawnienia równoważne - dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.). Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert. Wymagany okres 2-letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres dwóch lat pracy w charakterze projektanta. Dane te powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w załączniku nr 5 do oferty Wykonawcy, dlatego wymaga się podania dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia robót, którymi kierował dany specjalista. Wszystkie wymienione powyżej, osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek, o którym mowa w pkt 9.1.3), zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.; 1)) Specjalista nr 1 - Główny Projektant: Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia równoważne do powyższych, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku projektanta, w tym udział na stanowisku projektanta przy opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla co najmniej jednej inwestycji polegającej na zagospodarowania terenu w zakresie turystycznym i rekreacyjnym; 2)) Specjalista nr 2 - Projektant w specjalności sieciowej: Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku projektanta; w tym udział na stanowisku projektanta. 3)) Specjalista nr 3 - Projektant w specjalności drogowej: Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta w specjalności drogowej lub uprawnienia równoważne do powyższych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku na stanowisku projektanta. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010, nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006, nr 83, poz. 578 ze zm.). Dopuszcza się uprawnienia równoważne - dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.). Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert. Wymagany okres 2-letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres dwóch lat pracy w charakterze projektanta. Dane te powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w załączniku nr 5 do oferty Wykonawcy, dlatego wymaga się podania dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia robót, którymi kierował dany specjalista. Wszystkie wymienione powyżej, osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW b) Dokument potwierdzający wniesienie wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 - 11. 2. Zmiana może obejmować: a) pominięcie jakiejkolwiek części usług (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim) b) zmiany w kolejności i terminach wykonywania poszczególnych usług; c) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania usług innym zakresem usług przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji umowy; d) zmiany zadań inwestycyjnych, dla których Wykonawca zobowiązany jest w terminie realizacji zamówienia uzyskać pozwolenia na budowę, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie może dotyczyć więcej niż dwóch zadań; e) zmiany wynikające z działania organów administracji lub innych podmiotów, związane z przekroczeniem obowiązujących terminów wydania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; f) konieczność wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej wynikającej z decyzji podmiotów trzecich, w tym zamian podyktowanych nieprzewidywalnymi na etapie opracowywania koncepcji okolicznościami; g) w przypadku wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego, h) w wypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy. 3. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: a) Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji umowy lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego, b) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji umowy, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji umowy lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika z decyzji krajowych lub zagranicznych instytucji, ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 3, wraz z tą propozycją przedłoży: a) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, b) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie rzeczowym i szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz c) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 5. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie do 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 4. 6. W przypadku upływu terminu podanego w ust. 5, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 7. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 5-6. 8. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem. 9. Co do zasady, zmiana nie może powodować zmiany kwoty określonej § 4 ust. 1 przy przyjęciu, których w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy zostałaby wybrana inna oferta, aniżeli oferta Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 10. 10. Kwota, o której mowa w § 4 ust. 1, zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami polegającymi na pominięciu części usług objętych przedmiotem Umowy, w ten sposób, że zostanie zmniejszona o wartość nie wykonanych usług ustaloną na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakończonego zawarciem niniejszej umowy. 11. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do Umowy - Aneksu. 12. Zmiany w treści umowy nie związane bezpośrednio z wykonaniem przedmiotu zamówienia takie jak np; zmiana danych adresowych, nazwisk osób w niej wymienionych, rachunków bankowych mogą być wprowadzone w każdym czasie bez obowiązku zachowania procedury określonej w ust. 3 i nast. 13. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1 - 12 jest nieważna

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropa.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733, Sekretariat, 2 piętro, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie dofinansowane ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 9. Pomoc Techniczna, Działanie9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

zagospodarowanie_klimkowki_II/CZ_I_SIWZ_IDW_projekt_GR_II_31_07_2015.doc

zagospodarowanie_klimkowki_II/CZ_II_SIWZ_Umowa_projek_GR_II_31_07_2015.doc

zagospodarowanie_klimkowki_II/PFU_Ropa_KLIMKOWKA_30_07_2015_end.pdf

 zagospodarowanie_klimkowki_II/ROPA__KLIMKOWKA_Zalaczniki_Graficzne.zip