Usługa udzielenia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.200.000,00 zł, z przeznaczeniem na: pokrycie deficytu powstałego w związku z finansowaniem inwestycji pn.: Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w zlewni rzeki Ropa.

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ropa.iap.pl


Ropa: Usługa udzielenia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.200.000,00 zł, z przeznaczeniem na: pokrycie deficytu powstałego w związku z finansowaniem inwestycji pn.: Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w zlewni rzeki Ropa. CPV - 66.11.30.00-5 - usługi udzielania kredytu
Numer ogłoszenia: 368648 - 2014; data zamieszczenia: 06.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa , Ropa 733, 38-312 Ropa, woj. małopolskie, tel. 018 3534014, 3534017, faks 018 3534017.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropa.iap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa udzielenia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.200.000,00 zł, z przeznaczeniem na: pokrycie deficytu powstałego w związku z finansowaniem inwestycji pn.: Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w zlewni rzeki Ropa. CPV - 66.11.30.00-5 - usługi udzielania kredytu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CPV - 66.11.30.00-5 - usługi udzielania kredytu. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu dla Gminy Ropa, o następującej charakterystyce: 1. Kredyt w kwocie: 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100). 2. Okres kredytowania: Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem kredytu do dnia 31.12.2014 r. na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego. Przewidywane uruchomienie kredytu - 20 listopada 2014 r. 3. Spłata kapitału w ratach miesięcznych do 30.12.2022 r. i tak; 1) 150.000,00 zł do dnia 31.12.2015 r. ( tj.12 rat po 12.500 zł) 2) 150.000,00 zł do dnia 31.12.2016 r. ( tj.12 rat po 12.500 zł) 3) 150.000,00 zł do dnia 31.12.2017 r. ( tj.12 rat po 12.500 zł) 4) 150.000,00 zł do dnia 31.12.2018 r. ( tj.12 rat po 12.500 zł) 5) 150.000,00 zł do dnia 31.12.2019 r. ( tj.12 rat po 12.500 zł) 6) 150.000,00 zł do dnia 31.12.2020 r. ( tj.12 rat po 12.500 zł) 7) 150.000,00 zł do dnia 31.12.2021 r. ( tj.12 rat po 12.500 zł) 8) 150.000,00 zł do dnia 30.12.2022 r. ( tj.12 rat po 12.500 zł) 4. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu. 5. Dopuszcza się możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji. 6. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. 7. W całym okresie kredytowania marża Kredytodawcy pozostaje na niezmienionym poziomie. 8. Przy naliczaniu odsetek za okres kredytowania stosuje się stawkę WIBOR 1M ogłaszaną dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres, za który nalicza się odsetki 9. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. 10. Załącznikiem do umowy będzie harmonogram spłat rat kapitałowych z uwzględnieniem każdego miesiąca obowiązywania umowy wraz z wyodrębnieniem kwoty określającej wysokość miesięcznej płatności Zamawiającego. 11. Dla potrzeb porównania i oceny ofert należy przyjąć notowanie wskaźnika WIBOR 1 M z dnia 30.10.2014 r. 12. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco. 13. Dla jednolitego sposobu obliczenia ceny i jednocześnie zagwarantowania porównywalności ofert, należy przyjąć terminy spłaty rat kredytowych na ostatni dzień każdego miesiąca, bez względu na to, czy terminy te przypadają na dni wolne od pracy (sobota, niedziela). Szczegółowe zasady spłaty rat kredytu zostaną określone w umowie podpisanej z wybranym Wykonawcą. W przypadku gdy gmina otrzyma zwrot podatku VAT, zastrzega się możliwość zmniejszenia kwoty kredytu o wartość otrzymanego zwrotu VAT..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2022.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków o których mowa powyżej dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dostarczonych dokumentach lub oświadczeniach
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków o których mowa powyżej dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dostarczonych dokumentach lub oświadczeniach
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków o których mowa powyżej dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dostarczonych dokumentach lub oświadczeniach
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków o których mowa powyżej dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dostarczonych dokumentach lub oświadczeniach
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków o których mowa powyżej dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dostarczonych dokumentach lub oświadczeniach

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie pełnomocnictwa do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, w przypadku ustanowienia pełnomocnika. 3. Projekt umowy kredytowej uwzględniający zapisy niniejszej SIWZ, w tym warunki ujęte w Rozdziale III i XVIII .

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego, na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego. 2. Terminy spłat kapitału i odsetek zgodnie z zapisami ujętymi w ROZDZIALE III niniejszej Specyfikacji. 3. Miesięczna płatność odsetek kredytowych odbywać się będzie na podstawie noty ( wyciągu ) bankowej zawierającej naliczenie odsetek przedstawionej najpóźniej do 25 każdego miesiąca. Za powyższą czynność Wykonawca nie będzie żądał dodatkowych opłat. Nie spłacone w terminie raty odsetkowe nie podlegają oprocentowaniu ani kapitalizacji. Skutki niezgodnej z umową realizacji płatności będą przedmiotem odrębnego uregulowania w umowie kredytowej lecz ich oprocentowanie nie powinno być wyższe niż odsetki ustawowe. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu, w przypadku poprawy sytuacji finansowej zamawiającego. O zamiarze wcześniejszej spłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę i zaproponuje ewentualne nowe terminy spłat pozostałego do spłacenia kapitału. Za powyższą czynność Wykonawca nie będzie żądał dodatkowych opłat lub prowizji. 5. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż wynikająca z umowy kredytowej lub odstąpienia od wykorzystania kwoty kredytu. Wykonawca z tego tytułu nie będzie żądał dodatkowych opłat lub prowizji, a Zamawiający zaproponuje nowe terminy spłaty. 7. W celu potwierdzenia wprowadzenia powyższych istotnych dla stron postanowień do treści zawieranej umowy Wykonawca, jako załącznik do składanej oferty, przedłoży wzór umowy umożliwiający późniejsze jej podpisanie. 8. W przypadku gdy Gmina otrzyma zwrot podatku VAT, zastrzega się możliwość zmniejszenia kwoty kredytu o wartość otrzymanego zwrotu VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropa.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733, woj. małopolskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2014 godzina 09:30, miejsce: Budynek Urzędu Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733, woj. małopolskie pokój nr 1 (sekretariat - II piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ_-_KREDYT_-_KANALIZACJA_-_2014_-_1.doc

UCHWALA_SO_X_426-2_27_14.doc

UCHWALA_SO_X_426-3_27_14.doc

RIO_-_PISMO.doc