2021

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Szanowni Państwo

Z uwagi na konieczność zapewnienia przez zamawiającego możliwości elektronicznej komunikacji pomiędzy zamawiającym a Wykonawcą w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, od dnia 1 stycznia 2021 r. wszystkie postępowania prowadzone będą na przygotowanym przez Urząd Zamówień Publicznych miniPortalu.

Jest to ogólnodostępne, bezpłatne i intuicyjne narzędzie do zapewnienia elektronicznej komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Tym samym cały proces zmierzający do składania ofert w postępowaniach, prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższe standardy bezpieczeństwa przekazu danych.

MiniPortal daje możliwość:

automatycznego generowania kluczy do szyfrowania i deszyfrowania ofert,

komunikacji między Zamawiającym i Wykonawcą,

bezpiecznego składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.