Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w ramach zadania pn.:/Stabilizacja osuwiska ...

 

Uwaga!!!

Proszę uwględnić wyjaśnienia do SIWZ

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/przetarg_osuwisko_zadziele/Wyjasnienia_do_SIWZ_-_BADANIA_GEOLOGICZNE_-_3556_-_2012.pdf

 

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ropa.iap.pl


Ropa: Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w ramach zadania pn.: /Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi nr 3556 w miejscowości Ropa w km 0+220 - 0+300/. CPV: 71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne
Numer ogłoszenia: 197592 - 2012; data zamieszczenia: 12.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa , Ropa 733, 38-312 Ropa, woj. małopolskie, tel. 018 3534014, 3534017, faks 018 3534017.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropa.iap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w ramach zadania pn.: /Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi nr 3556 w miejscowości Ropa w km 0+220 - 0+300/. CPV: 71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest - wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w ramach zadania /Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi nr 3556 w miejscowości Ropa w km 0+220 - 0+300/. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w formie dotacji celowej z budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk Żywiołowych w związku z tym przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie warunki postawione przez MSWiA w tym między innymi posiadać uzgodnienia Państwowego Instytutu Geologicznego oraz opinię Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań Projektu -Osłona Przeciwosuwiskowa - w Krakowie. 1. Zamawiający zleca opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w miejscu występowania czynnego osuwiska - szczegóły w karcie rejestracyjnej osuwiska Nr 12-05-082-wr1 wraz z opinią WZNRP -Osłona Przeciwosuwiskowa - Załącznik 8 do SIWZ. 2. Kody i nazwy zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: Główny przedmiot zamówienia: 71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej terenu w skali 1:500 zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, z klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej. Aktualizacja treści mapy zasadniczej musi dotyczyć nakładek tematycznych S+U+W+E (sytuacja, uzbrojenie, wysokość, ewidencja), 2) Opracowanie projektu prac geologicznych dla stabilizacji osuwiska zlokalizowanego w miejscowości Ropa, gmina Ropa wraz z określeniem w dokumentacji sposobu zabezpieczenia osuwiska. 3) Wykonanie co najmniej: a) 5 otworów głębokich z pełnym rdzeniowaniem do głębokości około 12m- ale nie mniej niż 3 m poniżej napotkanej powierzchni poślizgu, b) badań laboratoryjnych pobranych prób gruntu celem określenia parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw, Zakres badań: Wiercenia i ewentualnie sondowania Prace terenowe podczas wierceń: - klasyfikacja i opis przewiercanych warstw, - obserwacje przejawów wody gruntowej - pobór próbek gruntu ( co najmniej jedna z wydzielonej warstwy) - pobór próbki wody gruntowej, - badania makroskopowe gruntów polegające na określeniu rodzaju, barwy, stanu, wilgotności gruntu oraz zawartości CaCO3, - stopień plastyczności (grunty spoiste)i/lub stopień zagęszczenia (grunty sypkie) Badania laboratoryjne: - wilgotność naturalna, - gęstość objętościowa, - granice konsystencji, - stopień plastyczności, - (wskaźnik plastyczności), - parametry wytrzymałościowe gruntu (kąt tarcia wewnętrznego, spójność), - oznaczenie części organicznych, - badania granulometryczne (metoda sitowa i areometryczna), c) przeprowadzenie obliczeń stateczności stoku przedmiotowego osuwiska. d) kartowanie geologiczno - inżynierskie terenu objętego badaniem. 4) Uzyskanie opinii Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Projektu -Osłona Przciwosuwiskowa. 5) Uzyskanie opinii Państwowego Instytutu Geologicznego Oddział Karpacki w Krakowie dotyczącej dokumentacji geologicznej. 6) Uzyskanie decyzji Starosty Gorlickiego zatwierdzającej dokumentację geologiczną. 7) Opracowanie dokumentacji geologicznej musi spełniać wymogi określone w: a) ustawie Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981 ze, zm.), b) rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty robót geologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696), Strona 4 z 24 c) rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1714), d) wymaganiach wniosku o dofinansowanie w ramach programu Osłona przeciwosuwiskowa. 4. Opracowanie dokumentacji w 6 egzemplarzach, w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf (1 komplet) w formacie word opisy, opracowania (1 komplet). W każdym komplecie winny znajdować się oryginalne pieczątki i podpisy projektantów, rzeczoznawców związanych z projektem. 5. Dokumentacja geologiczno-inżynierska obejmująca przedmiot zamówienia musi być wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geologiczne i górnicze, rozporządzeniem Ministra Środowiska, wymaganiami wniosku o dofinansowanie w ramach programu Osłona przeciwosuwiskowa, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 6. Zaleca się, aby Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia dokonali wizji lokalnej w terenie, celem dokonania prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. 7. Dokumentacja będąca przedmiotem niniejszego zamówienia będzie jednocześnie opisem przedmiotu zamówienia dla opracowania dokumentacji technicznej robót stabilizacyjnych, w związku z tym Wykonawca wykona dokumentację zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), a w szczególności z art. 29 ustawy. 8. W wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych ze względów technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych Zamawiający dopuszcza wskazanie na znak towarowy, patent lub pochodzenie proponowanych w dokumentacji materiałów i urządzeń. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany umieścić dopisek: /dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych/ oraz podać kryteria równoważności. 9. W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamawiający żąda wskazania w ofercie tych części. 10. Postanowienia Zamawiającego: 1) Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę z wynagrodzeniem ryczałtowym. 2) Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wypłacone jednorazowo..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.33.20.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony i podpisany formularz oferty - Załącznik Nr 1. b) Zaakceptowany wzór umowy - Załącznik Nr 7.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności. 2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 2.1. Zmiany terminu realizacji zadania: a) konieczności zlecenia zamówień dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych; b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; d) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy; e) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac (np. długotrwałe opady deszczu.); f) Konieczność zmiany terminu realizacji zadania z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 2.2. Zmian osobowych: a) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ b) zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych; c) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca, d) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście. 2.3. Pozostałych zmian: a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia); b) W przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu. c) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji; d) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy; e) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z Wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. f) zmiana nazwy zadania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropa.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733, woj. małopolskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.06.2012 godzina 08:30, miejsce: Budynek Urzędu Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733, woj. małopolskie pokój nr 1 (sekretariat - II piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/przetarg_osuwisko_zadziele/SIWZ_-_Dokumentacja_geologiczno_-_inzynierska_-_droga_3556_w_Ropie_-_2012_-_do_publikacji_(2).doc

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/przetarg_osuwisko_zadziele/karta_osuwiska.pdf