Sport

Wyniki  konkursu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu w roku 2019

Załącznik

do zarządzenia nr 23/19

  Wójta Gminy Ropa z dnia 8 marca 2019 roku

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Gminy Ropa w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu w roku 2019.

 

l.p.

Nazwa oferenta

Nazwa projektu

Opis przedsięwzięcia

Całkowity koszt projektu przed aktualizacją oferty

Przyznana kwota dotacji

1.

Klub Sportowy Ropa

„Zdrowo – z piłką nożną na sportowo”

Prowadzenie treningów i rozgrywek w piłce nożnej

49000,00

39000,00

 

2.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TYTAN”

 

„Krzewienie, propagowanie aktywności sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przez organizację zajęć sportowych”

Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży (m.in. piłka nożna, piłka ręczna, badmington, lekkoatletyka), turnieje sportowe.

38700,00

15000,00

 

3.

Beskidzka Akademia Piłkarska

„Realizacja szkolenia sportowego wśród najmłodszych mieszkańców gminy Ropa”

Zajęcia sportowe w piłce nożnej dla dzieci.

39000,00

8000,00

 

4.

Stowarzyszenie Pogranicza

„Kreujmy sportową aktywność od najmłodszych lat”

Zajęcia sportowe w piłce siatkowej dla kobiet i dzieci.

30000,00

8000,00

 

 

Wyniki  konkursu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu w roku 2018

Załącznik

do zarządzenia nr 235/18

Wójta Gminy Ropa z dnia 5 kwietnia 2018 roku

  1. Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Gminy Ropa w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu w roku 2018

l.p.

Nazwa oferenta

Nazwa projektu

Opis przedsięwzięcia

Całkowity koszt projektu przed aktualizacją oferty

Przyznana kwota dotacji

1.

Klub Sportowy Ropa

„Zdrowo – z piłką nożną na sportowo”

Prowadzenie treningów i rozgrywek w piłce nożnej

37000,00

33000,00

 

2.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TYTAN”

 

„Krzewienie, propagowanie aktywności sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przez organizację zajęć sportowych”

Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży (m.in. piłka nożna, piłka ręczna, badmington, lekkoatletyka), turnieje sportowe.

35400,00

20000,00

 

3.

Beskidzka Akademia Piłkarska

„Aktywizacja piłkarska dzieci w wieku od 4 do 13 lat”

Zajęcia sportowe w piłce nożnej dla dzieci.

36000,00

10000,00

 

4.

Stowarzyszenie Pogranicza

„Kreujmy sportową aktywność od najmłodszych lat”

Zajęcia sportowe w piłce siatkowej dla kobiet i dzieci.

36700,00

7000,00

 

 

2. Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym nie udziela się dotacji z budżetu Gminy Ropa w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu w roku 2018

l.p.

Nazwa oferenta

Nazwa projektu

Opis przedsięwzięcia

Całkowity koszt projektu przed aktualizacją oferty

Przyznana kwota dotacji

1.

Fundacja Akademia GOAL

Funkcjonowanie Akademii Goal w Ropie

Zajęcia sportowe w piłce nożnej dla dzieci.

31400,00

0,00

 

 

Wyniki  konkursu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu w roku 2017

Załącznik

do zarządzenia nr 171/17

Wójta Gminy Ropa z dnia 3 marca 2017 roku

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Gminy Ropa w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu w roku 2017

 

l.p.

Nazwa oferenta

Nazwa projektu

Całkowity koszt projektu

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1.

Klub Sportowy Ropa

„Zdrowo – z piłką nożną na sportowo”;

35200,00

35000,00

32000,00

2.

Stowarzyszenie Pogranicza

„Prowadzenie otwartych zajęć z zakresu MINISIATKÓWKI dla dzieci oraz Siatkówki Kobiet”

10500,00

10000,00

5000,00

3.

Beskidzka Akademia Piłkarska

 

„Aktywizacja piłkarska dzieci w wieku od 4 do 13 lat”

 

28400,00

25100,00

6000,00

4.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TYTAN”

 

„Krzewienie, propagowanie aktywności sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przez organizację zajęć sportowych”

27200,00

25400,00

19000,00

5.

Fundacja AKADEMIA GOAL

„Funkcjonowanie Akademii Goal w Ropie”

24900,00

18500,00

6000,00

 

Wyniki II konkursu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu w roku 2016

Załącznik do zarządzenia nr 94105/16 Wójta Gminy Ropa z dnia 26 kwietnia 2016 roku

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Gminy Ropa w ramach otwartego II konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu w roku 2016

l.p.

Nazwa oferenta

Nazwa projektu

Całkowity koszt projektu

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1.

Klub Sportowy Ropa

„Młodzi żyją zdrowo bo sportowo”

11600,00

11600,00

7300,00

2.

Stowarzyszenie Pogranicza

„Prowadzenie otwartych zajęć z zakresu MINISIATKÓWKI dla dzieci oraz Siatkówki Kobiet”

5700,00

5000,00

4200,00

3.

Beskidzka Akademia Piłkarska

„Aktywizacja piłkarska dzieci w wieku od 4 do 12 lat”

 

22170,00

20000,00

8500,00

 

 


Wyniki konkursu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu w roku 2016

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 94/16 Wójta Gminy Ropa z dnia 7 marca 2016 roku

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Gminy Ropa w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu w roku 2016

l.p.

Nazwa oferenta

Nazwa projektu

Całkowity koszt projektu w 2013 r.

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1.

Klub Sportowy Ropa

„Zdrowo – z piłką nożną na sportowo”

38000,00

35000,00

25000,00

2.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Tytan”

Krzewienie, propagowanie aktywności sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przez organizację zajęć sportowych

32600,00

30000,00

20000,00

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 94/16 Wójta Gminy Ropa z dnia 7 marca 2016 roku

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym nie udziela się dotacji z budżetu Gminy Ropa w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu w roku 2016:

l.p.

Nazwa oferenta

nazwa projektu

Podstawa

 

1.

Beskidzka Akademia Piłkarska

Aktywizacja piłkarska dzieci w wieku od 4 do 12 lat połączona z integracją międzypokoleniową

Zadeklarowanie przez Podmiot wnioskujący braku możliwości realizacji zadania w przypadku otrzymania kwoty mniejszej niż wnioskowana, koszty niekwalifikowane w ofercie.

 

Nabór wniosków na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu w gminie Ropa w 2016r.

Wójt Gminy Ropa informuje o naborze wniosków na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu w gminie Ropa w 2016r.

I. Przedmiot zgłaszanych projektów:
1. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie wnioskodawcy w zakresie projektu o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:
1) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu, w tym realizacji programów szkolenia sportowego
2) udziału klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu;
3) utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych klubu służących uprawianiu sportu;
4) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu
5) organizacji imprez sportowych
6) opłaty statutowych, w tym startowych i delegacji sędziowskich.

2. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego w zakresie:
1)poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,
2)zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe.

3. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:
1) transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
2) zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
3) zobowiązania tego klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
4) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielanie dotacji,
5) wypłaty stypendiów sportowych.

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotację w ramach ogłoszonego naboru projektów
1) Na realizację projektów, o których mowa w pkt. I, Gmina Ropa przeznacza kwotę 65 000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2) Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu Gminy Ropa, będzie przekazanie beneficjentowi środków na poczet poniesienia kosztów projektu.

III. Termin realizacji projektu
Dofinansowanie obejmuje projekty realizowane w okresie od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji do 31 grudnia 2015 roku.

IV. Termin i sposób składania oferty:
Oferty należy składać zgodnie z Uchwałą nr V/36/11 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Ropa, na formularzu wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, do pobrania w Biurze Rady Gminy Ropa.

Termin składania ofert upływa 26 lutego 2016r. do godziny 15.00

 


Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Gminy Ropa w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu w roku 2015

l.p.

Nazwa oferenta

Nazwa projektu

Całkowity koszt projektu w 2015 r.

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1.

Klub Sportowy Ropa

„Zdrowo – z piłką nożną na sportowo”

30500,00

30000,00

30000,00

2.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Tytan”

Krzewienie, propagowanie aktywności sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przez organizację zajęć sportowych

22200,00

22000,00

22000,00

3.

Stowarzyszenie Pogranicza

Prowadzenie otwartych zajęć z zakresu Minisiatkówki oraz przygotowanie kobiecych drużyn do startu w IV lidze Piłki Siatkowej Kobiet

8800,00

8000,00

8000,00

 

 


                                                  

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Ropa o naborze wniosków na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu w gminie Ropa w 2015r.


I. Przedmiot zgłaszanych projektów:
1. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie wnioskodawcy w zakresie projektu o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:
1) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu, w tym realizacji programów szkolenia sportowego
2) udziału klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu;
3) utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych klubu służących uprawianiu sportu;
4) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu
5) organizacji imprez sportowych
6) opłaty statutowych, w tym startowych i delegacji sędziowskich.

2. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego w zakresie:
1)poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,
2)zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe.

3. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:
1)transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
2)zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
3)zobowiązania tego klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
4)koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielanie dotacji,
5)wypłaty stypendiów sportowych.

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotację w ramach ogłoszonego naboru projektów
1) Na realizację projektów, o których mowa w pkt. I, Gmina Ropa przeznacza kwotę 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
2) Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu Gminy Ropa, będzie przekazanie beneficjentowi środków na poczet poniesienia kosztów projektu.

III. Termin realizacji projektu
Dofinansowanie obejmuje projekty realizowane w okresie od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji do 31 grudnia 2015 roku.

IV. Termin i sposób składania oferty:
Oferty należy składać zgodnie z Uchwałą nr V/36/11 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Ropa, na formularzu wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, do pobrania w Biurze Rady Gminy Ropa.

Termin składania ofert upływa 26 stycznia 2015r. do godziny 15.00

 

 


Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Gminy Ropa w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu w roku 2014

l.p.

Nazwa oferenta

Nazwa projektu

Przyznana kwota dotacji

1.

Klub Sportowy Ropa

„Zdrowo – z piłką nożną na sportowo”

29000,00

2.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Tytan”

Krzewienie, propagowanie aktywności sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przez organizację zajęć sportowych

13000,00

3.

Klub Sportowy Łosie

Prowadzenie rozgrywek sportowych w Lidze Piłki Nożnej oraz aktywne spędzanie wolnego czasu

9000,00

4.

Stowarzyszenie Pogranicza

Prowadzenie rozgrywek sportowych w IV Lidze Piłki Siatkowej Kobiet oraz prowadzenie otwartych zajęć z zakresu MINISIATKÓWKI

9000,00

 

 


Konkurs ofert 2014 

Wójt Gminy Ropa informuje o naborze wniosków na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu w gminie Ropa w 2014r.

I. Przedmiot zgłaszanych projektów
1. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie wnioskodawcy w zakresie projektu o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:
1) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu, w tym realizacji programów szkolenia sportowego
2) udziału klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu;
3) utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych klubu służących uprawianiu sportu;
4) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu
5) organizacji imprez sportowych
6) opłaty statutowych, w tym startowych i delegacji sędziowskich.

2. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego w zakresie:
1)poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,
2)zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe.

3. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:
1)transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
2)zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
3)zobowiązania tego klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
4)koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielanie dotacji,
5)wypłaty stypendiów sportowych.

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotację w ramach ogłoszonego naboru projektów
1) Na realizację projektów, o których mowa w pkt. I, Gmina Ropa przeznacza kwotę 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
2) Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu Gminy Ropa, będzie przekazanie beneficjentowi środków na poczet poniesienia kosztów projektu.

III. Termin realizacji projektu
Dofinansowanie obejmuje projekty realizowane w okresie od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji do 31 grudnia 2014 roku.

IV. Termin i sposób składania oferty:
Oferty należy składać zgodnie z Uchwałą nr V/36/11 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Ropa, na formularzu wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, do pobrania w Biurze Rady Gminy Ropa.

Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2014r.


Konkurs ofert 2013 
 

Wyniki konkursu

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Ropa o naborze wniosków na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu w gminie Ropa w 2013r.


I. Przedmiot zgłaszanych projektów
1. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie wnioskodawcy w zakresie projektu o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:
1) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu, w tym realizacji programów szkolenia sportowego
2) udziału klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu;
3) utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych klubu służących uprawianiu sportu;
4) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu
5) organizacji imprez sportowych
6) opłaty statutowych, w tym startowych i delegacji sędziowskich.

2. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego w zakresie:
1)poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,
2)zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe.

3. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:
1)transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
2)zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
3)zobowiązania tego klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
4)koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielanie dotacji,
5)wypłaty stypendiów sportowych.

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotację w ramach ogłoszonego naboru projektów
1) Na realizację projektów, o których mowa w pkt. I, Gmina Ropa przeznacza kwotę 55 000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2) Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu Gminy Ropa, będzie przekazanie beneficjentowi środków na poczet poniesienia kosztów projektu.

III. Termin realizacji projektu
Dofinansowanie obejmuje projekty realizowane w okresie od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji do 31 grudnia 2013 roku.

IV. Termin i sposób składania oferty:
Oferty należy składać zgodnie z Uchwałą nr V/36/11 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Ropa, na formularzu wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, do pobrania w Biurze Rady Gminy Ropa.

Termin składania ofert upływa 18 stycznia 2013r.

 


 

„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”

Wystartowały zapisy do XII Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” – zwycięzcy w nagrodę wyjadą w niezwykłą podróż na mecz Mistrzów Euro 2012!

Ruszyły zapisy do XII Turnieju Piłki Nożnej Z podwórka na stadion
o Puchar Tymbarku, czyli Mistrzostw chłopców i dziewcząt w kategorii U-10. Zwycięzcy tegorocznej edycji rozgrywek otrzymają niezwykłą nagrodę w postaci wyjazdu na mecz Mistrzów Europy, wyłonionych podczas zawodów, które rozegrane zostaną w Polsce i na Ukrainie.

Szczegóły w załączniku
 


 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 wyniki konkursu ofert na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu w gminie Ropa w 2012


Nabór wniosków na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu w gminie Ropa w 2012r.

Konkurs ofert 2012

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Ropa o naborze wniosków na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu w gminie Ropa w 2012r.


I. Przedmiot zgłaszanych projektów
1. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie wnioskodawcy w zakresie projektu o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:
1) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu, w tym realizacji programów szkolenia sportowego
2) udziału klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu;
3) utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych klubu służących uprawianiu sportu;
4) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu
5) organizacji imprez sportowych
6) opłaty statutowych, w tym startowych i delegacji sędziowskich.

2. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego w zakresie:
1)poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,
2)zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe.

3. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:
1)transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
2)zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
3)zobowiązania tego klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
4)koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielanie dotacji,
5)wypłaty stypendiów sportowych.

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotację w ramach ogłoszonego naboru projektów
1) Na realizację projektów, o których mowa w pkt. I, Gmina Ropa przeznacza kwotę 55 000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2) Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu Gminy Ropa, będzie przekazanie beneficjentowi środków na poczet poniesienia kosztów projektu.

III. Termin realizacji projektu
Dofinansowanie obejmuje projekty realizowane w okresie od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji do 31 grudnia 2012 roku.

IV. Termin i sposób składania oferty:
Oferty należy składać zgodnie z Uchwałą nr V/36/11 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Ropa, na formularzu wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, do pobrania w Biurze Rady Gminy Ropa.

Termin składania ofert upływa 17 stycznia 2012r.


Organizacje sportowe działające na terenie gminy Ropa

Organizacje pozarządowe oraz placówki oświatowe są głównym organizatorem zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy.


Klub Sportowy Ropa 38-312 Ropa 733 tel. 018 3534334 kom 608 472 623


Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TYTAN” przy Gimnazjum w Ropie 38-312 Ropa tel. 018 3534171


Klub Sportowy Łosie 38-312 Ropa, Łosie 36 tel. 509714388 
 


Organizacje pozarządowe oraz placówki oświatowe są głównym organizatorem zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy.

Realizują następujące cele zapisane w strategii rozwoju gminy:

·      Upowszechnianie    sportu  masowego wśród   młodzieży   i   dorosłych   mieszkańców   gminy  przez organizowanie zawodów, imprez lokalnych i regionalnych;

·      Uaktywnienie i rozszerzenie działalności organizacji sportowych i upowszechnienie dostępności obiektów sportowych na terenie gminy dla wszystkich chętnych mieszkańców.

  

 


 

Samorząd Gminy w 2010 r. zrealizował projekt dotyczący modernizacji infrastruktury sportowej w gminie pn. „Budowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno-sportowej w miejscowości Ropa”. Realizacja projektu była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Przedmiotem projektu była realizacja kompleksowych działań w zakresie infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w gminie Ropa. Zakres przedsięwzięcia obejmował budowę placu zabaw, sceny widowiskowej oraz modernizację boiska sportowego. Dla całego terenu pełniącego funkcje rekreacyjne, sportowe i kulturalne została zrealizowana budowa ogrodzenia. Celem głównym projektu było podniesienie poziomu jakości infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno – sportowej w miejscowości Ropa. W wyniku poprawy dostępu do nowoczesnej infrastruktury nastąpiło zaspokojenie potrzeb i aspiracji społecznych mieszkańców oraz poprawa wykorzystania i estetyki przestrzeni w miejscowości Ropa. Zakres rzeczowy projektu w zakresie infrastruktury sportowej obejmował   zagospodarowanie istniejącego stadionu sportowego: zakres planowanych prac obejmuje ogrodzenie stadionu, budowę trybun, budowę zadaszenia dla drużyn piłkarskich oraz budowę boiska wielofunkcyjnego, o powierzchni 800 m2 do gry w: piłkę ręczną koszykówkę, tenisa ziemnego, siatkówkę. Łączna powierzchnia zagospodarowanego obszaru to 2,13 ha. Infrastruktura społeczna przewidziana do realizacji jest ogólnodostępna dla wszystkich osób zainteresowanych korzystaniem, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.