2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie nr 767015-N-2020 z dnia 15.12.2020 r. „ZAGOSPODAROWANIE ZBIORNIKA KLIMKÓWKA – ustabilizowanie żwirem rzecznym podłoża w rejonie kąpielisk”

Ogłoszenie nr 512620-N-2020 z dnia 2020-03-13 r.

„Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na Ośrodek Działań Twórczych „Hyblówka” w miejscowości Ropa” w ramach projektu pn. „Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim.” UWAGA!!!!! PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z ODPOWIDZIAMI NA PYTANIA I UWZGLĘDNIENIE ICH W SKŁADANYCH OFERTACH

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWNIEŃ W GMINIE ROPA NA 2020r.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem dostępnym w załączniku poniżej.

Ogłoszenie nr 525521-N-2020 z dnia 2020-03-20 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Ropa: „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka – Etap II."

Ogłoszenie nr 525521-N-2020 z dnia 2020-03-20 r. Gmina Ropa: „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka – Etap II." OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane UWAGA!!!!! Proszę o zapoznanie się z odpowiedziami na zadane pytania oraz uwzględnienie ich w ofertach wyjaśnienia znajdują się również w pliku na dole strony

Zawiadomienie o wyborze oferty: Roboty budowlane Gmina Ropa: „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka – Etap II."

Zawiadomienie o wyborze oferty: Roboty budowlane Gmina Ropa: „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka – Etap II."

Ogłoszenie o zamówieniu nr 545937-N-2020 z dnia 2020-06-01 r.

REMONT I PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PO BYŁYM DOMU KULTURY I TURYSTYKI W KLIMKÓWCE W RAMACH PROGRAMU „ROZWÓJ USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA ZIEMI GORLICKIEJ POPRZEZ STWORZENIE PLACÓWEK DZIENNEJ OPIEKI DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH I CENTRÓW WSPARCIA DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH W UŚCIU GORLICKIM I KLIMKÓWCE”.

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na Ośrodek Działań Twórczych „Hyblówka" w miejscowości Ropa" w ramach projektu pn. ,,Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem - ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim"

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT - Inspektor Nadzoru - Hyblówka

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem dostępnym w załączniku poniżej.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Remont Domu Kultury w Klimkówce - 2020

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem dostępnym w załączniku poniżej.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania konkurencyjnego pn. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na Ośrodek Działań Twórczych „Hyblówka” w miejscowości Ropa” w ramach projektu pn. „Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „REMONT I PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PO BYŁYM DOMU KULTURY I TURYSTYKI W KLIMKÓWCE W RAMACH PROGRAMU „ROZWÓJ USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA ZIEMI GORLICKIEJ POPRZEZ STWORZENIE PLACÓWEK DZIENNEJ OPIEKI DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH I CENTRÓW WSPARCIA DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH W UŚCIU GORLICKIM I KLIMKÓWCE”.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Ogłoszenie nr 601157-N-2020 z dnia 2020-10-22 r.

Ogłoszenie nr 601157-N-2020 z dnia 2020-10-22 r. Gmina Ropa: Nabycie wyposażenia i sprzętu ratowniczego w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Łosie - lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - „Usługi cateringowe - przygotowanie i dostawa posiłków do placówki dziennej opieki nad seniorami w Klimkówce”

Ogłoszenie nr 601720-N-2020 z dnia 2020-10-23 r. Gmina Ropa: „Usługi cateringowe - przygotowanie i dostawa posiłków do placówki dziennej opieki nad seniorami w Klimkówce”

Załączniki