Rachunki bankowe

INFORMACJA O NUMERACH RACHUNKÓW BANKOWYCH- GMINA ROPA

Urząd Gminy w Ropie i gminne jednostki budżetowe są obsługiwane przez Bank Spółdzielczy w Gorlicach (Filia w Ropie)


Nr podstawowych rachunków bankowych:


61 8795 0005 2001 0019 3858 0004  - DOCHODY - opłaty skarbowe z tytułu m.in. zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych, wpływy z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z tytułu dochodów majątkowych tj. wieczyste użytkowanie gruntów gminy, dzierżawy,  oraz innych wpłat, z tytułu opłaty skarbowej, wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych i z tytułu opłat lokalnych w tym  z tytułu opłaty od zagospodarowania odpadów komunalnych (UWAGA! jest to rachunek ogólny dla dochodów jednakże decyzje wymiarowe (podatki i opłaty) zawierają indywidualne numery rachunków bankowych przypisanych do każdego podatnika)


18 8795 0005 2001 0019 3858 0002 – wpłaty Wadium