Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 2018

Wójt Gminy Ropa zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ropa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018”.

Konsultując projekt programu, w oparciu o który możliwa jest coroczna współpraca, chcemy poznać Państwa opinie, ale przede wszystkim zaproponowane przez Państwa pomysły, wskazówki, uwagi czy też nowe formy działania tak, aby Program współpracy w roku 2018 w jeszcze szerszym stopniu odpowiadał Państwa oczekiwaniom.

Działając w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, ze zm.) oraz uchwały Nr II/9/10 Rady Gminy Ropa z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” przedstawiam do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia: „Programu współpracy Gminy Ropa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018”.

Wszelkie uwagi i propozycje do projektu uchwały należy zgłaszać za pomocą formularza w nieprzekraczalnym terminie do 24 listopada 2017 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) pocztą, faksem lub mailem na adres:

Urząd Gminy Ropa
38-312 Ropa
Fax: 183534017
e-mail: tomaszzajac@ropa.iap.pl
z dopiskiem:

„KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY”

 


Ogłoszenie o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Gminy Ropa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Wójt Gminy Ropa informuje, że w wyniku ogłoszonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Gminy Ropa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, w wyznaczonym terminie konsultacji, tj. do 24 listopada 2017r. nie wpłynęły żadne uwagi lub propozycje podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach.

Program wspópracy na 2018 r.