Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa

 

 

UWAGA !!!!!

PROSZĘ UWZGLĘDNIĆ NIZEJ ZAMIESZCZONĄ ODPOWIEDŹ

Ropa, dnia 13.05.2013 roku

 

              GMINA ROPA

(oznaczenie Zamawiającego)

 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZPD.271.3.2013

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

 

Na wykonanie zadania pn.:

Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa.    CPV 45233142-6;  45221100-3

 

WYJAŚNIENIE

treści SIWZ

 

Wójt Gminy Ropa, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa.   CPV 45233142-6;
45221100-3

 

Pytanie NR 1

Przedmiar i specyfikacja zakładają w nawierzchni warstwę wiążącą AC22W 50/70 – nie AC22P; zgodnie z obowiązującymi WT-2 2010 nie przewidziano stosowania mieszanek o uziarnieniu 22 do w-wy wiążącej dla KR1.

W tym przypadku czy zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki AC16W 50/70 do wykonania tej warstwy ?

 

Odpowiedź NR 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie warstwy wiążącej z mieszanki AC16W 50/70 spełniającej założenia przywołanych WT-2 2010 Mieszanki mineralno - asfaltowe. Wymagania techniczne.

 

Pytanie NR 2

Specyfikacja zakłada zastosowanie asfaltu D70/100 do warstwy ścieralnej. Zasadniczo w naszych warunkach temperaturowych praktycznie nie stosujemy takiego asfaltu.

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie asfaltu D50/70  do warstwy ścieralnej ?

 

Odpowiedź NR 2

Zamawiający dopuszcza zastosowanie do warstwy ścieralnej lepiszcza asfaltowego D50/70.

 

Pytanie NR 3

Proszę o jednoznaczne określenie sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego przepustów z blach stalowych spiralnie karbowanych. Wg specyfikacji technicznej wystarczy wykonać warstwę cynku
gr. 60 µm natomiast wg przedmiaru robót należy wykonać warstwę cynku oraz dodatkowo dwustronnie powłokę polimerową o gr. min. 250 µm.

 

Odpowiedź NR 3

Należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne przepustu z blach falistych warstwą cynku o grubości 42µm zgodnie z normą PN-EN 10346 oraz dodatkowo dwustronnie powłoką polimerową o gr. min. 250µm zgodnie z PN-EN 10169-1

 

Wójt Gminy Ropa

     Jan Morańda

 

 

Ropa, dnia 09.05.2013 roku

 

                Gmina Ropa

(oznaczenie Zamawiającego)

 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZPD.271.3.2013

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

 

Na wykonanie zadania pn.:

Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa.    CPV 45233142-6;  45221100-3

 

WYJAŚNIENIE

treści SIWZ

 

Wójt Gminy Ropa, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa.   CPV 45233142-6;
45221100-3

 

Pytanie

 

W zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Ropa ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.:

 Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa.    CPV 45233142-6;  45221100-3 zamieszczone zostały dwa przedmiary robót dla zadania nr 3 pn.:
Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 3503 (Górnikówka) w miejscowości Ropa,
w km 0+050.

1.     „PRZEDMIAR – KOSZTORYS OFERTOWY – 3503 Górnikówka – POTOK”.

2.     „PRZEDMIAR – KOSZTORYS OFERTOWY – 3503 Górnikówka – PRZEPUST”

 

W przedmiarze robót dotyczącym odbudowy PRZEPUSTU, w dziale ODBUDOWA ROWU, pozycje od nr 34 do nr 49 są identyczne jak w przedmiarze robót dotyczącym POTOKU (od poz. 1 do poz.16).

Czy w związku z powyższym w kosztorysie ofertowym należy skalkulować wszystkie pozycje wykazane w obydwu przedmiarach, czy też pominąć pozycje zawarte w przedmiarze robót dotyczącym POTOKU a wycenić jedynie pozycje zawarte w części: „PRZEDMIAR – KOSZTORYS OFERTOWY – 3503 Górnikówka – PRZEPUST”

 

Odpowiedź

 

Załącznik do SIWZ pod nazwą „PRZEDMIAR – KOSZTORYS OFERTOWY – 3503 Górnikówka – POTOK” został zamieszczony omyłkowo i pozycji zawartych w tym przedmiarze nie należy ujmować
w kosztorysie ofertowym.

Do sporządzenia kosztorysu ofertowego należy ująć jedynie pozycje zawarte w załączniku do SIWZ pod nazwą: „PRZEDMIAR – KOSZTORYS OFERTOWY – 3503 Górnikówka – PRZEPUST”,
w którym zawarte są między innymi wszystkie pozycje ujęte w załączniku „PRZEDMIAR – KOSZTORYS OFERTOWY – 3503 Górnikówka – POTOK”.

 

 

 

                                                                                                          Jan Morańda

                                                                                                      Wójt Gminy Ropa

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ropa.iap.pl


Ropa: Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa CPV: 45233142-6, 45221100-3
Numer ogłoszenia: 174488 - 2013; data zamieszczenia: 30.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa , Ropa 733, 38-312 Ropa, woj. małopolskie, tel. 018 3534014, 3534017, faks 018 3534017.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropa.iap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa CPV: 45233142-6, 45221100-3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: Roboty drogowe pn.: Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa. CPV: 45233142-6, 45221100-3 Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie odbudowy trzech przepustów: Zakres robót obejmuje: 1) Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 3561 (Zadziele) w miejscowości Ropa, w km 0+280. Zakres robót obejmuje: - roboty przygotowawcze, - przepust - przepust stalowy typu TUBOSIDER 3,17 x 2,06 o długości 20,96 m, - odbudowa drogi, - roboty wykończeniowe. 2) Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 3464 (Listówki) w miejscowości Ropa, w km 0+790. Zakres robót obejmuje: - roboty przygotowawcze, - przepust - przepust stalowy typu TUBOSIDER 2,55 x 1,86 o długości 9,98 m, - odbudowa drogi, - roboty wykończeniowe. 3) Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 3503 (Górnikówka) w miejscowości Ropa, w km 0+050. Zakres robót obejmuje: - roboty przygotowawcze, - przepust - przepust stalowy typu TUBOSIDER 2,75 x 1,95 o długości 19,00 m, - odbudowa drogi, - odbudowa rowu, - roboty wykończeniowe..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.22.11.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100-) w formie zgodniej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a) w pieniądzu; b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) w gwarancjach bankowych; d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 2. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Gorlicach, nr 18 8795 0005 2001 0019 3858 0002. Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty. 3. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w kasie Urzędu Gminy Ropa. Kopię dokumentu, należy dołączyć do oferty, za wyjątkiem pkt. 4. 4. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie oryginał dowodu wniesienia wadium. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z zastrzeżeniem pkt. 12, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem pkt. 10. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument ten winien zawierać klauzulę gwarancji zapłaty wymaganej kwoty wadium po zaistnieniu niżej wymienionych w pkt 11 i 12 okoliczności. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z punktem 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 10. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony i podpisany formularz oferty - Załącznik Nr 1. b) Wypełniony i podpisany Kosztorys ofertowy - Załącznik Nr 1A

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne postanowienia do umowy zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z zapisami we wzorze umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności. 2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 2.1. Zmiany terminu realizacji zadania: a) konieczności zlecenia zamówień dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych; b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; d) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy; e) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, opady śniegu, zalegający śnieg itd..; f) Konieczność zmiany terminu realizacji zadania z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 2.2. Zmian osobowych: a) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ b) zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych; c) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca, d) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofecie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście. 2.3. Pozostałych zmian: a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia); b) W przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu. c) zmiany procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia nie wynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; d) zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy w kolejnych latach budżetowych; e) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji; f) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy; g) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z Wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. i) zmiana nazwy zadania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropa.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733, woj. małopolskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2013 godzina 09:30, miejsce: Budynek Urzędu Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733, woj. małopolskie pokój nr 1 (sekretariat - II piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_I_promesa/SIWZ_-_odbudowa_przepustow_-_Ropa_-_2013_-_I.doc

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_I_promesa/PRZEDMIAR_-_KOSZTORYS_OFERTOWY_-_3464_Listowki.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_I_promesa/PRZEDMIAR_-_KOSZTORYS_OFERTOWY_-_3503_Gornikowka_-_POTOK.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_I_promesa/PRZEDMIAR_-_KOSZTORYS_OFERTOWY_-_3503_Gornikowka_-_PRZEPUST.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_I_promesa/PRZEDMIAR_-_KOSZTORYS_OFERTOWY_-

_3561_Zadziele.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_I_promesa/listowki/Projekt_budowlany.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_I_promesa/listowki/Projekt_wykonawczy.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_I_promesa/listowki/STWiORB.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_I_promesa/gornikowka/Projekt_budowlany.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_I_promesa/gornikowka/Projekt_wykonawczy.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_I_promesa/gornikowka/STWiORB.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_I_promesa/zadziele/Projekt_budowlany.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_I_promesa/zadziele/Projekt_wykonawczy.pdf

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_I_promesa/zadziele/STWiORB.pdf